Thư Mục Kinh Ðiển

Sách Chú Giải

Sách Tiểu Sử, Ký Sự

  Sách Trẻ Em

Nhạc & Tiểu Thuyết

Nguyệt San Kim Cang Bồ Ðề Hải

Ordering Information

BTTS Online Catalog

Kinh Ðiển

Amitabha Sutra (Phật thuyết Kinh A Di Ðà)

Không giống như những bộ kinh khác. Phật thuyết bộ kinh này mà không có ai thỉnh cầu theo như truyền thống. Nội dung của Kinh giải thích nhân duyên và điều kiện để được vãng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Phần chú giải bao gồm nhiều từ ngữ Phật học và những câu chuyện về tiểu sử của các vị đại đệ tử. ISBN 0-917512-01-4. 153 trang. $8.00

0917512014.jpg (12048 bytes)

(Ấn bản tiếng Tây Ban Nha - Explicación General del Sutra en que El Buda Habla de Amitabha. ISBN 0-917512-30-06. 153 trang $8.00)

Dharma Flower (Lotus) Sutra (Kinh Pháp Hoa)

Phật thuyết bộ kinh này vào thời cuối cùng. Trong kinh, Ðức Phật tuyên dương nghĩa lý rốt ráo của Phật Pháp, tức là hợp nhất tất cả giáo nghĩa thành một (duy nhất Phật thừa). Khi dịch đầy đủ, toàn bộ kinh cùng phần chú giải sẽ gồm có mười tám quyển. Mười quyển đầu đã được xuất bản, giá 79.50.

Volume I. Foreword by Venerable Master Hua (Quyển I. Do Ngài Tuyên Hóa viết lời giới thiệu)

Bàn về năm thời và tám giáo nghĩa của tông Thiên Thai, rồi phân tích về năm giáo nghĩa thậm thâm của tông này vì có sự liên can với kinh. Phần cuối cùng kể về cuộc đời của tam tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, vị đã phiên dịch quyển kinh này từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Hoa. ISBN 0-917512-16-2. 66 trang.

Volume II. Chapter One, Introduction (Quyển II. Phẩm thứ nhất, Tựa)

Miêu tả bối cảnh Phật thuyết bộ kinh này, đại chúng vân tập để lắng nghe giảng kinh, Ðức Phật phóng hào quang. Bồ Tát Di Lạc thinh vấn, và Bồ Tát Văn Thù giải đáp. ISBN 0-917512-22-7. 291 trang.

Volume III. Chapter Two, Expedient Methods (Quyển III. Phẩm thứ hai, Phương Tiện)

Sau khi Ðức Phật xuất định, Ngài nói về công đức to lớn của chư Phật. Tôn giả Xá Lợi Phất cầu thỉnh Ðức Phật giải thích thêm về nghĩa đó. Ðược thỉnh cầu ba lượt, Ðức Phật chấp thuận và lần đầu tiên tuyên bố rằng tất cả chúng sanh có thể thành Phật. ISBN 0-917512-26-x. 155 trang.


Volume IV. Chapter Three, A Parable (Quyển IV. Phẩm thứ ba, Thí Dụ)

Ðức Phật giải thích mục đích về giáo pháp của Ngài được biểu hiệu qua hình ảnh vị trưởng giả cố gắng tìm cách cứu năm trăm người con đang chơi đùa trong căn nhà lửa. ISBN 0-917512-62-6. 344 trang.

Volume V. Chapter Four, Belief and Understanding (Quyển V. Phẩm thứ tư, Tín Giải)

Bốn đại đệ tử của Ðức Phật đồng kể ví dụ về gã cùng tử biểu lộ lòng vui mừng khi nghe rằng họ cũng có thể thành Phật trong đời vị lai. ISBN 0-917512-64-2. 178 trang.

Volume VI. Chapter Five, Medicinal Herbs and Chapter Six, Conferring Predictions (Quyển VI. Phẩm thứ năm, Dược Sư và phẩm thứ sáu, Thọ Ký)

Ðức Phật dùng thí dụ về mưa Pháp để miêu tả giáo pháp của Ngài bình đẳng ban lợi ích đến cho chúng sanh. Ngài cũng tiên đoán rằng những vị A La Hán đã được nhắc đến lúc trước sẽ đồng thành Phật trong đời vị lai. Ðể thọ ký, Ngài nói rõ danh hiệu Ðức Phật của họ là gì và tên của quốc độ của họ là gì, và trong kiếp nào, cùng với phạm vi hoạt động của giáo pháp. ISBN 0-917512-65-0. 128 trang.

Volume VII. Chapter Seven, Parable of the Transformation City (Quyển VII. Phẩm thứ bẩy, Hóa Thành Dụ)

Ðức Phật dạy rằng sự đạt đạo của những đệ tử A La Hán giống như một thành ấp được Ngài phương tiện biến hóa ra đang khi họ cảm thấy mệt nhọc trên con đường tiến đến quả vị Phật. ISBN 0-917512-67-7. 236 trang.

Volume VIII. Chapter Eight, Five Hundred Disciples Receive Predictions and Chapter Nine, Bestowing Predictions upon Those Studying and Beyond Study (QuyểnVIII. Phẩm thứ tám, Năm trăm đệ tử được thọ ký và Phẩm thứ chín, Thọ ký cho những vị hữu học và vô học)

Hơn một ngàn đệ tử được thọ ký rằng họ sẽ được thành Phật trong đời vị lai. ISBN 0-917512-71-5. 142 trang.

Volume IX. Chapter Ten, Masters of the Dharma and Chapter Eleven, Vision of the Jewelled Stupa (Quyển IX. Phẩm thứ mười, Pháp Sư và phẩm thứ mười một, Hiện Bảo Tháp)

Phẩm thứ mười giải thích về công đức to lớn của sự thọ trì và truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong phẩm thứ mười một, tất cả muôn ức hóa thân của Phật Thích Ca đồng tụ hội một nơi để đại chúng được thấy Ðức Phật Ða Bảo, vị Phật trong đời quá khứ đã từng phát nguyện sẽ hiển hiện những khi bộ kinh này được thuyết. ISBN 0-917512-85-5. 241 trang.

Volume X. Chapter Twelve, Devadatta and Chapter Thirteen, Exhortation to Maintain (Quyển X. Phẩm thứ mười hai, Ðề Bà Ðạt Ða, và phẩm thứ mười ba, Chúc Lũy)

Trong phẩm thứ mười hai, Ðức Phật tiết lộ rằng Ðề Bà Ðạt Ða vốn là bậc đạo sư của Ngài trong đời tiền kiếp, rồi thọ ký về Phật quả cho ông ta. Long nữ tám tuổi trở thành Phật. Trong phẩm thứ mười ba, Ðức Phật thọ ký về Phật quả cho các tỳ kheo ny. ISBN 0-917512-52-9. 107 trang.

Volume XI. Chapter Fourteen, Happily-Dwelling Conduct (Quyển XI. Phẩm thứ mười bốn, An Lạc Hạnh)

Trước hết miêu tả bốn nơi thường trú an lạc của một vị Bồ Tát Ma Ha Tát, người muốn giảng giải thuyết kinh này. Có Phần Giải Thích Từ Ngữ. Bìa Cứng. ISBN 0-88139-426-2. Khoãng 200 trang. Có dàn bài của Đại Sư Ngo-yi (Ou Yi, 1599-1655).

Volume XII. Chapter Fifteen: Welling Forth from the Earth; Chapter Sixteen: The Thus Come One's Life Span (Quyển XII. Phẩm thứ mười lăm: Tùng Địa Dũng Xuất; Phẩm thứ mười sáu: Như Lai Thọ Lượng). Có dàn bài của Đại Sư Ngo-yi (Ou Yi, 1599-1655).

Volume XIII. Chapter Seventeen: Discrimination of Merit and Virtue; Chapter Eighteen; Rejoicing in Accord with Merit and Virtue; Chapter Nineteen: The Merit and Virtue of a Dharma Master  (Quyển XIII. Phẩm thứ mười bảy: Phân Biệt Công Đức; Phẩm thứ mười tám: Tùy Hỷ Công Đức; Phẩm thứ mười chín:  Pháp Sư Công Đức). Có dàn bài của Đại Sư Ngo-yi (Ou Yi, 1599-1655).I

Volume XIV. Chapter Twenty: Never-Slighting Bodhisattva; Chapter Twenty-one: The Spiritual Powers of the Thus Come One; Chapter Twenty-two: The Entrustment; Chapter Twenty-three: The Former Deeds of Medicine King Bodhisattva; Chapter Twenty-four: The Bodhisattva Wondrous Sound (Quyển XIV. Phẩm thứ hai mươi: Thường Bất Khinh Bồ Tát; Phẩm thứ hai mươi mốt:  Như Lai Thần Lực; Phầm thứ hai mươi hai: Chúc Lụy; Phẩm thứ hai mươi ba: Dược Vương Bổn Sự; Phẩm thứ hai mươi bốn: Diệu Âm Bồ Tát ). Có dàn bài của Đại Sư Ngo-yi (Ou Yi, 1599-1655). Có hình.

Volume XV. Chapter Twenty-five: The Universal Door of Guanshiyin Bodhisattva. (Phẩm thứ hai mươi lăm: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn).

Volume XVI. Chapter Twenty-six: Dharani; Chapter Twenty-seven: The Past Deeds of King Wonderful Adornment; Chapter Twenty-eight: The Encouragement of Universal Worthy Bodhisattva. (Phẩm thứ hai mươi sáu: Đà La Ni; Phẩm thứ hai mươi bảy: Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự; Phẩm thứ hai mươi tám: Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát).

 

Flower Adornment (Avatamsaka) Sutra (Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm)

Ðược biết đến như "Vua trong các vì Vua" của các kinh điển Phật giáo vì sự vi diệu thậm thâm cùng chiều dài của kinh (81 quyển bao gồm hơn 700 ngàn chữ Trung Hoa). Bộ kinh này chứa đựng hầu như toàn thể về cảnh giới của Chư Phật và địa vị tu chứng của Chư Bồ Tát. Khi phiên dịch hoàn tất, toàn bộ kinh cùng với lời chú giải sẽ có từ 75 đến 100 quyển. Dưới đây là những quyển đã được xuất bản :

Verse Preface (Kệ Tựa). Những bài kệ ngắn gọn hùng hồn do Ngài Thanh Lương, quốc sư của bảy đời vua của triều Ðường chú giải. Phần tựa giải thích hoàn toàn về tất cả nghĩa lý căn bản trong kinh. Ðây là quyển kinh bằng song ngữ và được phiên dịch sang tiếng Anh sớm nhất. Sách song ngữ Anh/Hoa. ISBN 0-917512-28-6. 198 trang. $7.00.

Prologue (Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Sớ Sao Thiển Thích). Giải thích chi tiết về những lý lẽ của bộ kinh do quốc sư Thanh Lương xử dụng phương thức của tông Hiền Thủ trong việc phân tích kinh điển, được gọi là Thập Huyền Môn. Sớ sao bao gồm chín huyền môn đầu. Khi hoàn tất, sẽ gồm khoảng bảy đên mười quyển. Bộ bốn quyển $38.00. Dưới đây là những quyển đã và đang được xuất bản:

First Door. The Causes and Conditions for the Arising of the Teaching of the Flower Adornment Sutra (Cửa thứ nhất: Nhân duyên khởi giáo của kinh Hoa Nghiêm). Toàn bộ trong một quyển. ISBN 0-917512-66-9. 230 trang.

Second Door. The Stores and Teachings in Which It Is Contained (Cửa thứ hai: Nhiếp Thu Tạng Giáo. Gồm ba quyển :

Part One (Quyển 1) Giảng giải hoàn toàn về ba tạng. Khởi đầu bàn luận về các tông giáo ở Trung Hoa. ISBN 0-917512-73-1. 254 trang.

Part Two (Quyển 2) Bàn luận thêm về các tông giáo ở Trung Hoa. Các tông giáo ở Ấn Ðộ và so sánh với các tông giáo ở Trung Hoa. ISBN 0-917512-98-7. 192 trang.

Part Three (Quyển 3) Bàn luận thâm sâu về năm phần giáo của tông Hiền Thủ, sự tiếp nối của giáo pháp, và cảnh giới bất khả tư nghị của kinh Hoa Nghiêm. Giải thích đầy đủ Cửa Thứ Hai. ISBN 0-88139-009-7. 122 trang.

Bộ 22 cuốn dưới đây chỉ có trọn bộ . $174.50

Flower Store Adorned Sea of Worlds, Chapter Five, Parts One & Two (Hoa Tạng Thế Giới, Phẩm thứ năm, Phần I và II). Miêu tả vũ trụ chúng ta đang sống, gồm có giải thích lý lẽ về sự hình thành của thế giới, phong luân nhiếp trì, quỹ đạo xung quanh, và sự hỗ tương giao nhiếp của chúng. Lại nữa, diễn đạt tường tận về thế giới nằm trên hai mươi vòng liên hoa khiến hình thành cơ bản cấu trúc vũ trụ của chúng ta. ISBN 0-917512-54-5. 194 trang.

Flower Store Adorned Sea of Worlds, Chapter Five, Part Three, and Vairochana, Chapter Six (Hoa Tạng Thế Giới, Phẩm thứ năm, phần III. Tỳ Lô Giá Na, Phẩm thứ sáu). Kết thúc phẩm thứ năm, 'Hoa Tạng Thế Giới'. Phẩm thứ sáu, 'Tỳ Lô Giá Na', bàn về nhân duyên của Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. ISBN 0-88139-114-x. 191 trang.

The Names of the Thus Come Ones, Chapter Seven, and The Four Holy Truths, Chapter Eight (Phẩm thứ bẩy, Danh Hiệu của Như Laị Phẩm thứ tám, Tứ Thánh Ðế). Trong phẩm thứ bẩy, chư Bồ Tát từ mười phương thế giới đồng vân tập để cầu thỉnh Ðức Phật thuyết về công hạnh của vị Ðại Bồ Tát, được giải thích chi tiết trong các phẩm kế tiếp của Kinh Hoa Nghiêm. Trong phẩm thứ Tám, mỗi Ðế của Tứ Thánh Ðế - khổ, tập, diệt, đạo - được giải thích tùy theo nhân duyên của mười thế giới khác nhau cùng thế giới Ta Bà, nơi chúng ta đang trú ở. ISBN 0-88139-014-3. 77 trang.

Light Enlightenment, Chapter Nine (Quang Minh Giác,Phẩm thứ Chín). Từ dưới lòng hai bàn chân, Ðức Phật Thích Ca phóng ra trăm ức tia sáng chiếu khắp Ðại Thiên Thế giới trong mười phương cõi nước. Sau mỗi lần Ðức Phật phóng tia sáng, Ngài Văn Thù Sư Lợi nói kệ tán thán công đức của Thế Tôn. ISBN 0-88139-005-4. 192 trang.

Pure Conduct, Chapter Eleven (Tịnh Hạnh, Phẩm thứ mười một). Phẩm này giải thích cặn kẽ về công hạnh thanh tịnh của vị Bồ Tát. Ðây là một phẩm nổi bật trong những hướng dẫn về giới luật trong ba tạng kinh điển. ISBN 0-917512-37-5. 249 trang.

Ten Dwellings, Chapter Fifteen (Thập Trụ, Phẩm thứ mười lăm). Giải thích về cảnh giới của thập trụ đạt được bởi chư Bồ Tát. ISBN 0-917512-77-4. 163 trang.

Brahma Conduct, Chapter Sixteen (Phạm Hạnh, Phẩm thứ mười sáu). Giải thích về ý nghĩa phạm hạnh thanh tịnh được tu tập bởi chư Bồ Tát. ISBN 0-917512-80-4. 55 trang

The Merit and Virtue from First Bringing forth the Mind, Chapter Seventeen (Công đức của Sơ Phát Tâm, Phẩm thứ mười bẩy). Dùng rất nhiều thí dụ để diễn đạt công đức của một vị Bồ Tát vừa mới phát khởi tâm tu đạo giác ngộ. ISBN 0-917512-83-9. 176 trang.

The Ten Inexhaustible Treasuries, Chapter Twenty-two (Thập Vô Tận Tạng (Mười tạng báu vô tận), Phẩm thứ hai mươi hai). Giải thích về mười tạng báu vô tận đạt được bởi một vị Bồ Tát ngay sau Thập Hạnh. ISBN 0-917512-38-3. 156 trang.

Praises in the Tushita Heaven, Chapter Twenty-four (Ðâu Xuất Thiên Cung Trung Kệ Tán, Phẩm thứ hai mươi bốn). Chư Bồ Tát thuyết kệ tán thán Ðức Phật lúc Ngài vừa thăng lên Cung Trời Ðâu Suất, trước khi Bồ Tát Kim Cang Tràng giải thích về Thập Hồi Hướng. ISBN 0-917512-39-1. 123 trang.

Ten Grounds, Chapter Twenty-six, Part One (Thập Ðịa, Phẩm thứ hai mươi sáu, phần I). Gồm có trí địa thứ nhất, Hoan Hỷ Ðịa. Phần này chú trọng về công hạnh bố thí. ISBN 0-917512-87-1. 209 trang. ISBN 0-917512-87-x. 209 trang.

Part Two (Phần II). Bao quát trí địa thứ hai: Ly Cấu Ðịa. Trí địa thứ ba: Phát Quang Ðịa. Trí địa thứ tư: Diệm Huệ Ðịa. ISBN 0-917512-74-x. 185 trang.

Universal Worthy's Conduct, Chapter Thirty-six (Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Phẩm thứ ba mươi sáu). Bồ Tát Phổ Hiền giải thích rõ chướng ngại về sự khởi tâm sân hận, phương pháp đối trị khi sân tâm khởi; và diễn đạt kết quả đem lại sự thanh tịnh, trí huệ, phổ nhập, và tâm vi diệu tối thắng. ISBN 0-88139-011-9. 78 trang.

Entering the Dharma Realm, Chapter Thirty-nine (Nhập Pháp Giới, Phẩm thứ ba mươi chín). Phẩm này chiếm một phần tư bộ kinh, bao gồm cuộc hành trình tầm cầu cứu cánh giác ngộ của Thiện Tài Ðồng Tử. Trên đường, Thiện Tài Ðồng Tử gặp năm mươi ba vị thiện tri thức. Mỗi vị đại diện cho các trình tự cảnh giới trên đường Bồ Tát đạo. Sau đây là những phần đầu đã được phiên dịch sang tiếng Anh:

Part One (Phần I). Miêu tả bối cảnh trên đường tầm đạo của Thiện Tài Ðồng Tử và cuộc gặp gỡ với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. ISBN 0-917512-68-5. 213 trang.

Part Two (Phần II). Trong quyển này, Thiện Tài Ðồng Tử gặp mười vị thiện tri thức đầu tiên. Họ đại biểu cho thập trụ. ISBN 0-917512-70-7. 250 trang.

Part Three (Phần III). Trong quyển này, Thiện Tài Ðồng Tử được mười vị thiên tri thức giáo huấn theo trình tự của Thập Hạnh. ISBN 0-917512-72-3. 197 trang.

Part Four (Phần IV). Trong quyển này, Thiện Tài Ðồng Tử gặp mười vị thầy. Họ đại diện chư Bồ Tát ở Thập Hồi Hướng. ISBN 0-917512-76-6. 159 trang.

Part Five (Phần V). Trong quyển này, Thiện Tài Ðồng Tử gặp sáu vị thầỵ Họ đại diện cho sáu trí địa đầu tiên. ISBN 0-917512-81-2. 283 trang.

Part Six (Phần VI). Thiện Tài gặp các vị thầy từ trí địa thứ bẩy đến thứ mười. ISBN 0-917512-48-0. 281 trang.

Part Seven (Phần VII). Hòa hợp với nhân duyên và nhập vào chân tướng. Thiện Tài Ðồng Tử đến bái kiến mười một vị thầy. ISBN 0-88139-050-x. 156 trang.

Part Eight (Phần VIII). Thiện Tài Ðồng Tử bái kiến ba vị thầy cuối cùng, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù, và Bồ Tát Phổ Hiền. ISBN 0-88139-055-0. 224 trang.

Universal Worthy's Conduct and Vows, Chapter Forty (Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Phẩm thứ bốn mươi). Giải thích tường tận về mười đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Những hạnh nguyện này được xem là tối thắng nhất. ISBN 0-917512-84-7. 246 trang.

Heart Sutra & Verses without a Stand (Tâm Kinh và Kệ Vô Trụ).

Ðược xem là kinh phổ cập nhất trên thế giới hiện nay, Tâm Kinh giải thích nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật, tức trí huệ viên mãn, có khả năng nhìn hiện tướng chân không của vạn vật. Mỗi câu kinh đều được chú giải và kệ tụng hùng hồn của Ngài Tuyên Hóa. Những lời chú giải và các câu kệ này giải thích cặn kẽ khái niệm cơ bản về Phật Giáo. ISBN 0-917512-27-8. 117 trang. $7.50.

Medicine Master Sutra (Kinh Dược Sư).

Nói về Mười Hai Ðại Nguyện của Ðức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, các lợi ích của việc nghe kinh này, làm thế nào để thờ phụng Phật và trì Kinh, và mười Hai Ðại Tướng Dạ Xoa báo từ ân của Phật Dược Sư, ISBN 0-88139-306-1. Approx. 175 trang.

Shurangama Sutra (Kinh Thủ Lăng Nghiêm).

Bộ kinh này giảii thích tường tận về giáo lý của Phật Ðà liên đến tâm thức. Gồm có nhiều sự phân tích về nơi trú của tâm, giải thích cội nguồn vũ trụ, bàn luận đặc biệt về hành nghiệp, diễn đạt tất cả pháp giới hiện hữu, và cắt nghĩa về năm mươi ấm ma mà thường kiến chúng ta bị mê lầm trên đường tầm cầu giác ngộ. Ngoài ra, trong kinh này, hai mươi lăm vị thánh giải thích những phương pháp mà các ngài tu tập để chứng quả giác ngộ. Bảy quyển đầu $59.50. Quyển tám vừa được xuất bản.

Volume One (Quyển I). Tôn giả A Nan đưa ra bẩy chỗ của tâm. Ðức Phật chỉ rõ những điều sai lầm của từng chỗ và giải thích cội gốc của chân và giả. ISBN 0-917512-17-0. 289 trang.

Volume Two (Quyển II). Ðức Phật giải thích về biệt nghiệp và cộng nghiệp, và Ngài chỉ bày tâm bằng cách chỉ ra mười khía cạnh khác nhau của kiến tánh. ISBN 0-917512-25-1. 172 trang.

Volume Three (Quyển III). Ðức Phật miêu tả tường tận về khả năng của tất cả các căn, thức, và mọi động lực trong ngoài căn bản vũ tru. Ngài giải thích muôn vật đều không thật thể và không hiện hữu bằng nhân duyên, cũng không tự sanh khởi. ISBN 0-917512-94-4. 209 trang

Volume Four (Quyển IV). Ðức Phật thuyết về sự hình thành của thế giới, sự hiện hữu của chúng sanh hữu tình, và vòng luân hồi của nghiệp báo. ISBN 0-917512-95-2. 264 trang.

Volume Five (Quyển V). Hai mươi lăm vị thánh giải thích về phương thức tu hành siêu thoát sanh tử của các Ngài. Bồ Tát Văn Thù chọn lựa pháp môn 'Nhĩ Căn Viên Thông' của Bồ Tát Quán Thế Âm là phương pháp thích hợp nhất cho chúng sanh trong thế giới của chúng ta. ISBN 0-917512-91-x. 234 trang.

Volume Six (Quyển VI). Gồm có những lời giải thích về Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối (những lời dạy rõ ràng về bốn hạnh thanh tịnh), làm thế nào để lập Bồ Ðề đạo tràng, chú Thủ Lăng Nghiêm và diệu dụng, và mười hai loài chúng sanh. ISBN 0-917512-97-9. 180 trang

Volume Seven (Quyển VII). Bao gồm sự giải thích về năm mươi cảnh giới của Bồ Tát đạo trên đường đến giác ngộ, và làm sao chúng sanh bị đọa xuống địa ngục và trôi lăn trong các loài ma, súc sanh, người, trời, a tu la, và nhiều tầng trời khác nhau. ISBN 0-917512-93-6. 249 trang.

Volume Eight (Quyển VIII). Ngũ Thập Ấm Ma. Phần cuối cùng của Kinh miêu tả ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức; và các cảnh giới ma hành giả có thể rơi vào khi chấp hoặc kiêu ngạo về khả năng thần thông. Mười ấm ma cho mỗi uẩn dược giải thích rõ ràng. Lời tựa giới thiệu sách này là: "một trợ giúp vô giá để tránh những cạm bẫy tà sư, tà giáọ..." Có phần Giải Thích Từ Ngữ. Sách Bìa Cứng. ISBN 0-88139-401-7. 402 trang. $20.00.

Shurangama Sutra: The Fifty Skandha Demon States (Kinh Lăng Nghiêm: Ngũ Thập Ấm Ma).

Sách song ngữ (Hoa-Anh) có lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa về phần cuối cùng của Kinh Lăng Nghiêm. Cần thiết cho những người học thiền hoặc mong muốn có thầy hướng dẫn. Có phần Giải Thích Từ Ngữ. Sách Bìa Cứng. ISBN 0-88139-400-9. 653 trang. $25.00.

0881394009.jpg (47930 bytes)

Shurangama Sutra: Great Strength Bodhisattva's Perfect Penetration (Kinh Lăng Nghiêm: Ðại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông). Các bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa tại Ðài Loan năm 1975. Phần hai mươi lăm vị Thánh giải thích làm thế nào họ được viên thông. Ở đây Bồ Tát Ðại Thế Chí giải thích ngài thâu nhiếp sáu căn bằng cách liên tục thanh tịnh quán tưởng Ðức Phật. Có phần Giải Thích Từ Ngữ. ISBN 0-88139-307-x.

Sixth Patriarch Sutra (Kinh Pháp Bảo Ðàn).

Vốn là một trong những bài kinh tối thắng nhất của Thiền Tông. Bộ kinh này miêu tả cuộc đời và sự giáo hóa của Lục Tổ Huệ Năng đời Ðường, một vị tuy không biết viết hay đọc chữ, nhưng vẫn giác ngộ chân tánh của muôn vật. Bìa mềm ISBN 0-917512-19-7. 317 trang. $10.00. Bìa cứng, ISBN 0-917512-33-2. $15.00.

Sutra in Forty-two Sections (Kinh Bốn Mươi Hai Chương).

Ðây là bộ kinh được mang qua Trung Quốc và được phiên dịch sang chữ Hán sớm nhất. Ðức Phật ban những lời giáo huấn thật thể về sự tu đạo hành pháp. Ngài nhấn mạnh về công đức của hạnh xả ly, tri túc, và nhẫn nhục.

Ấn bản đầu tiên, ISBN 0-917512-15-4. 87 trang. $5.00.

Ấn bản thứ nhì, bìa cứng, song ngữ Hoa-Anh, ISBN 0-88139-184-0. 347 trang. $12.00.

Sutra of the Past Vows of Earth Store Bodhisattva (Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện).

Bộ kinh này thuyết về nhân duyên tại sao Bồ Tát Ðịa Tạng đạt được phẩm vị đại nguyện bậc nhất giữa chư Bồ Tát. Kinh cũng giải thích hành nghiệp, làm thế nào chịu luân hồi, và các loại địa ngục. Ðây là bộ kinh được dịch sang tiếng Anh sớm nhất.

Chỉ có bìa cứng, ISBN 0-917512-09-x. 227 trang. $16.00.

Sách tiếng Anh không có phần giảng, bìa mềm, để đọc tụng: ISBN 0-88139-502-1. 93 trang. $7.00

Vajra Prajna Paramita (Diamond) Sutra (Kinh Kim Cang).

Ðây là bộ kinh phổ cập nhất. Kinh này giải thích làm thế nào Bồ Tát dựa vào trí huệ viên mãn để giáo hóa chúng sanh. ISBN 0-917512-02-2. 165 trang. $8.00.

0917512022.jpg (20409 bytes)

 

Ordering Information

BTTS Online Catalog: http://www.bttsonline.org

 

trangnha.jpg (3649 bytes) vedautrang.jpg (2795 bytes)