The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

www.vanphatthanh.org

 

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

master.gif (11825 bytes)

 Ven. Master Hsuan Hua - His Life, His Legacy (English)

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

 

Buddhist Books Translation Society Online

Dharma Site

Dharma Radio

CTTB YouTube Videos

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

 

Berkeley Buddhist Monastery

  http://www.bttsonline.org/live.asx 

Chinese

English

Vietnamese

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản Master Hua's Oral History Project

 

 

 

Vajra Bodhi Sea Gallery

   

Khai Thị

   

Bồ Đề Hải

Các số Bồ Đề Hải

Master Hua's Oral History Project

Các bài giảng của

Hòa Thượng Tuyên Hóa

(mp3 - tiếng Phổ Thông)

Xin nhấn vào bìa sách để xem nội dung

Gậy Kim Cang Hét 1

Gậy Kim Cang Hét 2

Gậy Kim Cang Hét 3

Những Lá Thư Đạo Viết Từ Xa Lộ

Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Những Lời Dạy Đúng Lúc

Tuyển tập một số lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa tại Kim Sơn Thiền Tự vào đầu thập niên 70

Linh Văn Của Trời Đất Cứu Thế Giới (Chú Lăng Nghiêm)


Kinh Dịa Tạng Lược Giảng

Kinh Dược Sư Lược Giảng

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

Những Thai Nhi Vô Tội

Th Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Đối Với Nền Phật Học

Khai Thị 6

Khai Thị 5

Chứng Đạo Ca Lược Giảng

Pháp Nhũ Thâm Ân

Gậy Kim Cang Hét 1

Ngữ Lục

Kinh Pháp Bảo Đàn (Lục Tổ Đàn Kinh) Lược Giảng

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Lược Giảng

Kinh Kim Cang Lược Giảng

Khai Thị 4

Khai Thị 3

Khai Thị 2

Khai Thị 1

Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

Kinh 42 Chương Lược Giảng

Kinh Phật Thuyết A Di Đà Lược Giảng

Pháp Ngữ Lục

Kinh lăng Nghiêm - Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông

Hoa Sen Ngày Xuân

Pháp Ngữ

Cẩm Nang Tu Đạo

 

Dharma Library

Tu Hành Tại Thánh Thành [ Video ]
Pháp Hội Tiêu Tai Hộ Quốc Quán Âm Đại Bi tại Đài Loan [ Video ]
Vạn Phật Thánh Thành [ Video ]

speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

speak.gif (24422 bytes)Phẩm Phổ Môn

speak.gif (24422 bytes)Đại Bi Sám

speak.gif (24422 bytes)Karmic Creditors (Chinese/English)

 

speak.gif (24422 bytes)Tathagata's Medicine

 

Tuyên Hóa Thượng Nhân Pháp Âm

 

Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc


Khai Thị 1
Khai Thị 2
Khai Thị 3
Khai Thị 4
Khai Thị 5
Khai Thị 6


Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông

Kinh Phật Thuyết Kinh A Di Đà
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca
Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm
Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm
Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc
Gậy Kim Cang Hét 1
Gậy Kim Cang Hét 2
Hoa Sen Ngày Xuân
Pháp Ngữ Lục
Pháp Nhũ Thâm Ân
Những Thai Nhi Vô Tội
Thủy Kính Hồi Thiên Lục - 1. Phẩm Đế Vương
 

Tam Bộ Nhất Bái

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

  Pháp Ngữ 1 (ÐH Cù Huy Uyên đọc)

 

cttb.jpg (9027 bytes)

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Vạn Phật Thánh Thành

Buddhist Text Translation Society

Vietnamese Translation Group

Talmage, California, U.S.A

City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482

Tel: (707) 462-0939

 

Send email9c.gif (20906 bytes) to DRBAVN Webmaster

(This site is under construction: Suggestions are welcome!)