Thất Và Pháp Hội Tại  Vạn Phật Thánh Thành Năm 2011

Thất Quán Âm : từ chiều 19 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 26 tháng 3

Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 20 tháng 3

Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 8 tháng 5

Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 8 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 31 tháng 5

Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 16: Chủ Nhật 5 tháng 6

Thất Quán Âm : từ chiều 16 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 23 tháng 7

Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 17 tháng 7

Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 14 tháng 8

Thất Ðịa Tạng : từ Chiều 27 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 3 tháng 9

Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 28 tháng 8

Thất Quán Âm : từ Chiều 8 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 15 tháng 10

Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 9 tháng 10

Ba Ngày Thiền vào dịp Lễ Tạ Ơn: Chiều 24 tháng 11 đến 27 tháng 11

Thất A Di Ðà : từ Chiều 10 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 24 tháng 12

Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 11 tháng 12, 2011

Ba Tuần Thiền: từ 25 tháng 12, 2011 đến 15 tháng 1, 2012 

 

 

Chương trình tu học hàng tuần tại chùa Berkeley:

 

http://www.berkeleymonastery.org/classes-and-events.html

2304 McKinley Avenue , Berkeley , CA. 94703. Tel. (510) 848-3440

Chương trình tu học hàng tuần tại chùa Kim Thánh:

Chùa Kim Thánh 11455 Clayton Road, San Jose, CA 95127 có tổ chức nhiều sinh hoạt tu học Phật Pháp cho người lớn và lớp học ngày Chủ Nhật cho trẻ em. Ngoài ra, hằng tháng Thầy Hằng Thật và Thầy Hằng Toàn có đến thuyết pháp tại Chùa Kim Thánh, có phần tiếng Việt. Xin liên lạc Chùa Kim Thánh, số (408) 923-7243 để biết thêm chi tiết.