Khai Thị Thiền giả Quý chùa Kim Sơn*
示金山貴禪人

Hám Sơn Đại sư

 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRjvuwa_Sm75TiwtW_RuQ2biHKdKcfQiyxyfYAb6cWxO6jGmqxt


Bạch phát sầu nan giải
Hồng trần lộ bất thông
Thân cư nhân cảnh nội
Tâm tại vạn sơn trung
Nhật nhật trần lao lý
Triêu triêu ái ố trường
Bất tri nhân thậm sự
Chuyên nhất vị tha mang
Khổ hải thâm vô đế
Phù sinh sự hữu nhai
Bất tri tam giới nội
Hà xứ thị quy gia.

白髮愁難解
紅塵路不通
身居人境內
心在萬山中
日日塵勞裏
朝朝愛惡場
不知因甚事
專一為他忙
苦海深無底
浮生事有涯
不知三界內
何處是歸家

 

Tạm dịch:

Sầu bạc đầu khó giải
Đường trần lại mịt mờ
Thân ở tại nhân gian
Tâm hòa với núi ngàn
Ngày ngày chốn trần lao
Sớm sớm bao thương ghét
Chẳng rõ do nhân nào
Một đời mải bận rộn
Bể khổ sâu khôn cùng
Kiếp người có giới hạn
Nào hay trong ba cõi
Nơi đâu là quê hương?

* Kệ khai thị của Hám Sơn Đại Sư, trích trong Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du Tập, quyển thứ 37.
 

Hinh_1_bdh82.jpg