Hòa Thượng Tuyên Hóa

cttb152.jpg (9946 bytes)

Buddhist Text Translation Society

Tripitaka Master Hsuan Hua

Photos-Slideshow

Hòa Thượng Tuyên Hóa: Cuộc Đời và Sự Nghiệp Hoằng Hóa Quyển 1

Thử Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học 

Tuyên Công Thượng Nhân Đạo Ảnh 

Thủ Bút Tuyên Công Thượng Nhân  

Sơ Lược Tiểu Sử Hoà Thượng Tuyên Hóa

Hoà Thượng Tuyên Hóa Cống Hiến Ðời Mình Hoằng Dương Phật Pháp

Hoà Thượng Tuyên Hóa Hoằng Truyền Phật Pháp Sang Tây Phương

Pháp Nhũ Thâm Ân  

Hòa Thượng Tuyên Hóa (1908-1995) là đệ tử kế thừa mạch Pháp của Ðại Lão Hòa Thượng Hư Vân, tổ sư dòng Thiền Tông Quy Ngưỡng, Trung Hoa. Vốn là người Mãn Châu, Ngài qua Mỹ năm 1962, sáng lập Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, cùng nhiều tu viện và đạo tràng chi nhánh. Là một giảng sư tận tụy, Ngài đã thuyết giảng Kinh Ðiển Phật Giáo gần ba mươi năm. Di sản chú giải kinh điển của Ngài đã được dịch ra sáu ngôn ngữ và được ấn hành, trên 100 nguyên bản đã được dịch và ấn hành.

Suốt đời Ngài là một nhà giáo dục vừa là nhà cải cách giáo dục, Ngại đã thành lập trường học từ bậc mẫu giáo đến đại học. Trên hết, Ngài đã kiến lập đại tòng lâm Phật Giáo tại Bắc Mỹ. Ngài đã truyền giới và đào tạo hàng trăm Tăng Ni để tiếp nối truyền thống tăng đoàn. Mục đích của Ngài là truyền bá toàn bộ giáo lý Phật Ðà sang Tây Phương. Hạnh nguyện của Ngài là mong cho tất cả mọi người sẽ am hiểu và hành trì Phật Pháp trong cuộc sống hằng ngày, cùng Phát Tâm Bồ Ðề rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh. Với mục đích này, Ngài đã dạy Sáu Ðại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành như là những phương châm tu hành hữu hiệu nhất.

Tưởng Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa

In Memory of the Venerable Master 8/95 (2 Mb)

Some Words of Wisdom (1.8 Mb)

Resolve to seek the Way (1.2 Mb)

 

18 Vows (2.9 Mb)

In China and Hong Kong (1.7 Mb)

Coming to the West (628K) 

CTTB Traditions (1 Mb) 

Establishing Sangha (692K)

Translating Sutras (1.3 Mb) 

Promoting Education (4.2 Mb)

Establishing Way Places (2.0 Mb)

Propagating Dharma (3.5 Mb)

Volunteer Teaching (477K) 

 

Respecting Elders and Cherishing Youths (520K) 

Treating All Living Beings Equally (863K)

Uniting Religions (518K)

Giving Advices to Leaders (2.4 Mb)

Public Spirit (543K) 

Cremation Ceremony and Final Instructions (7.4 Mb)

- Dial up (2.7 Mb)

Sharira (1.6 Mb)

 

White Universe (938 Kb)

Vài Hình Ảnh Lễ Trà Tỳ 

 

trangnha.jpg (3649 bytes) vedautrang.jpg (2795 bytes)