Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh

Đời Ðường, Tây Thiên Trúc, Sa-Môn Già Phạm Ðạt Ma dịch 

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật

(tiếp theo)

Kinh văn:

 

Âm: “BỈ ĐẲNG CHƯ PHẬT, VI CHƯ HÀNH NHÂN TU HÀNH LỤC ĐỘ VỊ MÃN TÚC GIẢ, TỐC LINH MÃN TÚC CỐ; VỊ PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM GIẢ, TỐC LINH PHÁT TÂM CỐ; NHƯỢC THANH VĂN NHÂN VỊ CHỨNG QUẢ GIẢ, TỐC LINH CHỨNG CỐ; NHƯỢC TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI NỘI, CHƯ THẦN TIÊN NHÂN VỊ PHÁT VÔ THƯỢNG BỒ-ĐỀ TÂM GIẢ, TỐC LINH PHÁT TÂM CỐ; NHƯỢC CHƯ CHÚNG SANH VỊ ĐẮC ĐẠI THỪA TÍN CĂN GIẢ, DĨ THỬ ĐÀ-LA-NI UY THẦN LỰC CỐ, LINH KỲ ĐẠI THỪA CHỦNG TỬ PHÁP NHA TĂNG TRƯỞNG. DĨ NGÃ PHƯƠNG TIỆN TỪ BI LỰC CỐ, LINH KỲ SỞ TU, GIAI ĐẮC THÀNH BIỆN.”

 

Nghĩa: “Các đức Phật đó vì những hành giả tu hành Lục Độ chưa được đầy đủ mà khiến cho mau đầy đủ, vì những người chưa phát tâm Bồ Đề mà khiến cho mau phát tâm. Như hàng Thanh Văn chưa chứng quả thì khiến cho mau chứng quả; như các vị thần, tiên nhân trong Tam thiên đại thiên thế giới chưa phát tâm Vô thượng Bồ-đề thì khiến cho mau phát tâm.  

Nếu các chúng sanh nào chưa được tín căn Đại Thừa, thì do sức oai thần của Đà La Ni này, sẽ khiến cho mầm Pháp của hạt giống Đại Thừa tăng trưởng; lại do sức từ bi phương tiện của Ta, mà khiến cho sự mong cầu của họ đều được thành tựu.”

 

Lược giảng:  

[Quán Thế Âm Bồ-tát lại bảo Đại Phạm Thiên Vương:] “Các đức Phật đó vì những hành giả tu hành Lục Độ chưa được đầy đủ mà khiến cho mau đầy đủ.” Tất cả chư Phật đó có thể khiến cho những người tu tập hạnh Lục Độ mà còn chưa viên mãn, thảy đều được đến chỗ viên mãn.  

Lục Độ tức là sáu Độ—bố thí độ san tham, trì Giới độ hủy phạm, nhẫn nhục độ sân nhuế, tinh tấn độ giãi đãi, thiền định độ tán loạn, Bát Nhã độ ngu si.

 

1)  Bố thí độ san tham. Người nào nếu có lòng tham lam, bỏn sẻn, thì nên tập tu hạnh bố thí. Thế thì, những kẻ không có lòng tham lam, bỏn sẻn có cần phải thực hành hạnh bố thí chăng? Tất nhiên là họ càng cần phải làm bố thí hơn nữa! Cho nên nói rằng, nếu có thể làm hạnh bố thí, thì không còn tham lam, bỏn sẻn nữa. Đó chính là “bố thí độ san tham” vậy.

 

2)  Trì Giới độ hủy phạm. “Trì giới” tức là có thể giữ gìn quy củ, phép tắc. Người không tuân thủ quy củ tức là người không trì giới; người không trì giới tức là người không tín ngưỡng Phật Pháp. Sau khi Phật diệt độ, thì giới luật chính là thầy của các tín đồ Phật giáo.

 

3)   Nhẫn nhục độ sân nhuế. Nếu quý vị là người có tánh hay nóng giận thì quý vị nên tu hạnh nhẫn nhục. Quý vị không nên vì những chuyện nhỏ nhặt, cỏn con mà nổi giận; cũng đừng nên có lòng ích kỷ, nhỏ nhen. Không có tâm ích kỷ thì sẽ không dễ sanh lòng nóng giận, bực tức; mà không nóng giận thì đó chính là nhẫn nhục vậy!

 

4) Tinh tấn độ giãi đãi. Quý vị có thói lười biếng ư? Thì quý vị hãy tu tập hạnh tinh tấn, siêng năng ngay đi!

 

5) Thiền định độ tán loạn. Nếu quý vị cứ thích khởi vọng tưởng, luôn sanh tâm phan duyên, thì quý vị cần phải tu tập công phu thiền định. Có công phu thiền định rồi thì cái tâm tán loạn của quý vị cũng được “độ” mất, không còn nữa.

 

6) Bát Nhã độ ngu si. Sở dĩ chúng ta còn ngu si là vì chúng ta chưa có trí huệ; nếu chúng ta tu dưỡng trí huệ thì sẽ không còn ngu si nữa vậy.  

Khi bậc Bồ-tát tu hành Lục Độ mà chưa được viên mãn, rốt ráo, thì hãy phát tâm tu Đại Bi Pháp, bấy giờ hạnh tu Lục Độ của các ngài sẽ được viên mãn rất mau chóng.  

“Vì những người chưa phát tâm Bồ-đề mà khiến cho mau phát tâm.” Đối với những ai chưa phát tâm Bồ-đề Vô-thượng, nếu họ niệm Chú Đại Bi, thì họ sẽ được mau chóng phát Bồ-đề tâm.     

 Như hàng Thanh Văn chưa chứng quả thì khiến cho mau chứng quả.” Nếu những người hàng Thanh Văn Nhị Thừa chưa chứng đến Sơ quả, Nhị quả, Tam quả, hoặc Tứ quả A La Hán, mà niệm Chú Đại Bi thì họ sẽ được chứng đắc quả vị rất mau chóng.  

“Như các vị thần, tiên nhân trong Tam thiên đại thiên thế giới chưa phát tâm Vô-thượng Bồ-đề thì khiến cho mau phát tâm. Trong cõi Tam thiên đại thiên, hết thảy các vị thần, tiên nhân nào chưa phát tâm Bồ-đề song lại có thể niệm Chú Đại Bi, thì họ đều sẽ được mau chóng phát tâm Bồ-đề Vô-thượng.  

“Nếu các chúng sanh nào chưa được tín căn Đại Thừa. Nếu hết thảy các chúng sanh chưa có được tín căn của Pháp Đại thừa, chưa tin tưởng Pháp Đại Thừa, song lại có thể niệm thần chú Đại Bi Đà La Ni Tổng Trì, thì do sức oai thần của Đà La Ni này, sẽ khiến cho mầm Pháp của hạt giống Đại Thừa tăng trưởng--thiện căn Đại Thừa, mầm pháp Bồ-đề của chủng tử Đại Thừa được lớn mạnh.  

“Lại do sức từ bi phương tiện của Ta, mà khiến cho sự mong cầu của họ đều được thành tựu.” Quán Thế Âm Bồ tát dạy rằng: “Ta dùng sức từ bi phương tiện của chính mình mà làm cho tất cả chúng sanh được toại nguyện, họ cần thứ gì thì đều được thứ ấy.” Sở cầu mãn nguyện, toại tâm như ý—đó gọi là “thành biện”. Chỉ cần quý vị niệm Chú Đại Bi là mọi sở cầu, sở nguyện đều được thành tựu; bất cứ việc gì cũng đều thực hiện được cả.

 

(còn tiếp)

Trở về trang nhà