Vietnamese | English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

#45 Đảnh Lễ Tháp Của Tổ Sư Lãn Dung Tại Nam Kinh

Trên núi Ngưu Đầu ở Kim Lăng vào đời vua Trinh Quán nhà Đường, có Thiền Sư Lãn Dung đến kết am tranh tại núi mà dụng công tu Đạo. Cọp beo tuy thường hay xuất hiện song chúng chẳng hề quấy rầy, nhiễu hại.

Tứ Tổ Đạo Tín Thiền Sư khi quan sát ngọn núi này từ xa, thấy ở đó có luồng khí màu đỏ tía như đám mây lành xuất hiện, bèn đến viếng thăm. Tại đây, Ngài đã gặp Thiền Sư Lãn Dung và khai thị về diệu lý “minh tâm kiến tánh.” 
Tháp thành Đạo của Thiền Sư vẫn còn, Ngài Hư Vân đặc biệt hướng về tháp lễ bái.


Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:


Quán thị hà nhân, tâm hà vật,
Hổ lang vi nhiễu Sư tác bố.
Thượng tòa do hữu giá cá tồn,
Tòa thư “Phật” tự, ngộ vị ngộ?

Nghĩa là:


Quán đây người nào, tâm vật chi?
Cọp sói vây quanh, Sư hãi sợ,
Thượng tòa phải chăng còn “cái này”?
Ghế viết chữ “Phật”-- ngộ hay chưa?

Trở về trang nhà | Về đầu trang