Vietnamese|English

Vận Chuyển Càn Khôn - Thủ Trì Giới Luật 

Hòa Thượng Tuyên HóaDù hiện nay đang là thời kỳ Mạt pháp, nhưng các Phật tử nên phát khởi tinh thần và lập chí nguyện Kim Cang bất hoại của mình lên, ngõ hầu đem Mạt pháp chuyển thành Chánh pháp. Chúng ta nên làm một người Phật tử chân chánh. Nếu mọi người đều chân thật làm theo, tức sẽ chuyển được Mạt pháp thành Chánh pháp. Còn nếu tín đồ Phật Giáo không biết nhận thức, không thực tâm hành trì Phật Pháp, thế thời ngay cả Chánh pháp cũng chuyển thành Mạt pháp. Vì sao vậy? Vì hễ người chánh thì Pháp sẽ chánh, người nghiêng lệch thì Pháp cũng nghiêng lệch. Người nghiêng lệch là người không đi theo con đường chánh lộ. Họ không giữ giới luật, nhưng lại đi tìm chỗ sơ hở của giới luật. Cũng giống như pháp luật là để duy trì an ninh cho xã hội, nhưng có số người chuyên tìm kẻ hở của luật pháp để làm những việc phạm pháp. Vậy là cả pháp luật cũng không còn tồn tại, khiến cho thế giới bị ảnh hưởng rồi bại hoại luôn.


Thân là Phật tử, nếu chúng ta không vì Phật giáo mà đem chân tâm của mình ra để nỗ lực công tác và hy sinh, thế thời Phật giáo làm sao có thể phát dương quang đại được? Chúng ta muốn đạo Phật được phát dương quang đại, chứ không phải là để học mấy bài chú, học có được thần thông, học Mật Tông, hoặc học những thứ kỳ quái lạ lùng, hoặc học quỷ nhập thân, lên đồng, hoặc học vẽ phù, vẽ bùa. Điều trọng yếu nhất là việc học giới luật của Phật đã lưu để lại. Nếu chúng ta có thể y theo lời Phật dạy mà tu hành, vậy tức là Chánh pháp trụ thế. Nếu ai nấy cũng không giữ giới luật của Phật, thời đó là Mạt pháp. “Nhất thiết duy tâm tạo”, tất cả đều do tâm tạo ra, Pháp là ở ngay trong tâm con người. Vì sao con người lại đi đến thời kỳ Mạt pháp? Bởi vì nhiều người phạm giới, ít kẻ giữ giới; người biết giới luật thì nhiều, nhưng người hiểu rõ giới luật thì ít. Bởi vậy mà làm người ta mơ hồ lẫn lộn. Quý vị bảo là người đó hiểu rõ, nhưng ông ta lại không hoàn toàn hiểu rõ. Nếu quý vị nói ông ta không hiểu rõ, nhưng ổng lại biết chút đỉnh bề ngoài, biết một nhưng hiểu chỉ lơ mơ thôi.


Giới luật là gì? Là “chỉ ác phòng phi”, là giúp chúng ta không làm mọi điều ác, và ngăn ngừa tất cả lỗi lầm. Cũng tức là “chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành”, không làm các việc ác, mà làm tất cả việc lành.


Năm giới của Phật dạy rất là trọng yếu, mọi người cũng hiểu điều đó, vả lại nó cũng có mối quan hệ mật thiết với mỗi cá nhân chúng ta. Nếu quý vị giữ quy củ, không phóng dật, buông lung thì đó tức là tự tánh của quý vị đang gia tăng thêm trí huệ. Giữ giới luật thì có thể phát sanh định, một khi sanh định tức là có trí huệ. Nếu không giữ giới thời không có định, mà hễ không định thì sẽ không có trí huệ. Giữ giới ví như bầu trời quang đãng, vạn dặm không gợn mây. Nếu không giữ giới như: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, làm bậy nói càn, vậy đó cũng ví như trên không trung đang trong sáng lại xuất hiện đám mây đen. Hễ một khi mây đen xuất hiện thì nó sẽ che khuất mặt trời, vậy là quý vị sẽ không thấy được ánh sáng. Không thấy được ánh sáng quang minh, đó chính là đen tối hắc ám; mà hắc ám là ngu si vô minh. Thậm chí mất cả thân người, rồi chui vào bụng heo làm heo, vào bụng trâu làm trâu, vào bụng ngựa làm ngựa. Đó là những thành tựu khoa học, những thành quả thí nghiệm trong công xưởng hóa học của tự tánh con người.


Người giữ giới thì tự tánh thanh tịnh, là quét sạch hết cái hắc ám trong tự tánh. Người không giữ giới thời sẽ có trùng trùng vô tận những đám mây đen. Một ngày không giữ giới, là một ngày sanh thêm nhiều mây đen. Người không giữ giới, bởi tự tánh của họ đang sanh mây đen ô nhiễm. Nếu quý vị không giữ giới luật thì đâu phải là người khác bị thương, mà là chính tự tánh của quý vị bị thương tổn đấy. Cho nên quý vị nhất định phải nghiêm trì giới luật. Quý vị có thể giữ giới được thì là Chánh pháp, không giữ giới tức là Mạt pháp.Giảng ngày 9 tháng 7 năm 1986Trở về trang nhà | Về đầu trang