Thất và Pháp Hội 2010

·         Ba Tuần Thiền: từ Chiều 3 tháng 1 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2009 đến 24 tháng 1, 2010

·         Thất Quán Âm: từ chiều 27 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 3 tháng 4

·         Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 28 tháng 3

·         Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 4 tháng 4 đến 7 tháng 4

·         Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 16 tháng 5

·         Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 16 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 8 tháng 6

·         Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 15: Chủ Nhật 20 tháng 6

·         Thất Quán Âm: từ chiều 24 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 31 tháng 7

·         Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 25 tháng 7

·         Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 1 tháng 8 đến 4 tháng 8

·         Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 22 tháng 8

·         Thất Ðịa Tạng: từ Chiều 4 tháng 9 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 11 tháng 9

·         Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 5 tháng 9

·         Thất Quán Âm: từ Chiều 23 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 30 tháng 10

·         Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 24 tháng 10

·         Ba Ngày Thiền Tập: Chiều 31 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 3 tháng 11

·         Ba Ngày Niệm Phật A Di Đà vào dịp Lễ Tạ Ơn: Chiều 25 tháng 11 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 28 tháng 11

·         Thất A Di Ðà : từ Chiều 18 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 25 tháng 12

·         Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 19 tháng 12, 2009

·         Ba Tuần Thiền: từ Chiều 26 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2010 đến 16 tháng 1, 2011


Trở về trang nhà | Về đầu trang