Thất và Pháp Hội 2008

 • Ba Tuần Thiền A Di Ðà: từ Chiều 30 tháng 12, 2007 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 20 tháng 1, 2008

 • Thất Quán Âm : từ chiều 22 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 29 tháng 3

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 23 tháng 3

 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 30 tháng 3 đến 2 tháng 4

 • Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 15 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 8 tháng 5

 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 11 tháng 5

 • Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 13: Chủ Nhật 8 tháng 6

 • Thất Quán Âm : từ chiều 19 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 26 tháng 7

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 20 tháng 7

 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 27 tháng 7 đến 30 tháng 7

 • Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 10 tháng 8

 • Thất Ðịa Tạng : từ Chiều 23 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 30 tháng 8

 • Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 24 tháng 8

 • Thất Quán Âm : từ Chiều 11 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 18 tháng 10

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 12 tháng 10

 • Ba Ngày Thiền Tập: Chiều 19 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 22 tháng 10

 • Ba Ngày Thiền Tập vào dịp Lễ Tạ Ơn: Chiều 27 tháng 11 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 30 tháng 11

 • Thất A Di Ðà (2 Tuần) : từ Chiều 13 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 27 tháng 12

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 14 tháng 12

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 28 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng), 2008 đến 18 tháng 1, 2009


 

Trở về trang nhà | Về đầu trang