The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

 

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

CTTB YouTube

 

www.vanphatthanh.org

 

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành

Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương

 

 

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

  Khai Thị 1

  Khai Thị 2

  Khai Thị 3

  Khai Thị 4

  Khai Thị 5

  Khai Thị 6

  Pháp Ngữ 1

  Pháp Ngữ 2

  Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

  Chứng Đạo Ca - Vĩnh Gia Đai Sư

  Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

 

Hoa Sen Ngày Xuân

Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng

Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

Kinh Pháp Bảo Ðàn Lược Giảng

Th Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học

   

Kinh Sách Băng Ấn Hành

  

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

 

Religion East & West:
9 Socially Engaged Buddhism  
7 Interreligious Dialogue and Spiritual Hospitality 8 Contemplative Studies, Contemplative Practices
5 The Universal Grammar of Religion 6 Self and Other, Emptiness and Plenitude
3 Resonances, Adaptations & Misunderstandings 4 Contemporary Crisis, Ancient Truths
1 Inaugural Issue 2 Ecology & Ethics in Religious Traditions

 

11

 

Các Số Bồ Đề Hải             Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Khai Thị

Master Hua's Oral History Project

Buddhist Books Translation Society Online

 

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

   

- Kim Cang Bồ Đề Hải - Hoa ngữ và Anh ngữ 金剛菩提海

Đại Học Phật Giáo Pháp Giới

Số 77, Hè 2010

Bồ Đề Hải 77 (PDF)

Như Lai thu trước vì chúng sanh  

Tu tp pháp hi vô biên hnh  

Dường như mưa rưới tan nóng nc  

Dt hết phin não ca chúng sanh.  

Kinh Hoa Nghiêm

Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm

Ðọc trong số này:

 

Phật Giáo Hưng Vong, Người Người Có Trách Nhiệm

 

Quyết Giữ Ba Đại Tông Chỉ

Kinh Đà La Ni  

T Tại Sao Chúng Ta Tắm Phật

Nỗi Niềm Đau Xót Suốt Một Đời

Thư Chân Hành Giả

Cảm Nghĩ Nhân Thất Quán Âm

Các Người Nghĩ Các Người Đang Ở Đâu, Ở Thánh Địa Mecca Chăng ?  

Vâng Lời Dạy Bảo Tu Hành Báo Đáp Ơn Thầy

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

#50. Đói Lạnh Gặp Văn Cát

Thất và Pháp Hội 2010

English section:

 

The Well-being of Buddhism Is Everyone's Responsibility

We Hold Firmly to Our Three Great Principles

 

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography:

50 - His enduring of cold and hunger prompts the appearance of Wen Chi

  Ý Nghĩa Chân Chính của Quy Y


Vạn Phật Thánh Thành cttb_gate_small.jpg (1782 bytes)

Phát Hành :


Bồ Ðề Hải Newsletter
Dharma Realm Buddist Association
800 Sacramento St.

San Francisco. CA. 94108

Tel. (415) 421 - 6117

Fax. (415) 788-6001

E-Mail : bodehai@yahoo.com

 

Webs :  

Bồ Đề Hải

Khai Thị  

www.drba.org  

www.chuavanphat.org

www.dharmasite.net

Last Update : DVT, February 10th, 2003

 

 

 Cố Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Sáu Ðại Tông Chỉ Của Vạn Phật Thánh Thành:

Không tranh, không tham, không mưu cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không dối trá.

Thực hành phương châm :

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.

 

Xả mình vì Phật sự.

Cứu người là bổn phận.

Sửa đời là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

 Năm 2010

QuanAm.gif (24911 bytes)

 Ba Tuần Thiền: từ Chiều 3 tháng 1 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2009 đến 24 tháng 1, 2010

·  Thất Quán Âm: từ chiều 27 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 3 tháng 4

· Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 28 tháng 3

· Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 4 tháng 4 đến 7 tháng 4

· Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 16 tháng 5

· Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 16 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 8 tháng 6

· Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 15: Chủ Nhật 20 tháng 6

· Thất Quán Âm: từ chiều 24 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 31 tháng 7

· Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 25 tháng 7

· Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 1 tháng 8 đến 4 tháng 8

· Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 22 tháng 8

· Thất Ðịa Tạng: từ Chiều 4 tháng 9 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 11 tháng 9

· Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 5 tháng 9

· Thất Quán Âm: từ Chiều 23 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 30 tháng 10

· Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 24 tháng 10

· Ba Ngày Thiền Tập: Chiều 31 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 3 tháng 11

· Ba Ngày Niệm Phật A Di Đà vào dịp Lễ Tạ Ơn: Chiều 25 tháng 11 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 28 tháng 11

· Thất A Di Ðà : từ Chiều 18 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 25 tháng 12

· Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 19 tháng 12

· Ba Tuần Thiền: từ 26 tháng 12, 2010 đến 16 tháng 1, 2011