The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

 

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

CTTB YouTube

 

www.vanphatthanh.org

 

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành

Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương

 

 

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

  Khai Thị 1

  Khai Thị 2

  Khai Thị 3

  Khai Thị 4

  Khai Thị 5

  Khai Thị 6

  Pháp Ngữ 1

  Pháp Ngữ 2

  Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

  Chứng Đạo Ca - Vĩnh Gia Đai Sư

  Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

 

Hoa Sen Ngày Xuân

Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng

Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

Kinh Pháp Bảo Ðàn Lược Giảng

Th Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học

   

Kinh Sách Băng Ấn Hành

  

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

 

Religion East & West:
9 Socially Engaged Buddhism 
7 Interreligious Dialogue and Spiritual Hospitality 8 Contemplative Studies, Contemplative Practices
5 The Universal Grammar of Religion 6 Self and Other, Emptiness and Plenitude
3 Resonances, Adaptations & Misunderstandings 4 Contemporary Crisis, Ancient Truths
1 Inaugural Issue 2 Ecology & Ethics in Religious Traditions

 

11

 

Các Số Bồ Đề Hải             Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Khai Thị

Master Hua's Oral History Project

Buddhist Books Translation Society Online

 

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

   

- Kim Cang Bồ Đề Hải - Hoa ngữ và Anh ngữ 金剛菩提海

Đại Học Phật Giáo Pháp Giới

Số 83, Đông 2011

Bồ Đề Hải 83 (PDF)

If the plum tree did not endure cold that chills to the bone,

How could the fragrance

of its blossoms be so sweet?

Bất kinh nhất phiên hàn triệt cốt, 

Chẩm đắc mai hoa phác  tỵ hương?

 

Chẳng trải một phen lạnh buốt xương,

 

Hoa mai há dễ tỏa ngát hương? 

Tổ Hoàng Bá

 

 

Ðọc trong số này:

Khai Thị

- Lạnh Và Đói Là Sự Khảo Nghiệm

- Sen Hồng Đua Nở Khắp Nơi

Thử Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học

- Chương Năm: Sanh Tử

Thư Chân Hành Giả

- Nói Thì Dễ Mà Làm Thì Khó

- Vọng Tưởng Gây Đau Đớn

Phật Tổ Đạo Ảnh

- Ngũ Tổ: Tôn Giả Đề Đa Ca

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

#56. Cùng Nhau Gợi Lại Chuyện Xưa

Thất và Pháp Hội 2012

 

English

 

Freezing and Starving are Tests to Endure

 

Red Lotuses Burst Forth All Over the Earth

   

  Ý Nghĩa Chân Chính của Quy Y


Vạn Phật Thánh Thành cttb_gate_small.jpg (1782 bytes)

Phát Hành :


Bồ Ðề Hải Newsletter
Dharma Realm Buddist Association
800 Sacramento St.

San Francisco. CA. 94108

Tel. (415) 421 - 6117

Fax. (415) 788-6001

E-Mail : bodehai@yahoo.com

 

Webs :  

Bồ Đề Hải

Khai Thị  

www.drba.org  

www.chuavanphat.org

www.dharmasite.net

Last Update : DVT, February 10th, 2003

 

 Cố Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Sáu Ðại Tông Chỉ Của Vạn Phật Thánh Thành:

Không tranh, không tham, không mưu cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không dối trá.

Thực hành phương châm :

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.

 

Xả mình vì Phật sự.

Cứu người là bổn phận.

Sửa đời là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

 Năm 2011

QuanAm.gif (24911 bytes)

 • Thất Quán Âm : từ chiều 19 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 26 tháng 3

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 20 tháng 3

 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 8 tháng 5

 • Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 8 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 31 tháng 5

 • Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 16: Chủ Nhật 5 tháng 6

 • Thất Quán Âm : từ chiều 16 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 23 tháng 7

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 17 tháng 7

 • Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 14 tháng 8

 • Thất Ðịa Tạng : từ Chiều 27 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 3 tháng 9

 • Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 28 tháng 8

 • Thất Quán Âm : từ Chiều 8 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 15 tháng 10

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 9 tháng 10

 • Ba Ngày Thiền vào dịp Lễ Tạ Ơn: Chiều 24 tháng 11 đến 27 tháng 11

 • Thất A Di Ðà : từ Chiều 10 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 24 tháng 12

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 11 tháng 12, 2011

 • Ba Tuần Thiền: từ 25 tháng 12, 2011 đến 15 tháng 1, 2012