Thất Và Pháp Hội Tại  Vạn Phật Thánh Thành Năm 2011

Vạn Phật Bảo Sám

 

Cứ vào mùa xuân, hàng năm Vạn Phật Thành có tổ chức lạy sám Vạn Phật. Lễ sám căn cứ vào kinh Phật Thuyết Vạn Phật Danh. Kinh Hoa Nghiêm dạy:  

Như Lai rất khó được thấy, nghe

Chúng sanh ức kiếp mới gặp đặng.  

Thời Mạt Pháp, nghe được tên Phật, thấy được tượng Phật đã là nhân duyên thù thắng lắm. Nay nhờ sám Vạn Phật, chúng ta sẽ nghe, sẽ đọc tụng, lễ lạy, cúng dường tán thán hơn mười ngàn đức Phật. Thật công hạnh nào thù thắng bằng! Đức Phật vốn luôn hiện tiền phóng quang gia bị cho chúng sanh. Chỉ bởi ta phiền não, ngu ám, chẳng thành tâm nên ta chẳng tiếp xúc được từ quang của Ngài. Do đó trọng tâm của sám Vạn Phật là để ta, với phương pháp lễ lạy chư Phật, chân thành sám hối với tự tâm và với Phật, mọi lỗi lầm, ác nghiệp đã tạo. Đức Thế Tôn dạy rằng hễ ai cung kính, thành tâm lễ Phật thì vô lượng tội nghiệp tức thời tiêu diệt, vô biên phước đức đồng thời cụ túc.  

Lễ Vạn Phật Sám sẽ kéo dài từ 8 tháng 5 (nhằm vào ngày Phật Đản) đến ngày 10 tháng 5 .  

Thời khóa tu sám sẽ rất tinh tấn và trang nghiêm theo đúng truyền thống do chư tổ đặt ra. Sám pháp bao quát cầu an, cầu siêu và hồi hướng.  

Các vị đạo hữu có lòng tham dự Pháp Hội thù thắng này xin liên lạc với Vạn Phật Thành (707) 462-0939.

Thất Quán Âm : từ chiều 19 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 26 tháng 3

Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 20 tháng 3

Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 8 tháng 5

Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 8 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 31 tháng 5

Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 16: Chủ Nhật 5 tháng 6

Thất Quán Âm : từ chiều 16 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 23 tháng 7

Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 17 tháng 7

Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 14 tháng 8

Thất Ðịa Tạng : từ Chiều 27 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 3 tháng 9

Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 28 tháng 8

Thất Quán Âm : từ Chiều 8 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 15 tháng 10

Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 9 tháng 10

Ba Ngày Thiền vào dịp Lễ Tạ Ơn: Chiều 24 tháng 11 đến 27 tháng 11

Thất A Di Ðà : từ Chiều 10 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 24 tháng 12

Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 11 tháng 12, 2011

Ba Tuần Thiền: từ 25 tháng 12, 2011 đến 15 tháng 1, 2012 

 

 

Chương trình tu học hàng tuần tại chùa Berkeley:

 

http://www.berkeleymonastery.org/classes-and-events.html

2304 McKinley Avenue , Berkeley , CA. 94703. Tel. (510) 848-3440

Chương trình tu học hàng tuần tại chùa Kim Thánh:

Chùa Kim Thánh 11455 Clayton Road, San Jose, CA 95127 có tổ chức nhiều sinh hoạt tu học Phật Pháp cho người lớn và lớp học ngày Chủ Nhật cho trẻ em. Ngoài ra, hằng tháng Thầy Hằng Thật và Thầy Hằng Toàn có đến thuyết pháp tại Chùa Kim Thánh, có phần tiếng Việt. Xin liên lạc Chùa Kim Thánh, số (408) 923-7243 để biết thêm chi tiết.

 

Trại hè Thiếu Niên năm 2011

Chủ đề: Sáng Tạo và Cộng Đồng

Thời gian: từ 20 tháng Sáu đến 1 tháng Bảy, 2011
Địa điểm: Vạn Phật Thánh Thành
Lứa tuổi: từ 5 đến 14 tuổi

 

Xin vui lòng vào trang http://igdvs.org/index.php/other-things/summer-camp để biết thông tin chi tiết.

 

Nếu bạn muốn tình nguyện làm giáo viên hoặc người hướng dẫn, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi:

• Trường Nam - Boys School - Tel & Fax: (707) 468-1138

E-mail: boyssummercamp@gmail.com 
• Trường Nữ - Girls School - Tel & Fax: (707) 468-3847

E-mail: girlsschool@drba.org