English | Vietnamese

Chùa Long Beach

Long Beach Monastery

 

Lịch sử Tu Viện Long Beach Thánh Tự (Trường Đê)

Hòa Thượng Tuyên Hóa nói chuyện tại Tu Viện Long Beach Thánh Tự vào ngày 31 tháng 3, 1993

Trich từ Kỷ Yếu Kỷ Niệm Niết Bàn Hòa Thượng Tuyên Hóa quyển 3

 

Hòa Thượng: (nói với đại chúng)  . Quý vị tất cả cần nên biết Tu Viện Long Beach Thánh Tự đã được thành lập như thế nào. 

Đệ tử: Chúng con rất may mắn có một chỗ tốt như thế này. Chỗ nầy từng là một nhà tu kín Công giáo. Những nữ tu sĩ đã sống cuộc sống giam mình trong nhà tu kín tai đây trong 40 năm. Vì họ không bao giờ đi ra ngoài, nên họ có bệnh viện và lò bánh mì của riêng ho để làm bánh mì và bánh bích quy. Mặc dầu có người cúng dường cho họ, nhưng nhà tu kín này không hoàn toàn mở ra cho mọi người. Có một khu vực nhỏ ở phía trước dành cho khách đến thăm, nhưng phần còn lại của nhà tu kín thi đóng kín đối với người ngoài.  

Sau đó, vì cảm thấy rằng chỗ nầy không còn thích hợp cho những như cầu của họ, những nữ tu sĩ đã di chuyển tới một chỗ mới ở Santa Barbara. Thời điểm thật đúng lúc ….

 

Hòa Thượng: ... Tôi đã không đến đây để xem trước - tôi chỉ nghe sự mô tả của con về chỗ nầy. Tôi không thấy chỗ này trước khi chúng ta mua nó. 

Đệ tử: ... Đây là một địa điểm nổi tiếng ở Long Beach vì các nữ tu đã sống và tu hành ở đây trong 40 năm. Tất cả tín đồ công giáo địa phương đều biết đến nơi này. Nếu quý vị chỉ nhắc đến góc đường Redondo và Ocean thì ai ai cũng sẽ biết.

Khi chúng tôi mua nơi này, chúng tôi yêu cầu người ta để laị bức tượng Đức mẹ Đồng trinh Mary ở phía trước vì chúng ta cũng tôn thờ Đức mẹ như Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngay cả bây giờ, các tín đồ đạo Thiên Chúa vẫn đến làm lễ và mang nhiều hoa tươi đến cúng dường Đức mẹ hằng ngày.

Virgin Mary in the garden

Trước đây thì không có khu vực đủ lớn để làm Chánh điện. Chánh điện mà chúng ta đang ngồi bây giờ trước đây là một khu vườn. Sau khi vẽ mẩu thiết kế và xin phép chính quyền điạ phương, chúng tôi đã chuyển biến khu vườn đó thành Chánh điện.

 

Hòa Thượng: Tất cả quý vị nên biết lịch sử Tu Viện Long Beach Thánh Tự. Tu Viện này được Vạn Phật Thánh Thành mua - không có ai phải bỏ ra một xu nào cả. Tôi nhớ lịch sử của từng ngôi chùa của chúng ta rất rõ.

Tôi muốn nói với quý vị rằng, từ nay trở đi, quý vị có thể cúng dường tùy theo khả năng của quý vị – muốn làm lễ siêu độ người chết, sửa sang chùa, vân vân. Dù bây giờ chúng ta có rất nhiều chùa và những chi phí cũng không nhỏ, nhưng chúng ta vẫn có thể xoay xở để lo việc ăn mặc cho mọi người, và không ai sẽ phải chịu lạnh cóng hay bị đói.

Bây giờ, quý vị là những đệ tử của tôi đều cần phải biết rằng thầy của quý vị nghèo, và quý vị cần phải bắt chước tôi về việc nghèo nàn. Một khi quý vị có tiền, những sự rắc rối sẽ đến và quý vị sẽ không tu hành được. Một khi quý vị giàu có, quý vị sẽ muốn ăn, muốn uống, và muốn vui chơi – và quý vị sẽ không chịu ngừng lại bất cứ chuyện gì. Quý vị sẽ không giống như thầy của quý vị sử dụng cùng một khăn tay bằng giấy trong nhiều ngày. Tôi không nghĩ là có bất kỳ đệ tử nào của tôi làm điều đó!

Quý vị tất cả đều từ những nước tự do không biết thế nào là tiết kiệm. Vì lý do đó, tôi không muốn giống như những kẻ ham tiền chỉ biết nói: “Mệnh trời gọi là Tiền, phát triển thuận theo tính gọi là Tiền. Cái Tiền ấy không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát.“ (*)

Hôm nay, tôi rất vui. Tu viện này lớn hơn nhiều so với tu viên chúng ta từng có trên đường Huntington Drive vào năm 1976. Tu viện này có một khu vườn và nhìn ra đại dương, và không khí thì rất tươi mát.

 

p. 119 - 120, In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. III"

 

Chú thích của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ:

(*) Đây là một lối đổi chữ để nhấn mạnh. Trong sách Trung Dung có câu:

 

天命之謂性;

率性之謂道;

修道之謂教

道也者, 不可須臾離也;

可離, 非道也

Thiên mệnh chi vị tánh;

Suất tánh chi vị Đạo;

Tu đạo chi vị giáo.

Đạo dã giả, bất khả tu du ly dã;

Khả ly, phi Đạo dã.

 

Mệnh trời gọi là Tánh

Phát triển thuận theo tánh gọi là Đạo,

Tu dưỡng theo Đạo gọi là Giáo.

Cái Đạo ấy, không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát;

Nếu có thể xa rời được thì đã không phải là Đạo.

Hòa Thượng dùng câu này nhưng đổi chữ Đạo thành chữ Tiền và rút ngắn lại:

“Mệnh trời gọi là Tiền, phát triển thuận theo tính gọi là Tiền. Cái Tiền ấy không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát.“

 để chỉ những kẻ tham Tiền thì chỉ tu Tiền mà không lo tu Đạo.