"Phẩm Phổ Môn" Kinh Pháp Hoa | Chú Ðại Bi

Lễ Vía Bồ Tát Ðại Bi Quán Thế Âm |Mười Hai Ðại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát |

Phẩm Phổ Môn Diễn Kệ | Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

QuanAm.gif (24911 bytes)

Lễ Vía Bồ Tát Ðại Bi Quán Thế Âm

Có ba ngày lễ Vía Bồ Tát Ðại Bi Quán Thế Âm hàng năm. Nhân dịp này các Phật tử tụng một bản kinh đặc biệt dành riêng cho "Pháp Môn" này là Phẩm Phổ Môn. Phẩm này miêu tả phương pháp tu hành đặc thù của Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát thường "Quán Sát Âm Thanh Của Thế Gian."

Bất cứ ai tu hạnh từ bi đều biết rõ "Phẩm Phổ Môn" trong Kinh Pháp Hoa. Ngoại trừ bài "Tâm Kinh" được biết đến nhiều, có lẽ Phẩm Phổ Môn này là một trong những bài kinh được tụng đọc nhiều nhất trong giới Phật tử.

Bên cạnh Phẩm Phổ Môn, hầu hết Phật tử thường tụng Chú Ðại Bi, gồm có 87 câu chú, bài chú này chứa đựng năng lực trị bịnh và từ bi lực của Bồ Tát Quán Thế Âm.

 

vedautrang.jpg (2795 bytes)