Chương Trình Huấn Luyện Tăng Ni & Cư Sĩ

 

Chương Trình Huấn Luyện Tăng Ni và Cư Sĩ nhằm đào luyện chuyên môn về tôn giáo và những môn giảng huấn, và cấp Chứng Chỉ Tăng Ðoàn cho Tỳ Kheo Ni và Chứng Chỉ Cư Sĩ cho các cư sĩ tại gia. Chương trình nhấn mạnh việc chân thành tham gia và thực hành, và chuẩn bị cho các học viên tốt nghiệp làm việc Phật sự suốt đời tại các tu viện cùng những cơ sở Phật Giáo.

tdhpgpg.jpg (5670 bytes)

vnctgtg.jpg (5581 bytes)

dharmawheel.gif (14042 bytes)

cthltncs.jpg (6882 bytes)

tthdlthbd.jpg (7218 bytes)