Thất và Pháp Hội 2009

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 28 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2008 đến 18 tháng 1, 2009

 • Thất Quán Âm : từ chiều 14 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 21 tháng 3

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 15 tháng 3

 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 22 tháng 3 đến 25 tháng 3

 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 26 tháng 4

 • Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 26 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 19 tháng 5

 • Pháp hội tụng Kinh Hoa Nghiêm: Chiều 30 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 20 tháng 6

 • Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 14: Chủ Nhật 31 tháng 5

 • Lớp học và Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia: Chủ Nhật 28 tháng 6 đến 3 tháng 7

 • Lễ Kỷ Niệm 30 năm thành lập VPTT: Chủ Nhật 5 tháng 7

 • Thất Quán Âm : từ chiều 8 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 15 tháng 8

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 9 tháng 8

 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 16 tháng 8 đến 19 tháng 8

 • Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 30 tháng 8

 • Thất Ðịa Tạng : từ Chiều 12 tháng 9 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 19 tháng 9

 • Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 13 tháng 9

 • Thất Quán Âm : từ Chiều 31 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 7 tháng 11

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 1 tháng 11

 • Ba Ngày Thiền Tập: Chiều 8 tháng 11 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 11 tháng 11

 • Ba Ngày Niệm Phật A Di Đà vào dịp Lễ Tạ Ơn: Chiều 26 tháng 11 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 29 tháng 11

 • Thất A Di Ðà (2 Tuần) : từ Chiều 19 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 2 tháng 1 năm 2010

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 20 tháng 12, 2009

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 3 tháng 1 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2010 đến 24 tháng 1, 2010


 

Trở về trang nhà | Về đầu trang