Thư Mục Kinh Ðiển

Sách Chú Giải

Sách Tiểu Sử, Ký Sự

  Sách Trẻ Em

Nhạc & Tiểu Thuyết

Nguyệt San Kim Cang Bồ Ðề Hải

Sách Trẻ Em

Cherishing Life (Thương yêu cuộc sống)

Chứa đựng những câu kệ và tranh vẽ về việc không giết hại, cùng ghi lại những sự kiện thật về lý nhân quả, ghi lại những dữ kiện thật về các vị Pháp Sư, ban sự răn nhắc cảnh giác con người về quả báo trong loài súc sanh. Dành cho thiếu nhi và người lớn.

Quyển Một, ISBN 0-88139-004-6. 134 trang. $7.00.
Quyển Hai, ISBN 0-88139-015-1. 149 trang. $7.00.

Human Roots: Buddhist Stories for Young Readers (Cội gốc của con người:
Những mẫu truyện Phật Giáo dành cho thiếu nhi)

Quyển I có mười bốn câu truyện rút từ kinh điển Phật Giáo và các dữ kiện lịch sử.

Quyển Một, ISBN 0-88139-500-5. 89 trang. $5.00.
Quyển Hai, ISBN 0-88139-017-8. 138 trang. $5.00.

 

Ordering Information

BTTS Online Catalog: http://www.bttsonline.org

  vedautrang.jpg (2795 bytes)