The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

 

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

CTTB YouTube

 

www.vanphatthanh.org

 

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành

Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương

 

 

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

  Khai Thị 1

  Khai Thị 2

  Khai Thị 3

  Khai Thị 4

  Khai Thị 5

  Khai Thị 6

  Pháp Ngữ 1

  Pháp Ngữ 2

  Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

  Chứng Đạo Ca - Vĩnh Gia Đai Sư

  Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

 

Hoa Sen Ngày Xuân

Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng

Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

Kinh Pháp Bảo Ðàn Lược Giảng

Th Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học

   

Kinh Sách Băng Ấn Hành

  

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

 

Religion East & West:
9 Socially Engaged Buddhism 
7 Interreligious Dialogue and Spiritual Hospitality 8 Contemplative Studies, Contemplative Practices
5 The Universal Grammar of Religion 6 Self and Other, Emptiness and Plenitude
3 Resonances, Adaptations & Misunderstandings 4 Contemporary Crisis, Ancient Truths
1 Inaugural Issue 2 Ecology & Ethics in Religious Traditions

 

11

 

Các Số Bồ Đề Hải             Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Khai Thị

Master Hua's Oral History Project

Buddhist Books Translation Society Online

 

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

   

- Kim Cang Bồ Đề Hải - Hoa ngữ và Anh ngữ 金剛菩提海

Đại Học Phật Giáo Pháp Giới

Số 74, Hè 2009

Bồ Đề Hải 74 (PDF)

Nim nim chân thành, nim thu sut,

Lng lng cm ng, lng trung dung.

Ðến khi núi mòn sông cn hết,

Tiêu diêu Pháp-gii khp Ðông Tây.

HT Tuyên Hóa

Ðọc trong số này:

Tự Do Cần Hợp Lý

 

Trong Tất Cả Giáo Pháp Mà Đức Phật Đã Giảng, Điều Quan Trọng Nhất Là Giới Luật

 

Sai Một Ly – Đi Một Dặm

Phật Tổ Đạo Ảnh

Nguồn Gốc Năm Phái Thiền Tông

Suy Ngẫm: 

Những Bài Học Hòa Thượng Đã Dạy Tôi Vào Mùa Hè Tôi Tự Làm Khu Vườn Của Mình

Thư Chân Hành Giả

Lời Nói Đầu

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

#47 Từ Đỉnh Núi Sư Tử Đi Lạy Tiếp

 

Thất và Pháp Hội 2009

English section:

 

Unreasonable Freedom

 

Lessons The Master Taught the Summer I Grew a Garden

 

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography:

47 - Starting to bow again on Shih Tzu Peak

  Ý Nghĩa Chân Chính của Quy Y


Vạn Phật Thánh Thành cttb_gate_small.jpg (1782 bytes)

Phát Hành :


Bồ Ðề Hải Newsletter
Dharma Realm Buddist Association
800 Sacramento St.

San Francisco. CA. 94108

Tel. (415) 421 - 6117

Fax. (415) 788-6001

E-Mail : bodehai@yahoo.com

 

Webs :  

Bồ Đề Hải

Khai Thị  

www.drba.org  

www.chuavanphat.org

www.dharmasite.net

Last Update : DVT, February 10th, 2003

 

 

 Cố Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

 

Sáu Ðại Tông Chỉ Của Vạn Phật Thánh Thành:

Không tranh, không tham, không mưu cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không dối trá.

Thực hành phương châm :

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.

 

Xả mình vì Phật sự.

Cứu người là bổn phận.

Sửa đời là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

 Năm 2009

QuanAm.gif (24911 bytes)

 

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 28 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2008 đến 18 tháng 1, 2009

 • Thất Quán Âm : từ chiều 14 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 21 tháng 3

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 15 tháng 3

 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 22 tháng 3 đến 25 tháng 3

 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 26 tháng 4

 • Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 26 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 19 tháng 5

 • Pháp hội tụng Kinh Hoa Nghiêm: Chiều 30 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 20 tháng 6

 • Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 14: Chủ Nhật 31 tháng 5

 • Lớp học và Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia: Chủ Nhật 28 tháng 6 đến 3 tháng 7

 • Lễ Kỷ Niệm 30 năm thành lập VPTT: Chủ Nhật 5 tháng 7

 • Thất Quán Âm : từ chiều 8 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 15 tháng 8

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 9 tháng 8

 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 16 tháng 8 đến 19 tháng 8

 • Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 30 tháng 8

 • Thất Ðịa Tạng : từ Chiều 12 tháng 9 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 19 tháng 9

 • Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 13 tháng 9

 • Thất Quán Âm : từ Chiều 31 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 7 tháng 11

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 1 tháng 11

 • Ba Ngày Thiền Tập: Chiều 8 tháng 11 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 11 tháng 11

 • Ba Ngày Niệm Phật A Di Đà vào dịp Lễ Tạ Ơn: Chiều 26 tháng 11 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 29 tháng 11

 • Thất A Di Ðà (2 Tuần) : từ Chiều 19 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 2 tháng 1 năm 2010

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 20 tháng 12, 2009

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 3 tháng 1 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2010 đến 24 tháng 1, 2010