Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

#44. Chia Tay Tại Thường Châu, Một Mình Hướng Tới Phía Trước
Bốn Thiền nhân theo Ngài khởi hương từ Am Pháp Hoa trên núi Phổ Đà đến giữa đường thì cảm thấy quá gian nan vất vả, nên nhiều lần muốn bỏ về. Ngài dùng lời ôn tồn khuyến khích, khiến họ đừng sanh nản lòng, thối chí. Đến đây [Thường Châu], thì bốn người đều quyết lòng cáo biệt. Ngài xem ý thối lui của họ đã chắc nên đành phải nghe theo. Ôi! Đức Thế Tôn khi xưa tu Đạo trên ngọn Tuyết Sơn cũng đã bị bốn người tùy tùng rời bỏ Ngài mà đi. Có được bạn Đạo (đi cùng đường) chẳng phải dễ vậy!

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:


Đại nhậm giáng thế khổ kỳ hạnh,
Ngạ kỳ thể phu, lao kỳ cân,
Vô đảng, vô thiên, vô ỷ lại,
Tự hành, tự bái, tự đăng trình.


Nghĩa là:


Đến cõi trần đảm đương hạnh khổ,
Thân thể đói khát, gân cốt mỏi.
Không phe đảng, thiên vị, ỷ lại,
Tự đi, tự lạy, tự lên đường.

Trở về trang nhà | Về đầu trang