Thông Báo

 

Thông báo ca Tng Hi Pht Giáo Pháp Gii:  

1. Tng Hi Pht Giáo Pháp Gii (DRBA) không kêu gi cúng dường tin bc online. Bt kỳ trang web nào dùng danh nghĩa ca Tng Hi Pht Giáo Pháp Gii (DRBA), Vn Pht Thánh Thành, Hòa Thượng Tuyên Hóa đ kêu gi cúng dường tin bc đều không liên quan đến Tng Hi Pht Giáo Pháp Gii.   

2. Tng Hi Pht Giáo Pháp Gii không cho phép bt kỳ trang web nào khác ngoài các trang web chính thc ca Tng Hi Pht Giáo Pháp Gii (www.drba.org và các trang liên kết t trang web này cùng các trang web ca các đo tràng chi nhánh ca Tng Hi Pht Giáo Pháp Gii), được s dng các biu tượng (logo) ca Tng Hi Pht Giáo Pháp Gii.  

 

Hi đng qun tr Tng Hi Pht Giáo Pháp Gii (DRBA)

Ngày 22 tháng Hai, 2009  

 

Announcement from the Dharma Realm Buddhist Association:  

1. Dharma Realm Buddhist Association (DRBA) does not accept donations online. Any website that claims to accept donations in the name of DRBA should not be believed for it has no relation to DRBA.  

2. DRBA has not authorized any website other than its own official websites (www.drba.org, links from that website, and websites of DRBA authorized branches), to use the DRBA logo.

 

DRBA Board of Directors

      February 22, 2009

 

Trở về trang nhà