Vietnamese|English

Hãy Cứu Vãn Nguy Cơ Thế Giới

Hòa Thượng Tuyên Hóa


Bây gi chúng ta hãy nghiên cu mt vn đ ln, nhưng vn đ gì cũng không ngoài phm vi bn ch "thin ác nhân qu." Thin s thng, ác s bi, đó là lut nhân qu. Người ta thường nói: "Trng dưa được dưa, trng đu được đu." Cũng vì l đó mà thế gii ca chúng ta mi không b hy dit. Nếu qu có lý ngược li, nghĩa là thin thì bi, ác thì thng, thì chng còn thiên lý na, mà không còn thiên lý, thì thế gii đã b hy dit, tc là đã có ngày tn thế.  

Làm sao đ thế gii không b hy dit? Phi ci thin nhân tâm. Lòng người hướng thin thì ánh sáng s chiếu khp thế gii. Ánh sáng là trí hu, mà người có trí hu là người có tâm chánh, mi điu h to tác, h hành đng đu chánh đi quang minh, không có tư tâm v k. Tâm tưởng đu nht lot hướng ti hnh phúc ca nhân loi, không h phân bit, chng tc này, quc gia kia, thiên h đu gom li mt nhà ca đi đng thế gii. Nay thì lòng người khác xưa, phn đông đu ích k, t li, ch tranh đua quyn li cho riêng mình mà hy sinh hnh phúc ca tp th, cho nên thế gii mi ngày mt đen ti, mi ngày mt ngu si, mi ngày mt thêm nguy him. Ngày hy dit như đã gn k, ch trong đường tơ k tóc, mà nếu không tìm bin pháp cu vãn, thì tt c đu chung mt s phn, chng ai còn mt cơ may sng sót. Nhưng làm sao cu vãn đây? Kinh có dy: "Các điu ác chng làm, các điu thin phng hành." Ai ai cũng hướng thin, không hướng ti ác, trên t v nguyên th, dưới ti tn trăm h, mi người đu ly trí hu làm ánh sáng đ xua đui ngu si và hc ám. Nếu được như vy thì b mt thế gii s đi t âm qua dương, và chiến tranh s biến thành hòa bình.

Nay chúng ta đương sống trong cảnh đêm dài dằng dặc, sống và chết trong cảnh mộng say. Bởi đêm dằng dặc mới thấy cần ánh sáng; vì tối tăm nên lòng người ưu uất sầu muộn. Trong bầu ánh sáng, nhân tâm sẽ hoan hỷ. Hắc ám và quang minh chỉ tại lòng người thiện ác. Hủy diệt thế giới là ở nhân tâm, mà sáng tạo thế giới cũng ở tại nhân tâm. Chúng ta là người học pháp Phật, chính là trừ bỏ vọng tâm tìm chân tâm, cho nên Phật pháp chính là lá bùa cứu vãn thế giới, cái gương quý cải thiện nhân tâm.  

Phàm chuyện đời cái gì có lợi thì ắt có cái tệ hại. Tỷ dụ như cái máy truyền hình, nó có thể cho ta biết chuyện lớn trong nước và các diễn biến quốc tế. Một câu người ta hay nói: "Tú tài bất xuất môn, tiện tri thiên hạ sự," Tú tài chẳng ra khỏi cửa mà biết hết cả chuyện thiên hạ. Ðây là dụng ích tốt của máy truyền hình, nhưng nó cũng có khía cạnh xấu. Con nít coi truyền hình thường bị ảnh hưởng xấu, học lối gian dối, làm những hành vi trái đạo lý, khiến mất hạnh phúc trong gia đình, gây hỗn loạn trong xã hội, thành những thiếu niên bất hảo, đâu đâu cũng gây chuyện thị phi. Nếu như vậy rồi mai sau những hạng đó ra chấp chánh thì làm sao có hòa bình được? Ðó là một trong cái hại của máy truyền hình. Như chúng ta lo cho thế hệ sau, lo cho tương lai thế giới thì nên nghiêm cấm con nít không cho xem truyền hình, hoặc giả tuyệt đối không mua máy truyền hình, đó chính là biện pháp rốt ráo, chặn từ gốc của cái họa tạo điều ác.   

Thế giới ngày nay đã đi tới giai đoạn mà sự trong sáng đã bị che mờ thành mầu u ám. Vậy phải làm sao? Là một thành phần của nhân loại, trước hết chúng ta hãy đem bổn thân mình ra để cố gắng, bài trừ các tập khí của chúng ta, mang hết tâm tham, tâm sân, tâm si ra gạn lọc, lấy bổn thân mình để ảnh hưởng đến người khác. Tư tưởng cùng hành vi của chính chúng ta phải thật là đúng mức thì sau đó mới khuyên nhủ được mọi người hướng thiện, lấy đó làm khuôn mẫu, nếu không thì chỉ là chuyện nói để chơi, chẳng ích lợi gì.  

Phàm người chịu gánh vác việc thiên hạ, đều có tư tưởng thương xót nhân loại. Như đức Phật Thích-ca năm xưa, khi tu đạo Bồ-tát, Ngài chịu khổ hạnh như vậy. Tại sao? Bởi muốn tạo ảnh hưởng trong chúng sanh, khiến chúng sanh y pháp tu hành, mới có thể lìa khỏi khổ được an vui. Tôi thường nói: "Chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu hao phước."

***Kỷ yếu ghi: Ðể cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hai pháp sư Hằng Thật và Hằng Triều mang bản thân nêu gương hành động, ba bước một lạy, khuyên người hướng thiện, diệt trừ ba độc, là các tâm tham sân si. Mọi người nếu không có ba tâm độc ấy, thì thế giới hòa bình, và có hòa bình thì nó sẽ không bị hủy diệt. Ngược lại, nếu có chiến tranh nguyên tử, thế giới tức bị tiêu diệt.

                                                                                   Trở về trang nhà | Về đầu trang