Tại Sao Chúng Ta Tắm Phật?

 

Tm Phật Tắm Tâm về chốn tịnh

Thọ thực như thuốc để chữa bịnh

Không một mảy bụi trong chân ngã.

Đi, đứng, ngồi, nằm luôn trong Định

Rounded Rectangle: Tắm Phật Tắm Tâm về chốn tịnh
Thọ thực như thuốc để chữa bịnh
Không một mảy bụi trong chân ngã.
Đi, đứng, ngồi, nằm luôn trong Định

 

Tại Sao Chúng Ta Tắm Phật?

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa giải thích ý nghĩa về Lễ hội Phật Giáo này: 

The Venerable Master bathing the infant BuddhaTại sao chúng ta tắm Phật? Tắm Phật là một hình thức tưởng niệm ngày đức Phật Thích Ca ra đời. Tại sao có nhiều người tưởng nhớ đến ngày đản sanh của Phật? Đó là vì từ vô thủy, Ngài đã tắm cho rất nhiều vị Phật khác. Tắm Phật là một cách để chúng ta chuẩn bị thành Phật trong tương lai. Đức Phật là bậc đại giác ngộ và thông suốt tất cả. Thật ra thân Phật thì hoàn toàn trong sạch và không cần tắm. Nhưng tại sao chúng ta lại tắm Phật? Nghi lễ tắm Phật là một cách biểu lộ sự hiếu đễ của chúng ta đối với đức Phật. Khi Phật Thích Cả đản sanh, có chín con rồng đến tắm cho Ngài, cho nên ngày nay chúng ta tiếp tục nghi lễ tắm Phật này. Là Phật tử, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ và trung thành với vị Bổn Sư của mình.

Trích  Kim Cang Bồ Đề Hải, tháng Tư năm 1996

 

Trở về trang nhà