Thất Và Pháp Hội Tại Vạn Phật Thánh Thành Năm 2014

·        

 • Thất Quán Âm: từ chiều 15 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 22 tháng 3

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 16 tháng 3

 • Thiền Tập: từ chiều 29 tháng 3 đến 5 tháng 4

 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 4 tháng 5

 • Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 4 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 5

  Kinh Vạn Phật

  Kinh Vạn Phật (Hán-Vit)

  speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

   

 • Lễ giỗ Cố Lão Hòa Thượng lần thứ 19: Thứ Bảy 7 tháng 6

 • Thất Quán Âm: từ chiều 12 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 19 tháng 7

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 13 tháng 7

 • Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 10 tháng 8

 • Thất Ðịa Tạng: từ Chiều 23 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 30 tháng 8

 • Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 24 tháng 8

 • Thất Quán Âm: từ Chiều 11 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 18 tháng 10

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 12 tháng 10

 • Thất A Di Ðà: từ Chiều 20 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 12

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 21 tháng 12

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 28 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2014 đến 18 tháng 1, 2015 

 

 

Chương trình tu học hàng tuần tại chùa Berkeley:

 

http://www.berkeleymonastery.org/classes-and-events.html

2304 McKinley Avenue , Berkeley , CA. 94703. Tel. (510) 848-3440

Chương trình tu học hàng tuần tại chùa Kim Thánh:

Chùa Kim Thánh 11455 Clayton Road, San Jose, CA 95127 có tổ chức nhiều sinh hoạt tu học Phật Pháp cho người lớn và lớp học ngày Chủ Nhật cho trẻ em. Ngoài ra, hằng tháng Thầy Hằng Thật và Thầy Hằng Toàn có đến thuyết pháp tại Chùa Kim Thánh, có phần tiếng Việt. Xin liên lạc Chùa Kim Thánh, số (408) 923-7243 để biết thêm chi tiết.