Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

 Đời Ðường, Tây Thiên Trúc, Sa-Môn Già Phạm Ðạt Ma dịch

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật tại Phật Giáo Giảng Đường, San Francisco, Hoa Kỳ, năm 1969

(tiếp theo)

 

Nếu các chúng sanh trong đi hin ti có cu nguyn điu gì, thì trong hai mươi mt ngày nên tnh trì trai gii, tng Đà La Ni này, tt s đt được s nguyn; t ranh gii ca sanh t ti ranh gii ca sanh t, tt c nghip ác đu được tiêu tr. Trong Tam thiên đi thiên thế gii, tt c chư Pht, B-tát, Phm, Thích, T Thiên Vương, thn, tiên, long vương, thy đu chng tri.  

NHƯỢC CHƯ CHÚNG SANH HIN TH CU NGUYN GI, Ư TAM THT NHT, TNH TRÌ TRAI GII, TNG TH ĐÀ-LA-NI, TT QU S NGUYN; TÙNG SANH T T CHÍ SANH T T, NHT THIT ÁC NGHIP TNH GIAI DIT TN; TAM THIÊN ĐI THIÊN TH GII NI, NHT THIT CHƯ PHT B-TÁT, PHM THÍCH T THIÊN VƯƠNG, THN TIÊN LONG VƯƠNG, TT GIAI CHNG TRI.  

(Quán Thế Âm B-tát nói tiếp:) “Nếu các chúng sanh trong đi hin ti có cu nguyn điu gì…” Gi s có nhng chúng sanh ngay trong đi này có kỳ vng hay mong cu vic gì và mun cho nguyn vng ca h được viên mãn, “thì trong hai mươi mt ngày nên tnh trì trai gii, tng Đà La Ni này, tt s đt được s nguyn.” “Tnh” là thanh tnh; “trì” tc là th trì Chú Đi Bi; “trai” là chay tnh, không ăn các th có v tanh nng; và “gii” tc là phi nghiêm trì gii lut. Nếu các chúng sanh đó có th gi gìn trai gii thanh tnh, đng thi tng nim Đi Bi Đà-la-ni này trong sut ba tun l, thì chc chn h s được toi nguyn.

“T ranh gii ca sanh t ti ranh gii ca sanh t, tt c nghip ác đu được tiêu tr.” Chng nhng thế, mi ác nghip mà h đã trót to tác t nhiu đi trong quá kh, t nơi sanh t này đến nơi sanh t kia, thy đu tiêu tan, không còn na.

“Trong Tam thiên đi thiên thế gii, tt c chư Pht, Bồ-tát, Phm, Thích, T Thiên Vương, thn, tiên, long vương, thy đu chng tri.” Tt c đc Pht, tt c B-tát, tt c Đi Phm Thiên Vương, Đế Thích, T Đi Thiên Vương, cùng vi hết thy thn, tiên, và long vương trong Tam thiên đi thiên thế gii đu có th làm chng cho các chúng sanh đó, nói rng h đã dt sch được mi nghip ti ca chính h.

 

Nếu chư thiên nhân tng trì Đà La Ni này đến tm trong sông, h, bin c, và nếu các chúng sanh đó được nước tm thân ca chư v này nhun thm thân th, thì tt c ác nghip trng ti ca h đu được tiêu tr, và h lin được chuyn sanh v cõi Tnh Đ phương khác, hóa sanh t hoa sen, không còn th thân thai bào hoc thân thp, noãn; hung là người th trì đc tng?

Nếu người trì tng đang đi trên đường và có gió ln thi ti, tt qua râu tóc, y phc ca người này, thì nếu các loài chúng sanh được lung gió đã lướt qua thân người đó thi  chm vào y phc, hết thy trng chướng ác nghip ca h đu được tiêu tr, càng không phi th qu báo trong Tam ác đo, mà luôn được sanh ra trước Pht. Nên biết qu báo phước đc ca người th trì là bt kh tư nghì!  

NHƯỢC CHƯ THIÊN NHÂN TNG TRÌ TH ĐÀ-LA-NI GI, KỲ NHÂN NHƯỢC TI GIANG HÀ ĐI HI TRUNG MC DC, KỲ TRUNG CHÚNG SANH ĐC TH NHÂN MC THÂN CHI THY, TRIÊM TRƯỚC KỲ THÂN, NHT THIT ÁC NGHIP TRNG TI TT GIAI TIÊU DIT, TC ĐC CHUYN SANH THA PHƯƠNG TNH Đ, LIÊN HOA HÓA SANH, BT TH THAI THÂN, THP NOÃN CHI THÂN, HÀ HUNG TH TRÌ ĐC TNG GI?

NHƯỢC TNG TRÌ GI HÀNH Ư ĐO L, ĐI PHONG THI LAI, XUY TH NHÂN THÂN MAO PHÁT Y PHC, DƯ PHONG H QUÁ; CHƯ LOI CHÚNG SANH ĐC KỲ NHÂN PHIÊU THÂN PHONG XUY TRƯỚC Y GI, NHT THIT TRNG CHƯỚNG ÁC NGHIP TNH GIAI DIT TN, CÁNH BT TH TAM ÁC ĐO BÁO, THƯỜNG SANH PHT TIN. ĐƯƠNG TRI TH TRÌ GI, PHÚC ĐC QU BÁO BT KH TƯ NGH.

 

 “Nếu chư thiên nhân tng trì Đà La Ni này đến tm trong sông, h, bin c …” Gi s có các thiên nhân trì nim Chú Đi Bi đến tm trong sông, trong h, hoc trong bin c, “và nếu các chúng sanh đó được nước tm thân ca chư v này nhun thm thân th …” Nếu tt c chúng sanh đang trong các sông, bin, ao h đó được thm ướt bi nước tm ca chư thiên nhân này, thì tt c ác nghip, trng ti ca h đu được tiêu tr, và h lin được chuyn sanh v cõi Tnh Đ phương khác, hóa sanh t hoa sen. Các chúng sanh đó đu s được sanh v cõi Tnh Đ khác và được sanh ra t hoa sen. H không còn th thân thai bào hoc thân thp, noãn; hung là người th trì đc tng?” H còn không phi th sanh t trong thai bào, không phi th sanh t nơi m ướt, cũng không phi th sanh t trng; thế thì, hung chi là bn thân người th trì đc tng!  

“Nếu người trì tng đang đi trên đường và có gió ln thi ti, tt qua râu tóc, y phc ca người này…” Gi s có v hành gi biết nim Chú Đi Bi và trong nhng lúc đi đường đu trì nim Chú này. By gi, có mt lung gió ln thi ti và thi tt vào thân th ca người nim Chú Đi Bi, chm vào râu tóc hoc áo qun ca người đó.

"Thì nếu các loài chúng sanh được lung gió đã lướt qua thân người đó thi chm vào y phc…” Nếu lung gió thi lướt qua thân th ca người trì tng Chú Đi Bi, ri li thi ti thân th ca các chúng sanh nào, thì “hết thy trng chướng ác nghip ca h đu được tiêu tr. Tt c mi trng chướng ác nghip do sát sanh hi mng như giết cha, giết m, giết A La Hán, phá hòa hp Tăng, làm thân Pht chy máu … ca các chúng sanh đó đu đng thi được dt sch. H càng không phi th qu báo trong Tam ác đo, mà luôn được sanh ra trước Pht.” Hơn thế na, h vĩnh vin không còn b kh báo đa lc trong ba đường ác—đa ngc, ng qu, súc sanh; mà s thường được sanh vào thi có Pht.

 “Nên biết qu báo phước đc ca người th trì là bt kh tư nghì!” Thế thì, nh ngn gió thi qua thân người th trì Chú Đi Bi mà các chúng sanh khác đu đt được s li ích, tiêu tr được mi trng ti ác nghip. Cho nên, quý v cn phi biết rng nếu ngay trong đi này quý v th trì Chú Đi Bi thì phước đc đt được cùng qu báo th được li càng khó th nghĩ bàn hơn na, có nói thế nào cũng không có cách gì biết rõ được!

Đ tài nói chuyn hôm nay là “ thi đi khoa hc, vì sao có người Tây phương mun xut gia?”

Ngày nay, khoa hc phát triển mt cách phi thường, càng ngày càng tiến b, càng ngày càng có nhiu phát hin mi l; thế nhưng, s phát hin này đến bao gi mi là tt đnh, mi là rt ráo? S “rt ráo” này có th nói là s xy ra vào bt c thi đim nào, song cũng có th nói là bt tn—không có ngày cùng tn, không th nào hoàn tt được. Hin ti, nn khoa hc ca chúng ta được gi là tiến b, nhưng sau 500 năm thì s tiến b ca khoa hc ngày hôm nay li b xem là lc hu! Nn khoa hc ca 500 năm sau s là tân kỳ; song đến 500 năm sau na, thì cái được mnh danh là “khoa hc tân kỳ” ca 500 năm v trước li tr thành lc hu, còn khoa hc ca 500 năm sau li là mi m. Hin gi người ta cho rng nhng gì ca quá kh là xưa cũ; song sau 500 năm na, trong tương lai, tt c nhng th tân kỳ ca hin ti cũng đu s b xem là xa xưa, li thi. Cho nên, khoa hc và triết hc không có ngày cùng tn; có th nói là “càng chy càng xa,” chng có kết thúc.

Đc bit là khoa hc và triết hc ngày nay tuy có phát trin, nhưng những li ích mà chúng mang li cho con người thì ít hơn so vi những điều bt li! Đó chính là tình trng “cái hi nhiu hơn cái li” —đi vi nhân loi thì s giúp ích không nhiu hơn s sát hi. Vì sao? Trước kia, khi khoa hc chưa phát trin đến thế này thì người ta không b chết nhiu như vy; song le, hin ti khoa hc phát trin càng nhanh chóng thì trong tương lai, nhân loi s b chết càng nhiu hơn, thm chí có th đi đến ch tn dit! Nếu loài người b hy dit thì khoa hc, triết hc còn ích dng gì cho nhân loi na ch? Chc chn là không còn hu dng na!

Hin ti tuy rng khoa hc và triết hc phát trin như thế, nhưng đi vi nhng tai ha trên thế gii, thì vn chưa th tiêu dit được. Thí d như vic ny sanh nhiu căn bnh quái l mà vi s phát trin ca khoa hc, con người vn chưa có cách nào cha tr hoc tr kh được—đó là mt đim. Ri li còn chiến tranh na—khoa hc phát trin đến cc đim thì chiến tranh s càng khc lit bi các vũ khí giết người mi ngày mt tinh vi, kỳ diu hơn; s tinh vi kỳ diu đó chng phi s đưa nhân loi vào ch chết sao? Nước này gây chiến vi nước khác, nhà n tranh chp vi nhà kia, người này gây g vi người n—tt c đu h tương tàn sát ln nhau; c như thế thì biết đến bao gi mi chm dt được? Anh đề phòng tôi, tôi đề phòng anh; anh mun hy dit tôi, tôi cũng mun hy dit anh—tt c đu h tương hy dit ln nhau. Và rt cuc s có mt ngày tt c đu “cùng v ch chết,” và lúc đó thì mi người đu s không còn vic gì đ làm na!

Không phi ch có nn chiến tranh là khó ngăn chn, khó dp tt thôi đâu, mà còn có nào là nn lũ lt (không biết được là s xy ra lúc nào, nơi đâu), nn ha hon (sut ngày toàn nghe tiếng xe cu ha h còi inh i, n ào hơn tt c), nn gió bão (h cung phong thi ti thì gây chết chóc cho biết bao nhiêu người)… Ch my hôm trước đây, Đài Loan có nn gió bão xy ra gây thit hi cho c my trăm người. Vào lúc khoa hc tiến b đến dường này, vn chưa có cách nào khiến cho nhng tai ương như thế biến mt, không còn xy ra. Trông thy tình trng này, nếu mun tiêu dit tai ương, chúng ta cn phi nghiên cu đo lý ca nhân sinh, cn phi thu hiu các chân lý ca nhân sinh, ri sau đó mi có th biết được căn nguyên, mm mng ca các tai ương. Thế thì, mun tránh tai ương, điu thiết yếu là mi người đu phi “sa sai, hướng thin”! Vì sao nhng tai ương này xy ra? Đó đu là do cng nghip ca mi người cm vi ra; nghip t tp li vi nhau nên mi có loi tai ha này xy ra. Ri li còn nn đng đt na—đây là mt th tai ha rt đáng s, nó khiến mi người đu nơm np lo âu. Rt nhiu người thành ph San Francisco lo s s có nn đng đt xy ra. Thế nhưng, chng có cách gì tiêu dit được các tai ương này bi vì đó là do nghip chướng ca chúng sanh chiêu cm mà ra!

Nói đến “nghip” thì ch có Pht giáo mi có th gii thích mt cách tường tn v ngun gc, đo lý ca tướng nghip mà thôi. Do đó, chúng ta cn phi phát tâm xut gia, nghiên cu Pht Pháp; phi hiu rõ Pht Pháp thì mi có th chn cu toàn th nhân loi, tht s cu vt nhân loi ra khi cnh nước sôi la bng được. Chúng ta phát tâm xut gia là đ nghiên cu đo lý ca Pht giáo, dùng tinh thn t bi vĩ đi ca Pht giáo mà dn thân cu đ tt c chúng sanh, khiến cho mi tai ương trên thế gii đu vô hình trung b tiêu dit. Cho nên, bây gi chúng ta cn phi phát tâm buông b các pháp ca thế gian đ nghiên cu pháp xut thế gian.

Trong lúc c vũ tr người ta đang h tương cnh tranh, đua nhau sáng chế các li khí giết người đ sát pht nhau mt cách điên cung, thì kỳ l thay, có nhng người li mun xut gia, mun hc tp pháp môn không giết người! Có th nói rng s kin này s làm cho toàn th nhân loi trên khp vũ tr đu phi vô cùng kinh ngc! Tôi hy vng trong lúc nhân loi còn đang trong cơn kinh ngc, thì quý v đu có th tnh ng, mi người đu biết hi quang phn chiếu, hc tp pháp môn không giết người này.

Thế gii này là do tâm con người to thành. Con người có tâm hiếu sát, thích chém giết, thì c thế gii này s biến thành mt bãi chiến trường—mt thế gii ca chiến tranh. Con người có lòng hiếu sanh, đ lượng, thì thế gii này s biến thành mt thế gii hòa bình, hnh phúc. Thế nên, hin nay có được nhng người Tây phương có th giác ng trước, phát tâm hc tp v tôn giáo, v pháp môn không hiếu sát, đi vi hin ti mà nói thì đây là mt bước khi đu. Tôi hy vng sau này, tt c người Tây phương cũng như người Đông phương, đu s sa đi tâm hiếu chiến thành tâm t bi, t b tâm sân hn đ đi ly tâm t bi h x, và có th cùng nhau nghiên cu đo Pht. Đây đi vi người Tây phương ch là m đu ca s giác ng; mong rng trong tương lai chúng ta có th chuyn hóa các v tng thng ca phương Tây tr thành nhng v tng thng ng h Pht giáo!

Bây gi tôi s công b tên ca nhng người Tây phương xut gia (tại Chùa Kim Sơn Thánh T).

Người th nht tên là Qu Tin, t là Hng Khiêm. Trước đây, khi chưa xut gia, chú y cho rng thế gii này không có gì đáng trân trng, và đã sng như mt khách nhàn du, chu du đây đó, không có gia đình đ tr v. Thế nhưng, bây gi gp được Pht Pháp ri, chú bèn ly chn xut gia làm ch nương ta đ quay v.

Người th hai tên là Qu Ninh, t là Hng Tnh. Qu Ninh vn cũng t cho rng đi người tht vô v, chng có ý nghĩa gì c. V sau, khi nhân duyên đến, chú y đã gp được Pht Pháp và biết được rng chân lý chân chánh vn nm trong giáo lý đo Pht, nên bèn xin xut gia.

Người th ba tên là Qu Hin, t là Hng Th. Qu Hin là mt thanh niên tr tui cũng rt khác người. Chú y có ý mun nghiên cu v chân lý ca nhân sinh, mun tìm hiu nơi quay v rt ráo, cùng vn đ sanh t, cho nên chú đã xut gia.

Người th tư tên là Qu Dt, t là Hng n. Cô thanh n này trước kia cũng có ý tưởng mun chân chánh thu hiu v vn đ nhân sinh, nay gp được Pht Pháp mi biết rng đây chính là nhng gì đáng cho con người nghiên cu tìm hiu, cho nên cô đã xut gia tu hành.

Người th năm tên là Qu Tu, t là Hng Trì. Qu Tu vn đã nhn thc rt rõ ràng v thế gii này, cô ta đã có được cái nhìn thu sut và đã có th buông b hết mi th, mt lòng tha thiết mun tu Đo. Cô ta có nói my câu như sau:

Qu tt năng đc,

Tu chư phúc đc,

Hng nim Đnh, Hu,

Trì Gii thành Pht.

 

(Qu s đc được,

Tu mi phước đc,

Hng nh Đnh, Hu,

Trì Gii thành Pht.)

 

Bn câu này là do chính Qu Tu sáng tác, rt có ý nghĩa.

Trên đây ch là sơ lược v nhân duyên xut gia ca năm Pht t người Tây phương; nếu mun k chi tiết e rng phi cn nhiu thi gian mi nói hết được!

 

Còn tiếp

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang