English | Vietnamese

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện  

# 56. Cùng Nhau Gợi Lại Chuyện Xưa

Khoảng thời gian đó là lúc Vân Công đã bái hương được hai năm. Tới khi nghe chuyện Ngài xuất gia tại Cổ Sơn và quê quán ở Tịch Tương, mắt vị sư già bỗng dưng nhòa lệ mà kể lại rằng: “Đức Lâm tôi vốn có hai bạn đồng tham, một vị quê ở Hành Dương, một vị từ Phúc Châu. Cả ba chúng tôi rủ nhau triều bái danh sơn, cùng trú trong rừng với nhau. Ba mươi năm sau, mọi người chia tay và từ đó chẳng còn tin tức gì của nhau nữa. Nay gặp Thượng Tọa, tựa hồ trông thấy bạn đồng tham, bởi vậy mà lòng xúc cảm. Giờ đây lão tăng đã 85 tuổi rồi!”

 

 

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Hướng đối đàm tâm hữu tiền nhân
Tố vãng truy lai lệ san nhiên
Lão tăng vi hà bất phóng hạ
Tưởng khởi đồng tham vị liễu duyên.

Nghĩa là:

Bởi nhân xưa đối mặt hàn huyên
Nghĩ tới suy lui lệ ngàn hàng.
Lão tăng hà cớ khôn buông bỏ?
Nhớ bạn đồng tham, chửa hết duyên!

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang