Viện Tôn Giáo Thế Giới

Institute for World Religions Logo  
Dự Kiến Của Viện Tôn Giáo Thế Giới

Vài Nét Về Viện Tôn Giáo Thế Giới

Lịch Sử Của Viện

Chương Trình

Ban Giảng Huấn Nòng Cốt

Institute for World Religions
Berkeley Buddhist Monastery
2304 McKinley Avenue
Berkeley, California 94703
Tel: (510) 848-3440
Fax: (510) 548-4551

 

Viện Tôn Giáo Thế Giới

Viện Tôn Giáo Thế Giới là một trung tâm giáo dục và tôn giáo chuyên nghiên cứu các truyền thống tôn giáo và văn hóa Á Châu cũng như Tây Phương. Ðặt trụ sở tại Tu Viện Phật Giáo Berkeley, Viện được gần gủi môi trường Phật Giáo truyền thống nhưng vẫn phục vụ cho xã hội hiện tại. Viện diễn đạt những phương diện trọng yếu của nền văn hóa và các tôn giáo Trung Hoa để đối thoại với những tôn giáo chính trên thế giới.

Ðược dành để tạo nên chỗ tôn nghiêm, nơi mọi người có thể đàm thoại về nguyên lý thần học, niềm tin tôn giáo và hành trì tâm linh, Viện khuyến khích tìm hiểu trao đổi nhũng giá trị tín ngưỡng chung trong bầu không khí hợp tác và tương kính. Mục đích của Viện là thách thức biên cương tâm thức và tránh chấp trước nhỏ hẹp về sự khác biệt giáo phái.

Lịch Sử Của Viện

Viện Tôn Giáo Thế Giới là thành quả trực tiếp của ước muốn thống nhất và là kế hoạch chung giữa Hồng Y Thiên Chúa Giáo Vu Bân và Tam Tạng Pháp Sư Tuyên Hóa. Ngài Tuyên Hóa là vị tổ thứ chín hệ phái Quy Ngưỡng của Thiền Tông Trung Hoa. Ngài đến Hoa Kỳ vào năm 1962 và sáng lập Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới hiện có hơn một trăm ngàn hội viên. Tổng Hội thành lập các tu viện và trường học tại Hồng Kông, Ðài Loan, Mã Lai, Tân Gia Ba, Nam Dương, Hoa Kỳ và Gia Nã Ðại.

Năm 1976, Hồng Y Vu Bân nhân từ chấp thuận làm giám đốc đầu tiên của Viện. Năm 1994, Viện Tôn Giáo Thế Giới dời về Tu Viện Phật Giáo Berkeley. Sự gần gủi trường Ðại Học Berkeley và Hiệp Hội Nghiên Cứu Sinh Thần Học (Graduate Theological Union) cùng địa thế của viện nằm trong vùng Vịnh San Francisco đã mang lại thêm một chân trời mới về tiềm năng của Viện trong lãnh vực trao đổi hỗ tương tôn giáo và giáo dục.

Roman Catholic Cardinal Yu Bin and the Buddhist Tripitaka Master Hsủan Hua

Chương Trình

Viện Tôn Giáo Thế Giới cung ứng nhiều chương trình đa dạng được soạn thảo giúp tự tu thâm sâu, nâng cao các giá trị căn bản, và trưởng dưỡng cảm nhận chân thật của sự hỗ tương thông cảm giữa những truyền thống khác biệt. Hoạt động của Viện bao gồm từ nhũng lớp văn hóa lục cá nguyệt chính thức cho đến những buổi giảng thuyết, đối thoại công cộng, và những buổi hội thảo thực tập.

Từ buổi sơ khởi, Viện Tôn Giáo Thế Giới đã bảo trợ một diễn đàn đối thoại liên tục cùng những chương trình khác, và đã mời những nhà lãnh đạo tôn giáo và tâm linh tham gia những cuộc đàm thoại với các lý thuyết gia đương thời của khoa học và kỹ thuật.

A. Thực Tập Truyền Thống Sinh Hoạt

Cùng với Tu Viện Phật Giáo Berkeley, Viện đã bảo trợ những hoạt động như sau:

ở Hành Trì và Thảo Luận của Hội Sinh Viên Phật Tử Hoa Kiều Ðại Học Berkeley

 • Các Khoá Hội Thảo Hành Trì của Nữ Phật Tử
 • Nhóm Thiền Tập
 • Chương Trình Cộng Ðồng Phật Tử Việt Nam
 • Nhóm Thiền Tỳ Bà Xá Na
 • Những buổi Thuyết Pháp Giảng Kinh
 • Chương Trình Thiền Tập Yoga Bát Nhã

B. Ðối Thoại Liên Tôn

Viện thường xuyên chủ trì những cuộc đối thoại công cộng. Những hoạt động gần đây gồm có:

 • Ðàm thoại giữa Do Thái Giáo - Phật Giáo - Cơ Ðốc Giáo
 • Thách Ðố Truyền Thống Tâm Linh: Cuộc đàm thoại giữa một tu sĩ Công Giáo dòng Franciscan và hai Tỳ Kheo Nam Tông

C. Giáo Dục

Trong số những buổi giảng thuyết gần đây được tổ chức tại Viện với sự đồng bảo trợ của hội Bất Hại (AHIMSA) gồm có:

 • Gandhi và những Nguyên Tắc Bất Bạo Ðộng
 • Thời Ðại Mới của Sinh Vật
 • Giới Tính và Tâm Linh
 • Phục Hồi Truyền Thống Huyền Nhiệm
 • Não Bộ, Tâm và Ý Thức
 • Hai Quan Ðiểm Về Sáng Tạo: Ðối Thoại giữa Vật Lý Hiện Ðại và Thuyết Huyền Nhiệm Do Thái Giáo

Viện dự định cung ứng những môn học sau đây trong niên học 1997-98, được đồng bảo trợ của Ban Giảng Huấn Hiệp Hội Nghiên Cứu Sinh Thần Học (Graduate Theological Union):

 • Sự Mỹ Hóa của Ðức Phật
 • Luận Ngữ và Trang Tử: Ðọc Các Thánh Thư Trao Ðổi Văn Hóa
 • Lịch Sử Hồi Giáo
 • Văn Hóa Trung Hoa
 • Hội Thảo về Lịch Sử Phật Giáo
 • Hội Thảo về Ðạo Ðức Phật Giáo
 • Những Vị Thánh Nhân của Các Tôn Giáo Trung Hoa
 • Phụ Nữ Trong Truyền Thống Tâm Linh

Ban Giảng Huấn Nòng Cốt

Tiến Sĩ Snjezana Akpinar - Giám Ðốc

Tiến Sĩ về Thổ Nhĩ Kỳ Học tại Ðại Học Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; Cao Học về Ðông Phương Học tại Ðại Học Belgrade, Yugoslaviạ Bà là Viện Trưởng Viện Ðại Học Phật Giáo Pháp Giới và hiện đang giảng dạy về Các Ảnh Hưởng Trung Á Vào Hồi Giáo

 

Tiến Sĩ Ron Epstein

Tiến Sĩ Phật Học tại Ðại Học Berkeley; Cao Học Văn Chương và NgônNgữ Trung Hoa tại Ðại Học Washington; Cử Nhân tại Ðại Học Harvard. Ðã từng cộng tác với Trường Ðại Học Phật Giáo Pháp Giới và Viện Tôn Giáo Thế Giới ngay từ những buổi đầu sơ khởi, Giáo Sư giảng dạy môn Phật Học và Thực Hành. Môn thích thú của Giáo Sư là Ðối Thoại Phật Giáo-Cơ Ðốc Giáo và Ðạo Ðức Phật Giáo Ứng Dụng.

 

Tiến Sĩ Shari Ruei-Hua Epstein

Cao Học Ngôn Ngữ Á Châu tại Ðại Học Stanford và hiện là sinh viên Tiến Sĩ của Phân Khoa Tôn Giáo Học tại Ðại Học Stanford. Chuyên ngành của cô là Triết Lý Cổ Trung Hoa.

 

Tỳ Kheo Ni Hằng Hiền (Heng Hsien)

Tiến Sĩ Ðông Nam Á Học tại Ðại Học Berkeley và Cao Học tại Ðại Học Brandeis. Sư Cô giảng dạy Phạn Ngữ và dịch Kinh Ðiển từ Hoa Ngữ và Phạn Ngữ sang tiếng Anh.

 

Tỳ Kheo Hằng Thật (Heng Sure)

Tiến Sĩ Hiệp Hội Nghiên Cứu Sinh Thần Học (Graduate Theological Union), Cao Học về Ngôn Ngữ Ðông Phương tại Ðại Học Berkeley. Thầy hiện đang giảng Kinh Ðiển Phật Giáo và tổ chức những lớp thiền tập thường xuyên.

 

GS Douglas Powers - Phụ Tá Giám Ðốc

Cao Học Hiệp Hội Nghiên Cứu Sinh Thần Học (Graduate Theological Union), Cử Nhân và Cao Học Ðại Học Redlands. Là Phó Viện Trưởng Viện Ðại Học Phật Giáo Pháp Giới, hiện đang giảng dạy về Triết Học Tây Phương và Tâm Lý Học.

 

Tiến Sĩ Martin Verhoeven

Tiến Sĩ Ðại Học Wisconsin-Madison. Chuyên về tiến trình chuyển hóa tôn giáo, đặc biệt về việc người Âu Châu và Mỹ Châu tiếp xúc với các tôn giáo Á Châu. Ông vốn là tu sĩ Phật Giáo trong 18 năm và đã từng nghiên cứu cùng giảng thuyết khắp nơi tại Á Châu, Âu Châu, Hoa Kỳ và Gia Nã Ðại.

Viện Tôn Giáo Thế Giới tại Berkeley liên kết và được hỗ trợ bởi Viện Ðại Học Phật Giáo Pháp Giới, một tổ chức vô vụ lợi. Viện chia xẽ mục đích tôn giáo và phát triển mục tiêu giáo dục của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới.

 

trangnha.jpg (3649 bytes) vedautrang.jpg (2795 bytes)