English | Vietnamese

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện  

#53. Tinh Thần Khôi Phục, Tiếp Tục Hành Hương  

Người hành khất hỏi: “Thầy cầu điều gì mà đi triều bái danh sơn?”

Ngài trả lời: “Tôi từ lúc sanh ra không được trông thấy mẹ, nên dùng cách này để báo đáp ơn sâu.”

- Đường xa, trời lạnh, lại còn vác hành lý thì biết bao giờ mới tới nơi? Tôi khuyên thầy đừng đi bái hương nữa!

Ngài đáp: “Đã có lời nguyện, nên chẳng kể tháng năm, xa gần.”

Người hành khất nói: “Khó thay lời nguyện đó! Hiện nay, đường lộ mênh mông, kiếm không rõ lối, thầy hãy theo dấu chân của tôi lúc đến đây mà đi vậy! Từ đây sẽ tới núi Tiểu Kim Sơn, rồi tới Mạnh Châu.”

Nói xong, người hành khất chào từ biệt.

 http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/VM_HsuYun_Bio_01/images/pg53.gif

 

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa :

Bách chiết bất nhiễu thiết thạch tâm,

Cử thế vô tỷ sa trừng kim.

Kỳ báo thân ân dư bất nhu,

Tam bộ nhất bái hựu khởi trình.

 

 Nghĩa là:

            Gian khổ chẳng sờn tâm sắt đá,

Đãi vàng trong cát, khó ai bằng.

Cù lao nguyện báo, lòng chuyên nhất,

Ba bước một lạy lại lên đàng.

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang