a28.gif (24911 bytes)

The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

Links Clr.gif (20498 bytes)

DRBA

Chùa Vạn Phật

Bồ Ðề Hải

Dharma Site

BTTS Online Catalog

City of Ten Thousanf Buddhas

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản Khai Thị Song Ngữ Hoa Anh Kinh Sách Anh Ngữ

Xin nhấn vào bìa sách để xem nội dung

 

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

 

Khai Thị 6

Khai Thị 5

Khai Thị 4

Khai Thị 3

Khai Thị 2

Khai Thị 1

 

     
 

Khai Thị Song Ngữ Hoa Anh

 

Khai Thị 1 Song Ngữ Hoa Anh

宣化上人中英開示錄(一)(新增)

Khai Thị 2 Song Ngữ Hoa Anh

宣化上人中英開示錄(二)(新增)

Khai Thị 3 Song Ngữ Hoa Anh

宣化上人中英開示錄(三)(新增)

Khai Thị 4 Song Ngữ Hoa Anh

宣化上人中英開示錄(四)(新增)

Khai Thị 5 Song Ngữ Hoa Anh

宣化上人中英開示錄(五)(新增)

Khai Thị 6 Song Ngữ Hoa Anh

宣化上人中英開示錄(六)(新增)

 

Khai Thị 7 Song Ngữ Hoa Anh

宣化上人中英開示錄(七)(新增)

 
     
     

Kinh Sách Anh Ngữ

http://btts.drba.org/ebooks-library.html

Below we offer FREE downloadable ebooks. We ask our readers to please treat all the ebooks respectfully and observe the copyright agreements. Please note that although these ebooks are offered free in a PDF format, some may be sold from our bookstore or distributors.

 

Dharma in Daily Life

   
Picture

Meditation Handbook

Picture

Words of Wisdom: Beginners Buddhism

Picture

Words of Wisdom: Practice

  Picture

Freedom Simplified

 

Picture

Kindness: A Vegetarian Poetry Anthology
(View online only)

   
 

Sutras and Commentaries

   
Picture

The Shurangama Sutra Volumes 1 to 8

Picture

Daily Recitation Handbook

Picture

A General Explanation: The Vajra Paramita Sutra

Picture

A General Explanation of The Buddha Speaks of Amitabha Sutra

Picture

The Heart of Prajna Paramita Sutra: Verses Without a Stand and Prose Commentary

Picture

The Sixth Patriarch Dharma Jewel Platform Sutra

  Picture

The Sutra in 42 Sections Spoken by the Buddha - Coming soon

 

 
 

Dharma Talks

   
 
  Dharma Library  

Tu Hành Tại Thánh Thành [ Video ]
Pháp Hội Tiêu Tai Hộ Quốc Quán Âm Đại Bi tại Đài Loan [ Video ]
 

Giới Thiệu Vạn Phật Thánh Thành

 

Tu Hành Tại Thánh Thành

   

Pháp Hội Tiêu Tai Hộ Quốc Quán Âm Đại Bi tại Đài Loan

   

speak.gif (24422 bytes)萬佛寶懺 - Ten Thousand Buddhas Jeweled Repentance - Vạn Phật Bảo Sám

 

Tuyên Hóa Thượng Nhân Pháp Âm

Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

Khai Thị 1
Khai Thị 2
Khai Thị 3
Khai Thị 4
Khai Thị 5
Khai Thị 6
Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông

Kinh Phật Thuyết Kinh A Di Đà
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca
Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm
Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm
Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc
Gậy Kim Cang Hét 1
Gậy Kim Cang Hét 2
Hoa Sen Ngày Xuân
Pháp Ngữ Lục
Pháp Nhũ Thâm Ân
Những Thai Nhi Vô Tội
Thủy Kính Hồi Thiên Lục - 1. Phẩm Đế Vương

  Pháp Ngữ 1 (ÐH Cù Huy Uyên đọc)

 

 

   

Send email9c.gif (20906 bytes) to DRBAVN Webmaster

(This site is under construction: Suggestions are welcome!)