Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

#43. Tiếp Tục Lạy Qua Tô Châu


Từ Hồ Châu, Ngài khởi hương đi lạy như trước. Dọc đường, những người trông thấy Ngài thảy đều sanh lòng kính ngưỡng, cùng nhau chắp tay niệm Phật, có người còn tùy hỷ đi lạy theo. Đến thành Tô Châu, Ngài gặp rất nhiều thiện nam tín nữ biết kính ngưỡng Tam Bảo; số người đến thọ quy y với Ngài không phải là ít. Đông đảo mọi giới cung kính đón mừng Ngài, và bấy giờ, tin Ngài đến được loan truyền như chuyện lạ.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:


Thiện Tài nam tham việt bách thành,
Yên thủy y hy phán hồng mông,
Công triều Ngũ Đài Hồ, Tô giới,
Thiện nam tín nữ bồ bặc hành.


Nghĩa là:


Vượt trăm thành Thiện Tài tham học, 
Sương khói mịt mờ phân hỗn mang. 
Sư qua Hồ, Tô lạy Ngũ Đài,
Thiện nam tín nữ lục tục theo.Chú thích: Thiện Tài: tức là Thiện Tài Đồng-tử, con trai của Trưởng-giả Phúc Đức ở Phúc Thành, Đông Thiên-trúc. Vị đồng-tử này vâng theo lời dạy của Bồ Tát Văn Thù mà đi về phương nam, vượt qua cả trăm thành trì để được tham học với 53 vị thiện tri thức.

Trở về trang nhà | Về đầu trang