English | Vietnamese

Phật Quang Phổ Chiếu

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giảng ngày 4 tháng 7 năm 1980
Phật quang phổ chiếu là trí huệ Phật trong sáng chiếu tỏa khắp cả chúng sanh. Chiếu cho tâm chúng sanh sáng lên, tiêu diệt hết cả tham sân si, chiếu đen tối thành trong sáng, tiêu trừ tám vạn bốn ngàn tập khí, thói hư tật xấu. Chúng ta học Phật, tức là trừ tham sân si, không được chấp trước. Vì sao chúng ta không thấy ánh sáng Phật? Nghiên cứu Phật Pháp để khai mở trí huệ, đó không phải ánh sáng của Phật sao? Nếu càng nghiên cứu càng hồ đồ, không hiểu chân chánh đạo lý của Phật, là bởi không diệt trừ tập khí. Không thể nói Phật quang sao không phổ chiếu! Tự mình không khai mở trí huệ, tham sân si hãy còn đó, không biến cải chút nào, nên Phật quang muốn chiếu cũng không có chỗ để chiếu. 

Không phải có chiếu, cũng không phải không có chiếu. Chiếu mà không chiếu, không chiếu mà chiếu. Đó là muốn nói, ánh sáng trí huệ của chính mình xuất hiện, đó là Phật quang phổ chiếu. Ánh sáng trí huệ của mình không xuất hiện, đó là Phật quang không phổ chiếu.

Phật quang giống như công ty điện lực. Chúng ta trú trong phòng, thiết bị giây điện, đèn điện, mọi thứ nối thông với điện lực. Nếu như không bấm nút điện, bóng đèn điện sẽ không sáng được, trong phòng vĩnh viễn tối om. Vì sao? Bởi điện không thông, không có tác dụng. Cần bấm nút điện, đèn lập tức sáng ngay, soi sáng mọi chỗ đen tối. Tâm của chúng sanh chúng ta là nút bấm cho cửa mở ra, để Phật quang chiếu sáng. Nếu cửa tâm không mở, dù có ánh sáng Phật chiếu cũng không đến. Tỷ dụ nầy tuy cạn cợt, nhưng lý nó giống nhau. Quý vị! Hãy mau mở cửa tâm ra, tiếp nhận ánh sáng trí huệ Phật chiếu vào, như thế là đạt được Phật quang phổ chiếu.

 


Trở về trang nhà | Về đầu trang