Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

          Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

 Đời Ðường, Tây Thiên Trúc, Sa Môn Già Phạm Ðạt Ma dịch

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật tại Phật Giáo Giảng Đường, San Francisco, Hoa Kỳ, năm 1969  

 

(tiếp theo)

KINH VĂN:

Âm: “KỲ VƯƠNG HỰU NĂNG THẤT NHẬT THẤT DẠ, THÂN TÂM TINH TẤN, TỤNG TRÌ NHƯ THỊ ĐÀ-LA-NI THẦN DIỆU CHƯƠNG CÚ, NGOẠI QUỐC OÁN ĐỊCH, TỨC TỰ HÀNG PHỤC, CÁC HOÀN CHÍNH TRỊ, BẤT TƯƠNG NHIỄU NÃO, QUỐC THỔ TƯƠNG THÔNG, TỪ TÂM TƯƠNG HƯỚNG, VƯƠNG TỬ BÁCH QUAN, GIAI HÀNH TRUNG XÍCH, PHI HẬU THỂ NỮ, HIẾU KÍNH HƯỚNG VƯƠNG, CHƯ LONG QUỶ THẦN, ỦNG HỘ KỲ QUỐC, VŨ TRẠCH THUẬN THỜI, QUẢ THỰC PHONG NHIÊU, NHÂN DÂN HOAN LẠC.”

 

Nghĩa: “Nếu vị quốc vương đó lại có thể bảy ngày bảy đêm thân tâm tinh tấn trì tụng chương cú thần diệu Đà La Ni này, thì nước ngoài oán địch sẽ tự hàng phục và trở về lãnh thổ của mình, không quấy nhiễu nhau nữa; đất nước thông thương, thân thiện bang giao; vương tử, bá quan đều hết mực trung thành; phi, hậu, thể nữ thảy đều hiếu kính với vua; chư long, quỷ, thần đều ủng hộ nước đó; mưa gió thuận hòa, hoa quả phong phú dồi dào, nhân dân vui vẻ an lạc.”

 

LƯỢC GIẢNG:

[Đức Phật dạy:] “Nếu vị quốc vương đó lại có thể bảy ngày bảy đêm thân tâm tinh tấn…” Lại nữa, giả sử vị quốc vương đó còn có thể giữ cho cả thân lẫn tâm mình luôn được siêng năng tinh tấn trong suốt bảy ngày bảy đêm; tinh tấn làm việc gì? Đó là tinh tấn “trì tụng chương cú thần diệu Đà-La-Ni này”. Bấy giờ, tình thế sẽ như thế nào?

 

“Thì nước ngoài oán địch sẽ tự hàng phục và trở về lãnh thổ của mình.” Những kẻ ngoại bang thù nghịch đều sẽ tự đầu hàng và rút lui về nước của họ, đồng thời cũng hoàn trả lại đất đai mà họ đã xâm chiếm cho vị quốc vương đó; và đôi bên sẽ “không quấy nhiễu nhau nữa.” Bấy giờ, “đất nước thông thương, thân thiện bang giao.” Nước này giao hảo, kết bạn với nước kia, và đều lấy lòng từ bi mà đối đãi nhau.

 

“Vương tử, bá quan đều hết mực trung thành.” “Trung” tức là hiệu trung, một lòng một dạ trung thành tận tụy, không gian dối. “Phi, hậu, thể nữ thảy đều hiếu kính với vua.” “Phi” là phi tần; “hậu” là hoàng hậu; “thể nữ” là các cung nga, cung nữ phục dịch trong hoàng cung. Đối với vị quốc vương này, thì hoàng hậu, phi tần, cùng các cung nữ đều một lòng tôn kính, phục tùng.

 

“Chư long, quỷ, thần đều ủng hộ nước đó.” Tôi từng nói với quý vị là tôi có mười đệ tử quy y thuộc loài rồng; quý vị không tin ư? Ở đây, “quỷ” là nói chung cho tất cả quỷ thiện và quỷ ác. Nói có quỷ thiện là thế nào? Quý vị xem trong Kinh Địa Tạng có đề cập đến các đại quỷ vương như Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Đạm Tinh Khí Quỷ Vương, Nhiếp Độc Quỷ Vương—đây chẳng phải toàn là quỷ thiện hay sao? “Thần” thì cũng có thần ác và thần thiện. Trong số các thần ác thì cũng có quỷ ác, và lực lượng của những quỷ ác này to lớn hơn nhiều; và tất cả đều đến ủng hộ đất nước đó.

 

“Mưa gió thuận hòa.” Thế nào gọi là “vũ trạch thuận thời”? Đó là mưa gió đúng mùa, đúng lúc -tới lúc cần mưa thì có mưa xuống, khi không cần có mưa thì trời trong mây tạnh.

 

“Hoa quả phong phú, dồi dào.” “Quả thực” tức là tất cả các loại trái cây, hoa quả; và ở đây cũng có thể nói là “ngũ cốc phong phú, dồi dào.” “Phong nhiêu,” tức là thu hoạch được rất nhiều -chẳng hạn như năm ngoái thu hoạch được 500 pounds (227 kg)  thì năm nay được tới 2.000 pounds (907 kg), tức là bội thu gấp ba, bốn lần. Đó gọi là “phong nhiêu.” Quý vị có hiểu không? Nếu quý vị hiểu rồi thì tôi khỏi phải giảng giải dông dài nữa!

 

“Nhân dân vui vẻ, an lạc.” Quý vị hẳn là đều hiểu tiếng Trung Hoa, cho nên tôi vừa giảng thì quý vị đều bật cười!

 

KINH VĂN:

 

Âm: “HỰU NHƯỢC GIA NỘI NGỘ ĐẠI ÁC BỆNH, BÁCH QUÁI CẠNH KHỞI, QUỶ THẦN TÀ MA HAO LOẠN KỲ GIA, ÁC NHÂN HOÀNH TẠO KHẨU THIỆT, DĨ TƯƠNG MƯU HẠI, THẤT GIA ĐẠI TIỂU NỘI NGOẠI BẤT HÒA GIẢ, THƯỜNG HƯỚNG THIÊN NHÃN ĐẠI BI TƯỢNG TIỀN, THIẾT KỲ ĐÀN TRÀNG, CHÍ TÂM NIỆM QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT, TỤNG THỬ ĐÀ-LA-NI MÃN KỲ THIÊN BIẾN, NHƯ THƯỢNG ÁC SỰ TẤT GIAI TIÊU DIỆT, VĨNH ĐẮC AN ẨN.”

 

Nghĩa: “Lại nếu trong nhà gặp phải bệnh nặng, trăm điều quái dị khởi lên, quỷ thần tà ma não loạn làm cho cửa nhà sa sút, kẻ ác gieo điều tiếng xấu mưu toan hãm hại, gia đình lớn nhỏ trong ngoài đều bất hòa, thì nên hướng trước

tượng Thiên Nhãn Đại Bi mà thiết đàn tràng, chí tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và tụng Đà La Ni này đủ một ngàn biến, thì các việc xấu như trên thảy đều tiêu diệt, vĩnh viễn được yên ổn, an vui.”

 

LƯỢC GIẢNG:

 

“Lại nếu trong nhà gặp phải bệnh nặng… Gia nội” tức là bên trong căn nhà, và cũng có nghĩa là người trong gia đình. Giả sử trong nhà của quý vị có người mắc phải một chứng bệnh ngặt nghèo, thầy thuốc nào cũng bó tay, không chữa trị được.

 

Hoặc là trong nhà có “trăm điều quái dị khởi lên, quỷ thần tà ma não loạn làm cho cửa nhà sa sút.” Vì sao gia đình của quý vị lại ra nông nỗi như thế? Đó là do các quỷ thần tà ma ở trong căn nhà ấy gây rối loạn.

 

Hoặc là quý vị bị “kẻ ác gieo điều tiếng xấu.” Có thể có nhiều người xấu bịa đặt chuyện thị phi này nọ, chuyện có nói không, chuyện không nói có, toàn là “không gió mà dậy sóng”, tạo ra điều thất thiệt, “mưu toan hãm hại” quý vị. Giả sử là có những kẻ có lòng dạ ác độc dùng lời lẽ khích bác, ly gián, âm mưu hãm hại quý vị, khiến cho “gia đình lớn nhỏ trong ngoài đều bất hòa.” Bấy giờ, trong gia đình của quý vị, cả người lớn lẫn trẻ con đều không hòa hợp nhau, và có lẽ đối với thân bằng quyến thuộc ở ngoài cũng luôn xích mích, không hòa thuận.

 

Trước tình cảnh ấy, quý vị nên “hướng trước tượng Thiên Nhãn Đại Bi--tức là tượng của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm—mà thiết đàn tràng, chí tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm.” Quý vị nên đem lòng chí thành mà khẩn thiết trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, “và tụng Đà La Ni này—Chú Đại Bi - đủ một ngàn biến, thì tất cả những việc xấu kể trên đều sẽ tiêu trừ, không còn xảy ra nữa, và quý vị sẽ vĩnh viễn được yên ổn, an vui.”

(còn tiếp)