English | Vietnamese

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện  

#54. Theo Dấu Chân Tinh Tấn Lễ Lạy  

Vân công hướng theo dấu chân lúc Văn Cát tới rồi tuần tự lên đường. Tuyết ngập sâu nên không thể vái xuống như trước. Ngài chú tâm nhìn vào các dấu chân để làm lễ và như vậy, tinh tấn cất bước đi khoảng 20 dặm thì tới Tiểu Kim Sơn, vào chùa tá túc. Vân Công không hề nói điều gì với ai về những nỗi gian khổ dọc đường. Ngày hôm sau lại tiếp tục bái hương 20 dặm đường, qua Mạnh Huyện rồi tới Hoài Khánh (tức Thấm Dương).   

 http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/VM_HsuYun_Bio_01/images/pg54.gif

 

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa: 

Lãnh lễ túc tích hướng tiền tham
Bất tri bất giác Tiểu Kim San
Liên tục tinh tấn chí Mạnh khánh
Thiên tân vạn khổ tổng bất ngôn
 
Nghĩa là:
 
Theo hướng dấu chân Công lễ lạy
Chẳng màng hay biết đến Kim San
Tinh tấn không ngừng qua Mạnh Khánh
Chẳng hề thổ lộ nỗi gian truân

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang