The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

www.vanphatthanh.org

 

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

master.gif (11825 bytes)

 Ven. Master Hsuan Hua - His Life, His Legacy (English)

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

 

Buddhist Books Translation Society Online

Dharma Site

Dharma Radio

CTTB YouTube Videos

Pháp Âm

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

Berkeley Buddhist Monastery

     
Lưu ý: Nếu gặp trở ngại tỉm (search) bài muốn tìm, xin tìm (search) từ trang http://www.dharmasite.net

Chinese

English

Vietnamese

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản Master Hua's Oral History Project

Vajra Bodhi Sea Gallery

   

Khai Thị

   

Bồ Đề Hải

Các số Bồ Đề Hải

Master Hua's Oral History Project

Các bài giảng của

Hòa Thượng Tuyên Hóa

(mp3 - tiếng Phổ Thông)

Tiếp theo phần trước:

art1.gif (2651 bytes)

Tuyên Công Thượng Nhân Đạo Ảnh 
Thủ Bút Tuyên Công Thượng Nhân  

Sáu Ðại Tông Chỉ Của Vạn Phật Thánh Thành:

Không Tranh

Không Tham

Không Mong Cầu

Không Ích Kỷ

Không Tự Lợi

Không Nói Dối

 

Ý Nghĩa Chân Chính của Quy Y

Vạn Phật Thánh Thành cttb_gate_small.jpg (1782 bytes)

 

Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 13: Chủ Nhật 8 tháng 6, 2008 - Hình ảnh và video

Vạn Phật Thánh Thành - Diệu Giác Sơn (flash movie 256K - 15 minutes)

Vạn Phật Thánh Thành - Diệu Giác Sơn (flash movie 128K - 15 minutes)

Master Hsuan Hua's Entering Nirvana

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Hòa Thượng Tuyên Hóa: Cuộc Đời và Sự Nghiệp Hoằng Hóa Quyển 1

Pháp Nhũ Thâm Ân

Suy Ngẫm: Những Bài Học Hòa Thượng Đã Dạy Tôi Vào Mùa Hè Tôi Tự Làm Khu Vườn Của Mình  

Thử Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học 

    - Chương một: Lời giới thiệu     

    - Chương hai: Chánh Pháp 

Phần 1: Chánh Pháp và Mạt Pháp
Phần 2: Anh Linh và Sự Siêu Độ

Phần 3: Chay Thuần Khiết và Chay Giả Mặn

Phần 4: Khí Công và Tà Chánh

Phần 5: Quy Y va Phong Bì Đỏ

Phần 6: Luôn Mặc Áo Giới và Ăn Ngày Một Bữa

    - Chương ba: Giảng kinh  

    - Chương bốn: Lão Tử và Trang Tử  

    - Chương năm: Sanh Tử 
    - Chương sáu: Bát Nhã  

    - Chương bảy: Thần Dị

   - Chương tám: Viên Tịch  
    - Chương chín: Kết Luận  

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

  Khai Thị 1

  Khai Thị 2

  Khai Thị 3

  Khai Thị 4

  Khai Thị 5  

  Pháp Ngữ 1

  Pháp Ngữ 2

  Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

 

Gây Kim Cang Hét Quyển 1 (pdf) (14.1 Mb)

Ngữ Lục (pdf) (1.1 Mb)  

Kinh Ðịa Tạng Lược Giảng

Hoa Sen Ngày Xuân

Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng

Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

Kinh Pháp Bảo Ðàn Lược Giảng

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Bồ Tát Hạnh (8.5 Mb)

Kinh Lăng Nghiêm Đại Biểu Chánh Pháp (Hoa ngữ - 5.7 Mb)

Chú Lăng Nghiêm - Không Thể Nghĩ Bàn (Hoa ngữ - 7.9 Mb)

Sáu Đại Tông Chỉ - Hòa Bình Thế Giới (Hoa ngữ - 3.5 Mb)

button.gif (323 bytes) Thiên Thủ Thiên Nhãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh 1 2 3 4

Bài Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Lược Giảng - Phần Tựa  

  Bài Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm (Hán Việt - cần có font MS Song)

Tôn Kính Kinh Ðiển

Kinh Ðiển

Kinh Vạn Phật

Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương

Kinh Hoa Nghiêm (Bản Việt Dịch của HT Thích Trí Tịnh)

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Bản Việt Dịch của HT Thích Trí Tịnh) (dạng PDF: Quyển 1 2 3 4 5 6 7)

Khai Thị Về Ăn Chay

Khai Thị Về Giáo Dục

Khai Thị Về Pháp Môn Niệm Phật

Thật Thà Niệm Phật

Sanh Tử Như Ngủ Thức - Miễn Là Niệm A Di Ðà

Pháp Môn Niệm Phật Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Thích Quảng Đại Chuyển Ngữ

Khai Thị Về Kinh Và Chú Thủ Lăng Nghiêm

Bát Nhã Là Phật Tánh  

Tranh Ảnh Phật Giáo (ÐH Tuệ Cường sưu tầm)

Hình tượng Bồ Tát Quán Âm (ĐH Thân Thọ sưu tầm)

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Viện Tôn Giáo Thế Giới

Dharma Realm Buddhist University On-line

Hỏi Người Xuất Gia (Trả lời thắc mắc về Phật Pháp và Tu Học)

Great Strength Academy capture2.jpg (22280 bytes)

Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Chú Ðại Bi

Nối với các thân hữu

Lời Chứng Sanh Tử

Religion East & West

9 Socially Engaged Buddhism

8 Contemplative Studies, Contemplative Practices

7 Interreligious Dialogue and Spiritual Hospitality

6 Self and Other, Emptiness and Plenitude

5 The Universal Grammar of Religion

4 Contemporary Crisis, Ancient Truths

3 Resonances, Adaptations & Misunderstandings

2 Ecology & Ethics in Religious Traditions

1 Inaugural Issue

 

- Không nói dối là bài chú hữu hiệu nhất!

- Nếu quý vị có thể không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối, thì đó chính là Chánh Pháp đang trụ thế vậy!

- Nếu quý vị không buông xả được ái dục, thì dầu cho quý vị xuất gia tám vạn bốn ngàn đại kiếp, quý vị cũng chỉ phí thời gian trong Đạo Phật và tạo nghiệp chướng với mỗi bữa ăn mình thọ dụng.

- "Đạo có sẵn ngay đó, đừng tìm cầu đâu xa." Nhưng người ta luôn luôn tìm con đường tắt; họ chạy loanh quanh tìm "mật pháp" để tu hành. 

- Phật Pháp chưa diệt, Tăng tự diệt,

Đạo đức cần tu, chẳng ai tu,

Thành thật chân chánh, bị chế diễu,

Gian ngoa xảo trá, được tán dương.

Thế giới Ngũ Trựơc híếm thanh tịnh,

Chúng sanh say Ba Độc chẳng tỉnh,

Ân cần nhắn nhủ Tăng Ni trẻ:

Chấn hưng Phật Giáo cậy Tỳ Kheo!

Dharma Realm Buddhist University

(Đại Học Phật Giáo Pháp Giới)
Institute of World Religions
(Viện Tôn Giáo Thế Giới)

Developing Virtue Secondary School

(Trường Trung Học Bồi Đức)
Instilling Goodness Elementary School

(Trường Tiểu Học Dục Lương)

Vài đoạn phim giới thiệu Trường Tiểu Học Dục Lương và Trung Học Bồi Đức

Introduction (1.1 Mb)

The Master Plan (1.6 Mb)

 

So What's The School Like? (2.8 Mb)

 

Transformation (1.2 Mb)

 

A Small Community (1.7 Mb)

Teachers Who Care (3.5 Mb)

The Master's Vision (3.7 Mb)

 

The Many Faces of Developing Virtue School (1.4 Mb)

 

Activities at Developing Virtue School (695Kb)

 

Community Outreach at Developing Virtue School (1.0 Mb)

Background Info (926 Kb)

Người xuất gia dù ở bất cứ đâu cũng đều phải giữ vững Giới Luật. Khi chưa dứt được sanh tử, chưa đoạn được tâm dâm dục, thì chúng ta không lúc nào được biếng nhác, buông lung, phóng túng. Ðức Phổ Hiền Bồ Tát dạy rằng :

"Một ngày đã hết, mạng cũng giảm dần,  

Như cá cạn nước, thử hỏi vui gì ?  

Ðại chúng ! Hãy siêng tinh tấn, như cứu đầu cháy,

n nhớ vô thường, chớ mặc buông lung !"  

Người xuất gia chúng ta phải biết quý trọng từng giây từng phút. Hãy nhớ rằng :  

Một tấc thời gian : một tấc vàng,  

Tấc vàng khó chuộc tấc thời gian.  

Thời gian quý báu như thế, cho nên chúng ta không được lãng phí. Mỗi người đều phải dụng công tu hành, phải tinh tấn hơn nữa, thì mới mong có được sự thành tựu.  Phàm là kẻ dụng công tu hành thì không có thời giờ để nói chuyện thị phi, chẳng có thời giờ để làm những việc lăng xăng, làm gián đoạn sự tu hành. Về điểm này. tôi hy vọng mọi người hãy chú ý. 

Khi tôi thấy những người không chịu tu hành thì tôi cảm thấy vô cùng đau xót. Như thế chẳng phải rằng họ đã không thực hành thệ nguyện mà họ đã lập lúc ban đầu, khi mới xuất gia tu hành hay sao ? Những kẻ xuất gia mà "tâm nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo" thì có xứng đáng là Tăng Bảo hay không? Tôi mong rằng các vị đều biết tự trọng! HT Tuyên Hóa

Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội  

- Lời Giới Thiệu  -  Suy Tư

- Lời Ban Biên Tập: Tôn Trọng Sự Sống, Trân Quý Chính Bạn

- Bi Tâm Của Hòa Thượng Tuyên Hóa: Gieo Nhân Nào, Gặt Quả Nấy 

- Hỏi Đáp Về Phá Thai và Vong Linh Thai Nhi

- Nợ Hồ Ðồ

- Mười Hai Nhân Duyên

- Giáo Dục Bắt Đầu Từ Trong Bụng Mẹ

- Tự Do Cần Hợp Lý  

- Gần Mực thì Đen, Gần Đèn Thì Sáng

- Một Khi Mất Thân Người, Vạn Kiếp Không Được Lại

- Thành Tâm Niệm Danh Hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát Có Thế Siêu Đô Nghiệp Chướng  

- Về Việc Phá Thai

- Xin Lỗi Các Con Nhé!

- Nỗi Niềm Đau Xót Suốt Một Đời 

- Đừng Để Lỗi Lầm Xảy Ra Lần Nữa! 

- Đó là một sanh mạng!

- Phải Có Trách Nhiệm Với Cuộc Đời Mình!

- Tình Mẫu Tử Thiêng Liêng 

- Nhận Thức Của Một Bác Sĩ Tâm Lý 

Thư Chân Hành Giả

 

 

Năm mới, con người mới

 

Tiếp theo phần trước:

 

Phật Tổ Đạo Ảnh

Sớ Về Quảng Bá Đạo Ảnh Chư Tổ

Cựu Tự

Bài Tựa Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh

Trùng Tăng Phụ Ký

Thành Kính Tán Phật Tổ Đạo Ảnh Của  Sư Tổ Vân Công Lão Nhân

Bài Tựa Tái Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh

Bài Tựa Bằng Bạch Thọai

Hiệu Chính Pháp Hệ

Bài Tựa tán dương việc Lấy Máu viết Kinh Hoa Nghiêm

Nguồn Gốc Năm Phái Thiền Tông

 

Thích-ca Mâu-ni Văn Phật

Sơ Tổ Tôn giả Ma-ha Ca-Diếp

Nhị Tổ Tôn Giả A-Nan-Đà

Tam Tổ Thương Na Hòa Tu Tôn Giả

Tứ Tổ Ưu-Bà-Cúc-Đa Tôn Giả

Tổ thứ năm: Tôn giả Đề-Đa-Ca

Tổ thứ sáu: Tôn giả Di-Già-Ca

Tổ thứ bảy: Tôn giả Bà-Tu-Mật

Tổ thứ tám: Tôn giả Phật-Đà-Nan-Đề

Tổ thứ chín: Tôn giả Phục-Đà-Mật-Đa

Tổ thứ mười: Hiếp Tôn Giả

Tổ thứ mười một: Tôn giả Phú-Na-Dạ-Xa

Tổ thứ mười hai: Đại Sĩ Mã-Minh

Tổ thứ mười ba: Tôn giả Ca-Tỳ-Ma-La

Tổ thứ mười bốn: Bồ-Tát Long Thọ

Tổ thứ mười lăm: Tôn giả Ca-Na-Đề-Bà

Tổ thứ mười sáu: Tôn giả La-Hầu-Đa-La

Tổ thứ mười bảy: Tôn giả Tăng-Già-Nan-Đề

Tổ thứ mười tám: Tôn giả Già-Da-Xá-Đa  

Tổ thứ mười chín: Tôn giả Cưu-Ma-La-Đa

Tổ thứ hai mươi: Tôn giả Xà-Dạ-Đa
Tổ thứ hai mươi mốt: Tôn giả Bà-Tu-Bàn-Đầu

Tổ thứ hai mươi hai: Tôn giả Ma-Noa-La

Tổ thứ hai mươi ba: Tôn giả Hạc-Lặc-Ca

Tổ thứ hai mươi bốn: Tôn giả Sư-Tử

Tổ thứ hai mươi lăm: Tôn giả Bà-Xá-Tư-Đa

Tổ thứ thứ hai mươi sáu: Tôn giả Bất-Như-Mật-Đa

Tổ thứ thứ hai mươi bảy: Tôn giả Bát-Nhã-Đa-La

Tổ thứ hai mươi tám: Bồ-Đề-Đạt-Ma Đại Sư

(còn tiếp) 

 

Thủy Kính Hồi Thiên Lục 

- Phần Tựa

- Giải thích lý do viết “Thủy Kính Hồi Thiên Lục” bằng văn Bạch Thoại

- LỜI TỰ SỰ

- CẢM NHẬN CỦA ĐC GIẢ

Vua A Dục

HÔN QUÂN CUỐI ĐỜI NHÀ HẠ - HẠ KIỆT VƯƠNG

  ĐƯỜNG THÁI TÔNG - Thời thịnh trị của niên đại Trinh Quán

  ĐÁNH HÉT KHÔNG NGỘ - ĐƯỜNG TUYÊN TÔNG

Hoàng Đế - Tổ Tiên Đầu Tiên Của Trung Hoa - 2698 ~2598 trước Tây lịch

Nhường Ngôi Người Hiền – VUA NGHIÊU

HÁN MINH ĐẾ - PHẬT PHÁP TRUYỀN VÀO PHƯƠNG ĐÔNG

TÙY DẠNG ĐẾ - SÁT PHỤ BẠI QUỐC

TẦN THUỶ HOÀNG - HOÀNG ĐẾ TÀN BẠO ĐỘC TÀI CHUYÊN CHẾ

CHÂU U VƯƠNG - NỔI LỬA “ĐÀI TIN” TRÊU GẠT CHƯ HẦU

ĐƯỜNG THÁI TÔNG - Thời thịnh trị của niên đại Trinh Quán

ĐƯỜNG TUYÊN TÔNG - ĐÁNH HÉT KHÔNG NGỘ

 

 

 

Photos/Videos

Lễ Bồ Tát Địa Tạng Đản Sanh tại VPTT (9/9/2012)

The City of 10,000 Buddhas Movie

Lễ Vu Lan tại Vạn Phật Thánh Thành Chủ Nhật 26 tháng 8, 2012

Celebration of Gwan Yin Bodhisattva's Enlightenment photos and Video

17th Anniversary of Venerable Master Hua's Nirvana photos and video

Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 17 Chủ Nhật 24 tháng 6, 2012

Celebration of Shakyamuni Buddha's Birthday (4/22/2012)

Celebrartion of Gwan Yin Bodhisattva's Birthday at CTTB (3/11/2012)

Celebrartion of Lunar New Year at Oakland Museum (1/29/2012)

 

Venerable Master Hsuan Hua - Dharma for the West

Ten Thousand Buddhas Jeweled Repentance video and photographs (5/2011)

Silent Mind - Buddha Mind and a Buddhist Christmas Story

Lễ Phật A Di Đà Đản Sanh - Celebration of Amitabha Buddha's Birthday at the City of Ten Thousand Buddhas (12/19/2010)

Pháp Hội LƯƠNG HOÀNG SÁM tại Chùa Kim Thánh (11/21 - 11/28/2010)

Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Kim Thánh (11/21/2010)

Poem in Praise of the Sangha

Giới Thiệu Vạn Phật Thánh Thành

Vạn Phật Thánh Thành - Tuyên Dương Chánh Pháp

CTTB - Proclaiming Proper Dharma

Vạn Phật Thánh Thành - Diệu Giác Sơn

Tưởng Niệm Sư Cô Hằng Trinh

Sư Cô Hằng Trinh

Ngày Quý Kính Cao Niên tại Kim Thánh Tự

Venerable Master Hsu Yun - Venerable Master Hsuan Hua 

Castle Mountain

Developing Virtue High School - Girls Division Graduation (6/10/2010)

Lễ Bồ Tát Địa tạng Đản Sanh - Celebration of Earth Store Bodhisattva's Birthday

Chú Mèo Ăn Chay - The Vegetarian Cat

Buddha Root Farm Retreat 2010

The Commemoration of the Fifteenth Anniversary of the Venerable Master Hsuan Hua's Entering Nirvana - Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 15 (6/20/10)

Ngày Trân Quý Thiếu Nhi tại VPTT (4/30/10)

Lễ Bồ Tát Quán Âm Đản Sanh tại VPTT (28/3/10)

Hồi Hướng cho nạn nhân động đất ở Haiti

  Ngày Kính Lão tại Vạn Phật Thánh Thành - Honoring Elders Day (11/21/09)

Pháp Hội LƯƠNG HOÀNG SÁM tại Chùa Kim Sơn (11/26/2009)

Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Kim Thánh (11/22/2009)

Dharma Talk 2 (in Chinese and English): Venerable Master Hsu Yun - Venerable Master Hsuan Hua (11/22/09 at GSM)

Venerable Master Hsu Yun

Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 1 tháng 11, 2009

Celebration of Earth Store Bodhisattva's Birthday & Recitation photographs

Reflections ...

Lễ Vu Lan tại Vạn Phật Thánh Thành Chủ Nhật 30 tháng 8, 2009

Lễ Vu Lan tại chùa Berkeley thứ Năm 3 tháng 9, 2009

Dedication of Merit of Reciting the Universal Door Chapter at the Berkeley Buddhist Monastery (8/15/09)

Hòa Thượng Tuyên Hóa (Anh ngữ 56.2 Mb)

Venerable Master Hsuan Hua (Chinese)

Vạn Phật Thánh Thành - Tuyên Dương Chánh Pháp (Anh ngữ 26.2 Mb)

Vạn Phật Thánh Thành - Tuyên Dương Chánh Pháp (Hoa ngữ 73.1 Mb)

Vạn Phật Thánh Thành - Tuyên Dương Chánh Pháp (Việt ngữ 27.2 Mb)

CTTB Grand Opening 30th Anniversary Photographs

Khóa học Bồ Tát Giới Tại Gia

Lễ Kỷ Niệm 30 năm Thành lập VPTT - Ngày 1

Lễ Kỷ Niệm 30 năm Thành lập VPTT - Ngày 2

Scenery of CTTB

Một sồ đoạn video lịch sử của Vạn Phật Thánh Thành

Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 14 (5/31/09)

Buddha Day Vesak Celebration (5/30/09)

Lễ Tốt Nghiệp của Đại Học Pháp Giới và Chương Trình Huấn Luyện Tăng Già và Cư Sĩ tại VPTT (23/5/2009) 

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Đến Từ Hư Không 

Hội Chợ Sách tại Văn Phòng VPTT từ 31 tháng 5 đến 6 tháng 7, 2009

Hình ảnh Lễ Tốt Nghiệp Đại Hc Pháp Gii (5/23/09)

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Bồ Tát Hạnh

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Kinh Lăng Nghiêm

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Chú Lăng Nghiêm

Vạn Phật Bảo Sám 2009

Lễ Phật Đản Chủ Nhật 26 tháng 4, 2009

Vài hình ảnh 2 ngày hội thảo DRBY - Freedom from Fear

Photos of Master Hua Memorial Lecture - In Search of an Authentic Engaged Buddhism: Voices from Ancient Texts, Calls from the Modern World - Speakers: Bhikkhu Bodhi & Professor Raoul Birnbaum

30th Anniversary Contest

Cherishing Youth Day, April 24

Lễ Quán Âm Đản Sanh tại VPTT (15/3/09)

Video: Bài Thuyết Pháp Đầu Năm 1989 tại VPTT (1/1/1989) (Hoa ngữ)

Lễ Phật A Di Đà Đản Sanh - Celebration of Amitabha Buddha's Birthday at the City of Ten Thousand Buddhas (12/14/08)

Ngày Quý Kính Cao Niên tại Vạn Phật Thánh Thành (The 17th Annual Honoring Elders Day at City of Ten Thousand Buddhas)

Emperor Liang Jewel Repentance at the Gold Mountain Monastery (San Francisco - 11/29/08)

Transmission of Eight Precepts (Eight Abstinential Rules) at the Gold Sage Monastery (San Jose - 11/26/2008)

"It's Called the City of 10,000 Buddhas"

Interfaith - "Gathering of Blessings" (10/5/08)

Repentance Song (10/5/08)

Translation Across Cultures

Interfaith Dialogue in Sunnyvale

Lễ Vu Lan tại VPTT (10/8/08)

Trại Phật Căn (Buddha Root Farm)

Buddha Root Farm Avatamsaka Retreat 8/08

Lễ Quán Âm Thành Đạo tại VPTT (20/7/08)

Hội Chợ Ăn Chay Tại Pháp Giới Thánh Thành (ngày 13 tháng 7, 2008)  2008 International Vegetarian Food and Culture Fair

Ngày Trân Quý Thiếu Nhi tại VPTT

DRBY Conference 2008: Insight & Happiness on the Buddhist Path

Lễ Quán Âm Đản Sanh tại VPTT (23/3/08)

DRBA ASIA PROPAGATING DHARMA TRIP 2007

Vạn Phật Thánh Thành - Diệu Giác Sơn

Một sồ đoạn video lịch sử của Vạn Phật Thánh Thành

Chú Đại Bi

Bài Tán Bồ Tát Địa Tang Vương (tiếng Anh) 10.2 mb

Ngày Kính Lão tại Vạn Phật Thánh Thành (The 16th Annual Honoring Elders Day at City of Ten Thousand Buddhas)

Praise the Buddha (Chùa Kim Thánh 11/11/07)

Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia (VPTT 10/28/07)

Pháp Hội Quán Âm Tại Pháp (từ 24 đến 29 tháng 7, 2007)  

Hội Chợ Ăn Chay Tại Pháp Giới Thánh Thành (ngày 4 tháng 7, 2007 

Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 12: Chủ Nhật 24 tháng 6

Pháp Hội Lương Hoàng Sám, U Minh Giới (19 tháng 5), Lễ Phật Đản và Truyền Thọ Tam Quy, Ngũ Giới (20 tháng 5) tại Hoa Nghiêm Tịnh Xá ở tiểu bang Maryland 

Lễ Khánh Thành Pháp Giới Quan Âm Thánh Tự - Đăng Bỉ Ngạn - tại Kuala Lumpur, Mã Lai từ 9 tháng 3 đến 21 tháng 3, 2006 

Lễ Niết Bàn Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 11.

Pháp Sư Hải Đăng và Võ Thuật (15.2 Mb)

Dharma Songs

It's called the City of Ten Thousand Buddhas

Dedication of Merit

Ballad of Earth Store

Three Step One Bow Song

Tiếp theo phần trước:

 

 

Vietnamese Essays

1. Vị Bồ Tát Trong Tâm Trí Con

2. Kính gởi quý thầy cô và đại chúng

3. Linh Cảm Ứng Quán Âm

4. Hóa Độ Kẻ Hữu Duyên

5. Giấc Mơ Không Mộng Mị

6. Bức tâm thư gửi đến vị “Bồ Tát” của lòng con

7. Nhân duyên tôi đến Vạn Phật Thánh Thành tham dự Hoa Nghiêm Pháp Hội

8. Phát Tâm Làm Công Quả

9. Vui Mừng Tìm Được Nơi Nương Tựa Tâm Linh

10. The 13th vow of the Venerable Master Hsuan Hua

11. "Giả dạng Thượng Nhân khó nỗi nhìn"

Monastic Interreligous Dialogue

 

Ghi chép của Đệ tử Quả Dật trước khi khởi hành đến Chùa Hải Hội ở Cơ Long, Đài Loan

Một người phụ nữ già dành cả cuộc đời trong bóng đêm

Buddha Root Farm Retreat 2011

Hòa Thượng Tuyên Hóa qua sự hiểu biết của tôi

Về Sự Cần Thiết Của Việc Thật Sự Tu Hành

Trăm Năm Đại Sự Rối Như Mộng

Biện Pháp Chấm Dứt Chiến Tranh Hay Nhất

Vì Sao Có Thiên Tai?

Về Cường Độ của Một Thiên Tai

Venerable Master Hsuan Hua (Chinese)

New Year's Eve Reflections (12/31/2011)

Ít phép lạ, nhiều quán chiếu

 

Transmission of Eight Precepts at GSM

Ngày Quý Kính Cao Niên tại Vạn Phật Thánh Thành (The Annual Honoring Elders Day at City of Ten Thousand Buddhasm -11/19/2011)

 

Dharma talk at Amaravati Buddhist Monastery, England (Part 1) (6/25/2011)

Dharma talk at Amaravati Buddhist Monastery, England (Part 2) (6/25/2011)

 

I Came from Empty Space

 

Kính Chiếu Yêu

- Thiên Ma Nhiễu Loạn

- Không Được Vọng Ngữ

- Si Ái Dấy Khởi Tất Đọa Địa Ngục

- Buông Bỏ Si Ái, Si Tình

- Ma Cung Tan Vỡ

- Lậu Tận

- Ăn Thịt Đường Tăng

- Ngũ Ấm Ma

- Tại Sao Có Cảnh Giới Ma

- Phật Nhãn

- Nhất Niệm Thành Phật?

- Cần Nên Nghe Kinh Nghe Pháp

- Tịch Mịch Vô Liêu

Không nên lấy tình thức để học Phật pháp. Phải thực thà lấy chân tâm mà học Phật!

Tất cả đều là thử thách

Cần Phải Tôn Trọng Trí Huệ Của Mình

Học Giới Luật Như Thế Nào?

Ý nghĩa Lễ Vu Lan

Tôn Giả Mục Kiền Liên - Thần Thông Đệ Nhất

Kinh Vu Lan Bồn

Kinh Ðại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân

Noi Gương Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bắt Chước Tinh Thần Bồ Tát Ðịa Tạng  

Tông chỉ Kinh Ðịa Tạng

Kinh Địa Tạng - "Hiếu Ðạo, Ðộ Sanh, Bạt Khổ, Báo Ân"  

Kinh Ðịa Tạng Lược Giảng

Vở Kịch Lớn  

DRBA EUROPE TRIP 2011

Dharma talk at Amaravati Buddhist Monastery, England (6/25/2011)

Dharma talk at Amsterdam University, Holland (6/29/2011)

Lễ Quán Âm Thành Đạo tại VPTT (17/7/11)

KHUYẾN PHÁT BỒ ÐỀ TÂM VĂN Lươc Giảng

Exhortation to Resolve Upon Bodhi

Sutra on the Buddha's Bequeathed Teaching

GIẢI THÍCH SƠ LƯỢC KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 

- Phẩm Hiền Thủ 1

- Phẩm Hiền Thủ 2

The Commemoration of the Fifteenth Anniversary of the Venerable Master Hsuan Hua's Entering Nirvana - Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 16 (6/5/11)

Không có ai nhận ra là tốt nhất, và đó chính là trực tâm là đạo tràng

Kinh Lăng-Nghiêm

Lời Tựa Của Ban Biên Tập

Tựa 2 - Kinh Lăng-Nghiêm Là Chơn Thân Phật

Tựa 3 - KINH “LĂNG-NGHIÊM” CÒN THÌ PHẬT PHÁP CÒN

Tựa 4 - KIẾM CHÉM MA, GẬY HÀNG MA, KÍNH CHIẾU YÊU CỦA PHẬT GIÁO

Giải Thích Tên Kinh

Về Sự Chân Thành Nhận Thức Tầm Quan Trọng Của Phật Pháp

Hướng Dẫn Thiền Tập

The Chan Handbook

Q & A for Every Day

Ten Thousand Buddhas Jeweled Repentance video and photographs (5/2011)

Gậy Kim Cang Hét - Quyển 1

Khai Thị - Quyển Sáu

Con Đường Khó Khăn  

Xiển Dương Giáo Dục

Lễ Phật Đản Chủ Nhật 8 tháng 5, 2011

Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo

Xây Dựng NềnTảng Phật Giáo Tại Hoa Kỳ

Hòa Thượng Hải Đăng

Biết Cách Ăn Cơm

Đừng Nuôi Dưỡng Lòng Tham Trong Việc Thắp Hương và Lễ Phật

Cao Tăng Truyện - Pháp Sư Đạo Lập

Không Dua Nịnh

Án Ma Ni Bát Di Hồng

The Road of Xuan Zang

Lễ Quán Âm Đản Sanh tại VPTT (20/3/11)

Lễ Xuất Gia 

Vị Thầy Luôn Đáp Ứng Lời Cầu Nguyện

Về việc không đánh thức những người muốn ngủ

LĂNG NGHIÊM CHÚ SỚ LƯỢC GIẢNG

“Vật bay” xâm nhập Trái đất

Rèn Luyện Trí Tuệ
Thái Độ Người Học Phật
Đệ Nhất Niệm Là Gì?

Không nên cho rằng năm thứ “Tài, sắc, danh, thực, thùy” là đơn giản

Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Lược Giảng

Hòa Thượng Tuyên Hóa Trong Tâm Tôi

Kinh Hoa Nghiêm Lược Giảng - Phẩm Hiền Thủ 1

Kinh Hoa Nghiêm Lược Giảng - Phẩm Hiền Thủ 2

Gậy Kim Cang Hét - Quyển 1

Gậy Kim Cang Hét - Quyển 1 (pdf - 14 Mb)

Học Giới Luật Như Thế Nào?
Vận Chuyển Càn Khôn -Thủ Trì Giới Luật

Không Được Lấy Công Để Báo Thù Riêng

Lòng Ích Kỷ Là Tảng Đá Vướng Chân Người Tu Đạo

Bản Sắc Người Phật Tử -Cương Trực Không A Dua
Chủ Quan Trí Năng Thúc Đẩy Động Lực

Trì Giới Có Khả Năng Đào Luyện Tự Tánh

Nên Bình Luận Công Bình

Kinh Pháp Hoa Lược Giảng - Phẩm 14: HẠNH AN LẠC 

PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Phần I

Bồ Tát Đạo là nhà

Tùy Hỷ Công Đức

Xuất Gia - trich Luận Tỳ Bà Sa của Bồ Tát Long Thọ

Tham Thiền: Trước Nhất Cần Xây Nền Tảng

ĐI TÌM TÔN GIÁO CỦA TÔI - THẦY HẰNG THẬT – TU SĨ PHẬT GIÁO NGƯỜI MỸ

MỘT TRONG NĂM CÁNH HOA - Giới thiệu về Sư Cô Hằng Trì 

Bồ Tát Quán Âm Có Thể Thị Hiện Bất Cứ Nơi Nào

Poem in Praise of the Sangha

National Geographic: VPTT - một trong những nơi hành hương tại châu Mỹ

Thật Tướng Niệm Phật

Xa cách Hiền Thánh tà kiến sâu

Hòa Thượng Tuyên Hóa Hồi Hướng Công Đức

Đời Đời Kiếp Kiếp Học Hạnh Từ Bi

Con Trai Tôi Trở Thành Gì Vậy?

Bài Ca Túi Da

Xuất Gia

Quả báo thông ba đời

Về Việc Không Hòa Đồng Với Đại Chúng

Về một cảm ứng lý thú

Hoài Niệm & Tri Ân

  Làm Thế Nào Hòa Thượng Có Thể Độ Được Người Tây Phương

Nhân Quả Vay Trả, Mảy May Chẳng Sai

Tam Sinh Thạch

NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO

Kinh Pháp Hoa Lược Giảng - Phẩm An Lạc Hạnh

Bồ Đề đạo tràng nơi hoang dã

Từ bi là vô thượng

Về việc kiếm cơ sở

Cuộc Ðời và Ðạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Hoa (PDF file - 13.8 Mb)

Về Các Lớp Học Ngôn Ngữ  

Về Quy Định Trong Thời Gian Nhịn Ăn (Tuyệt Thực)

Chánh Mạng

Ảo Tưởng Về Túi Da Hôi Thối

Thủy Kính Hồi Thiên Lục – Tào Bân

Tôn Giả Duy Kỳ Nan

Về Thói Quen Học Hành

Mẹ Tôi: Tỳ kheo ni Hằng Thọ 

Venerable Master Hua's Fifteenth Anniversary Contests

- Phụng sự Phật pháp

Kệ thỉnh Phật trụ thế

Vì Sao Có Thiên Tai?

  Đàm Thoại Cùng Nữ Tu Sĩ Thiên Chúa Giáo

Nếu thực sự tu hành, thì thiên ma không thể nào nhập vào được

Về Việc Bị La Mắng 

Về Nguyên Nhân Của Dịch Cúm 

Lòng Hiếu Cảm Động Trời --- Vua Thuấn của triều nhà đại nhà Ngu

Thông báo của Vạn Phật Thánh Thành về thực phẩm chay giả mặn

Lưu ý về thực phẩm chay giả mặn

Về sự đón tiếp các vị khách tăng tại phi trường

Sáu đại tông chỉ là  pháp môn Tâm Địa

Kho Pháp Bảo Vô Tận

The most spiritual place!

CTTB - Millions of People with One Mind

Thư Chân Hành Giả

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Thứ Tư THẾ GIỚI THÀNH TỰU

Kinh Pháp Hoa Lược Giảng - Lạm Bàn Đầu Kinh

Tướng Trạng Của Tâm

Kinh Hoa Nghiêm Lược Giảng - Phần Tựa

Kinh Pháp Hoa Lược Giảng - Phẩm Tựa

Phật Tổ Đạo Ảnh 
Vì Sao Đức Phật Lại Phóng Hào Quang Khi Thuyết Pháp?

12th Ordination, Transmission of the Complete Precepts

Kệ thỉnh chuyển pháp luân

Về Tánh Kiêu Ngạo Tệ Hại

Về Việc Giống Như Nước, Đừng  Như Nước Đá

Về Việc Chấp Nhận Sửa Sai 

Về Việc Các Đệ Tử Học Những Gì Họ Nên Học

Về Việc Không Chịu Học và Quấy Rầy Người Khác

Thầy Hằng Định: Đạo Nghiệp Tinh Tấn Sinh Hoạt Đạm Bạc

Universal Worthy's Conduct and Vows

Quy Y Cần Tìm Vị Thầy Tốt

HÃY THẬT THÀ LÀM MỘT CON NGƯỜI TỐT

Suy Ngẫm: Những Bài Học Hòa Thượng Đã Dạy Tôi Vào Mùa Hè Tôi Tự Làm Khu Vườn Của Mình

Trong tất cả giáo pháp mà Đức Phật đã giảng, điều quan trọng nhất là giới luật

Nghĩ thế nào thì nhn thế nấy!

  Đừng khóc, hãy chết đi! 

Khai Thị Về Ái Dục

Sai Một Ly - Đi Một Dặm

Ít phép lạ, nhiều quán chiếu

Tại sao chúng ta tụng đọc hằng ngày 'Ngày Ăn Một Bữa' và 'Luôn Mặc Áo Giới' tại Vạn Phật Thánh Thành ?

Về việc không nói chuyện khi lái xe

Về tuổi trẻ là niềm hy vọng của tương lai

Tháo băng vết thương cũ

Nỗi Bất Hạnh của Cửa Phật

Về Việc Bảo Vệ Những Người Hộ Trì Tu Viện

Phẩm Phổ Môn

Phẩm Phổ Môn (Diễn Kệ)

Sự Trọng Yếu của Khóa Tụng Kinh Sáng và Chiều

Về Việc Làm Thế Nào Để Bảo Vệ Các Hành Giả

Quy Y Cần Tìm Vị Thầy Tốt

PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN 

Tôn Giả Ma Ha Ca Chiên Diên - Luận Nghị Đệ Nhất

Tu Đại Hạnh

Tại Sao Chúng Ta Phải Vào Thất Quan Âm?

Mục Ðích Của Người Tu Hành Là Thành Phật

Bởi Ðâu Không Tương Ưng Với Ðạo ?

Thượng Ðức Bất Ðức, Hạ Ðức Chấp Ðức

Chân Nghĩa của Quý Kính Cao Niên: Trẻ Trung Trong Tâm

Tôn Giả Xá Lợi Phất - Trí Tuệ Đệ Nhất

Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Da Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp - Ba Anh Em Ca Diếp

Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp - Đầu Đà Đệ Nhất
A Nhã Kiều Trần Như - Công Án “Vua Ca Lợi và Tiên Nhẫn Nhục”

Sáu Ðại Tông Chỉ Của Người Tu Ðạo - Trạch Pháp Nhãn, Hồi Quang Phản Chiếu  

Giới, Định, Tuệ - Tâm Tự Tại

A La Hán - Các Lậu Đã Dứt, Không Còn Phiền Não

Tâm Pháp Diệu

Hai Nguyện Vọng - Phiên Dịch Kinh Điển và Giáo Dục

"The Merits and Virtues of Holding Precepts and the Retribution of Breaking the Precepts."

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA LƯỢC GIẢNG

Chân Thật Tu Hành, Chớ Buông Lung  

Sáu tên giặc: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý

Vâng lời dạy bảo tu hành báo đáp ơn Thầy

Nếu thực sự tu hành, thì thiên ma không thể nào nhập vào được

Thân Mang Bệnh Khổ Bởi Duyên Nào?

Western Buddhist Monastic Conference 2008

Giải Thích Sơ Lược Về Bài Tựa Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm

Xa cách Hiền Thánh, tà kiến sâu

Chùa Đại Bi

A Day of Community Work at Snow Mountain Monastery (6/21/08)

Tham Bái Hoà Thượng Quảng Khâm

Lịch sử Tu Viện Long Beach Thánh Tự (Trường Đê)

Hồi quang phản chiếu 

Nhân Duyên với Phật Tỳ Lô Xá Na

Đại Trựợng Phu

Sáu độ vạn hạnh thể tròn nguyên

Hồi Quang Phản Chiếu

Chúng Sinh Vô Biên Thệ Nguyện Ðộ

Học Phật Cần Phải Tu Giới, Ðịnh, Huệ

Mười Pháp Giới Không Ngoài Một Niệm Của Tâm

Đại Sư Thường Nhân 

Mẹ Tôi và Đạo Phật  

How Buddhism Changed My Life (pdf - 848K) 

Làm Thế Nào Để Được Tự Do Sanh Tử  

Không Giữ Giới Là Biểu Hiện Của Thời Mạt Pháp 

Tình Ái và Dục Vọng là Tảng Ðá Buộc Chân Người Tu Ðạo

Chúng ta vì sao chưa thành Phật? Bởi vì chúng ta vẫn còn "lậu hoặc"!

Bắc cầu qua hố ngăn cách giữa tu sĩ và cư sĩ  

Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Lược Giảng (Phần 1)

Bổn Phận Của Một Tín Ðồ Phật Giáo   

Ánh Sáng Trí Tuệ Vô Lậu 

Chớ Mong Cầu

Giới thiệu – 84.000 Pháp Môn  

Khai Thị Vu Lan: Nhân Ác Lớn Nhất Là Sát Sanh Ăn Thịt

Mẹ Tôi

Pháp Vũ Tâm Đăng Chiếu Cổ Kim 

Hòa Thượng Tuyên Hóa: Cuộc Đời và Sự Nghiệp Hoằng Hóa Quyển 1

Sơ lược bài thuyết giảng của Hoà Thượng tại Việt Nam

Nhớ về Hòa Thượng: Dựng Cờ Pháp, Lập Gia Phong

Kệ Truyền Pháp của Đức Phật Thi Khí

Thì ra vị Thầy mới là Pháp sư Độ Luân

Những Ấn Tượng Của Chuyến Thăm Viếng Thành Phố Pagan, Miến Điện

Bao nhiêu người xem đây là "giải trí"?

Cung Kính Kinh Điển    

Niềm An Lạc của Sự Không Mong Cầu  

Tự Thanh Tịnh Nghiệp: Không ai khác có thể làm thế cho mình 

Phương Diện Sinh Thái của Thực Hành Tịnh Độ  

Thiên Thủ Thiên Nhãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh 1 2 3 4 5

Thư bạn đọc: “Vạn Phật Thánh Thành  Chuyển Hoá Đời Sống Tâm Linh Của Tôi”  

 ĐỨC PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN  

Trong Phó Mát Của Bạn Có Gì?  

Câu Chuyện Của Phật Tử Mèo Bobo  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_Lăng_Nghiêm

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuyên_Hóa 

  Kỹ Thuật Di Truyền: Đánh Giá Theo Quan Điểm Phật Giáo 

  Điều Gọi Là Tăng Đoàn Cư Sĩ tại Hoa Kỳ  

  Vu Lan     

  Câu Chuyện Những Con Lừa  

  Tu Hành Tại Vạn Phật Thánh Thành  

  Một Quan Điểm Phật Giáo Về Quyền Của Loài Vật  

Giới Thiệu: Công Trình Văn Chương Của Hoà Thượng

  Vũ Trụ Bạch

  Kinh Nghiệm Trực Tiếp Với Những Con Chó Thở Ra Lửa

  Hai Nguyện Vọng - Phiên Dịch Kinh Điển và Giáo Dục  

  Bài Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề  

  Bài Văn Lễ Kinh Hoa Nghiêm  

  Lạy Phật Nhiều, Luôn May Mắn  

  Hưng Khởi Vạn Phật Thánh Thành  

  Tôi diệt trừ ác niệm và nuôi dưỡng thiện căn như thế nào ?

  Đánh Máy Là Pháp Môn Tôi Tu Tập  

  Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương 

  Ngài Đại Mục Kiền Liên Viếng Thăm Một Hành Tinh Khác  

  Ngàn Năm Mới Có Một Lần

  Trích Bài Nói Chuyện Đầu Năm Tại Chùa Berkeley  

Dharma Chinese Orchestra

Sưu Tập Hình Bồ Tát Quán Thế Âm

  Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Lược Giảng

  Dùng phương pháp điện liệu để thanh lọc không khí

   Kinh Nghiệm Của Tôi Trong Kỳ Thất Địa Tạng

  Kinh Địa Tạng - "Hiếu Ðạo, Ðộ Sanh, Bạt Khổ, Báo Ân"  

  Chân Thật Tu Hành, Chớ Buông Lung 

  Thông Suốt Mọi Pháp--Niệm Quán Âm

  Nguyện Cầu Thế Giới Hoà Bình 

  Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thành (5/77-10/79)