English | Vietnamese

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện  

#55. Kỳ Lão Đức Lâm Nghinh Đón

Gần tới cổng chùa Hồng Phúc thì gặp hòa thượng Đức Lâm, một kỳ lão. Vị lão tăng trông thấy Vân Công đang tam bộ nhất bái trên đường tuyết bèn đi tới nghinh tiếp, mời Ngài ghé chùa nghỉ ngơi rồi bảo đệ tử mang hành trang của Ngài vào trong tự viện. Ngài được ân cần hậu đãi, tắm rửa, thay y. Sau khi dùng cơm và trà nước, kỳ lão Đức Lâm hỏi: “Thượng tọa từ đâu bái hương qua đây?” Vân Công đáp: “Từ Phổ Đà Sơn”.

 

 

http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/VM_HsuYun_Bio_01/images/pg55.gif

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa: 

Đức Lâm lão túc tiếp đức tăng
Hoan nghênh tán thán đãi thượng tân
Ân cần chiêu đãi trà phạn hậu
Thỉnh vấn thượng tọa hà xứ lâm.

Nghĩa là:

Kỳ lão Đức Lâm thân tiếp đón
Hoan nghênh tán thán vị hiền tăng
Cơm trà hậu đãi lời thăm hỏi
Thượng tọa từ đây nhắm tới đâu?

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang