English | Vietnamese

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện  

#52. Phong Cơ Thoại Đầu Là Đây

Ngài [Hư Vân] mới hỏi đường lên núi Ngũ Đài. Người hành khất đáp: “Từ Mạnh Huyện đi tới Đại Châu, qua Nga Khẩu. Tại đây có một vị Tăng là Thanh Nhất tu trong động Bí Ma, giữ giới rất nghiêm mật.”

Ngài hỏi: “Đường đi bao xa?” Đáp: “Hai ngàn dặm.”

Khi trời sáng, người hành khất lấy tuyết để nấu cháo, rồi chỉ vào trong nồi và hỏi Ngài: “Ở Nam Hải có cái này không?”

Ngài đáp: "Không có.”

- Vậy uống cái gì?

-  Uống nước.

Khi đó tuyết trong nồi vừa tan và người hành khất lại chỉ vào nồi hỏi tiếp: "Cái đó là thứ gì?"

Ngài lặng thinh, không biết đáp ra sao.  

pg52.gif 

K tán ca Hòa Thượng Tuyên Hóa:

"Nam Hải giá cá hữu dã vô?"

Sở ngật hà vật, thủy duyên thục,

Phục vấn: "Thủy thị hà vật dã?"

Công nan ứng đối ngữ mặc như

 

Nghĩa là:

"Cái này Nam Hải có hay không?"

Cái đó thì không, uống nước thôi!

"Cái gì trong ấy tan ra đó?"

Chẳng nước là gì, đáp chẳng xuôi.

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang