Đả Phật Thất Thiền Thất

Mỗi năm Vạn Phật Thành đều có ba Quán Âm thất, một Địa Tạng thất, một A Di Đà thất, một tiểu Thiền thất (3 ngày) và ba tuần Thiền thất. Đả thất là cơ hội rất quý cho người tu để chuyên tâm dụng công, là dịp rất hiếm để hoàn toàn buông bỏ tạp duyên vọng niệm trở về tự tánh thanh tịnh. Thất là môi trường để các hành giả cùng theo thời khóa chuyên tâm tinh tấn, trắc nghiệm nội tâm, vượt qua phiền não, nhất là đối với những Phật tử tại gia vì những duyên nghiệp thế gian ràng buộc ít có dịp để chuyên tâm dụng công.

Tùng lâm có câu: “Mùa hè học kinh, mùa đông tọa thiền”. Do đó vào mỗi năm, cuối tháng 12 đến cuối tháng 1 là “tháng đả thất” tại Vạn Phật Thành. Sự dụng công hằng ngày tại Chùa đều chuẩn bị cho những thất này. Đặc biệt năm nay Phật thất sẽ là 2 tuần, bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 12. Tiếp theo đó là ba tuần Thiền thất sẽ bắt đầu từ tối ngày 25/12/2011 tới ngày 15/1/2012. Xin kính thông báo.

 

Thất Và Pháp Hội Tại Vạn Phật Thánh Thành Năm 2012

·         Ba Tuần Thiền: từ Chiều 25 tháng 12, 2011 đến 15 tháng 1, 2012

·         Thất Quán Âm: từ chiều 11 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 17 tháng 3

·         Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 11 tháng 3

·         Thiền Tập: từ chiều 30 tháng 3 đến 7 tháng 4

·         Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 22 tháng 4

·         Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 22 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 13 tháng 5

·         Pháp Hội Trì Tụng Hoa Nghiêm: Chiều 29 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 19  tháng 6

·         Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 17: Chủ Nhật 24 tháng 6

·         Thất Quán Âm: từ chiều 4 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 11 tháng 8

·         Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 5 tháng 8

·         Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 1 tháng 8 đến 4 tháng 8

·         Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 26 tháng 8

·         Thất Ðịa Tạng: từ Chiều 8 tháng 9 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 15 tháng 9

·         Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 9 tháng 9

·         Thất Quán Âm: từ Chiều 27 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 3 tháng 11

·         Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 28 tháng 10

·         Ba Ngày Niệm Phật A Di Đà vào dịp Lễ Tạ Ơn: Chiều 25 tháng 11 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 28 tháng 11

·         Thất A Di Ðà : từ Chiều 22 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 29 tháng 12

·         Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 23 tháng 12

·         Ba Tuần Thiền: từ Chiều 30 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2012 đến 20 tháng 1, 2013

 

 

Chương trình tu học hàng tuần tại chùa Berkeley:

 

http://www.berkeleymonastery.org/classes-and-events.html

2304 McKinley Avenue , Berkeley , CA. 94703. Tel. (510) 848-3440

Chương trình tu học hàng tuần tại chùa Kim Thánh:

Chùa Kim Thánh 11455 Clayton Road, San Jose, CA 95127 có tổ chức nhiều sinh hoạt tu học Phật Pháp cho người lớn và lớp học ngày Chủ Nhật cho trẻ em. Ngoài ra, hằng tháng Thầy Hằng Thật và Thầy Hằng Toàn có đến thuyết pháp tại Chùa Kim Thánh, có phần tiếng Việt. Xin liên lạc Chùa Kim Thánh, số (408) 923-7243 để biết thêm chi tiết.