English | Vietnamese

Con Cháu Của Ma VươngMa Vương và Phật đấu pháp, Phật dùng định lực thắng thần thông lực của Ma Vương. Ma Vương bèn nói với Phật: "Hiện nay tôi không có cách gì thắng ông, nhưng chờ tương lai, khi đệ tử của ông định lực không đủ, tri kiến bất chánh, tôi sẽ xoi lủng cửa của chúng mà vào, mặc y phục của ông, ăn thức ăn của ông, sau đó tiểu tiện trong bát của ông, thử xem ông làm được gì?" Đức Thích Ca trầm ngâm nói: "Thế thời ta không còn cách gì."


Hiện tại có người xuất gia, công khai nói Kinh Di Đà là giả, lý luận họ đưa ra: " 'Từ đây về hướng tây, qua mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc’ không có căn cứ để khảo chứng. Có vị giám định viên nào đó không? Có thể là xa hoặc ngắn hơn mười vạn ức cõi Phật một chút, cho nên thế nào là đúng mười vạn ức cõi Phật?" Loại lý luận nầy thật ngu si, khiến người ta nực cười! 


Gần đây có vị xuất gia, nói với mọi người Kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo, không nên tin. Người ấy căn cứ: "Vua Ba Tư Nặc, nhân ngày úy kỵ của vua cha, thiết trai thỉnh Phật đến cung, tự mình ra nghênh đón, bày đầy thức ăn quý." Đoạn văn nầy không hợp với phong tục Ấn Độ đương thời, bởi ở Ấn Độ không giảng đạo hiếu. Nhân đó ông quyết đoán Kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo, không phải Kinh điển do Phật thuyết giảng. Đó là hành vi hủy Kinh báng Phật, quả báo nầy khó mà lường được. Tư tưởng người nầy thật ấu trỉ tạp nhạp! Chủ tâm của họ ở đâu, ý đồ của họ thế nào, có thể suy ra mà biết được!


Trong Kinh Pháp Diệt Tận nói rằng: "Tương lai đến thời kỳ Mạt Pháp, Kinh hủy diệt trước hết là Kinh Lăng Nghiêm." Bởi Kinh Lăng Nghiêm là Kinh đại biểu cho thời đại Chánh Pháp, nếu không có Kinh Lăng Nghiêm, sẽ không có Chánh Pháp. Hiện nay có rất nhiều sơn yêu hải quái, chủ trương Kinh Lăng Nghiêm không phải Phật nói ra, muốn mọi người không tin. Nếu thật không tin Kinh Lăng Nghiêm, thời tất cả Kinh khác chỉ cần lấy bút quẹt bỏ hết là xong, thời đều không thể tin được. Vì sao thế? Bởi không có căn cứ! Cho nên nói tâm địa của Ma Vương thật độc ác!


Bởi Kinh Lăng Nghiêm thuyết quá đúng, trong khi đó họ không giữ được Bốn Lời Răn Thanh Tịnh Không Thay Đổi (Tứ Chủng Quyết Định Thanh Tịnh Minh Hối) nói trong Kinh, không thể tu được Hai Mươi Lăm Pháp Môn Viên Thông của 25 vị Thánh, họ càng không dám công nhận cảnh giới của Năm Mươi Loại Ấm Ma. Họ sợ bại lộ nguyên hình, khiến người hiểu được bộ mặt thật của họ, do đó họ nghĩ cách hủy diệt Kinh Lăng Nghiêm. Sự hủy diệt Kinh điển nầy không phải đốt, mà là từ trong lòng chúng sanh hủy diệt Kinh, khiến mọi người đối với Kinh Lăng Nghiêm mất lòng tin.


Việc trên đời, vi diệu như thế! Thật là ít có ai nhận ra được, cũng như buôn bán thuốc giả rất hưng vượng phi thường, nhưng buôn bán thuốc thật thì trái lại hiếm có ai mua. Tại làm sao? Bởi không có người nhận biết chân chánh giá trị của nó. Cho nên nói chuyện thật không ai nhận biết, chuyện giả thì mọi người say mê. Đó là đạo lý dễ dàng hiểu.


Hiện tại là thời kỳ Mạt Pháp, các vị sư chân chánh tu trì Phật Pháp, có nhiều người phỉ báng, không tin các vị nầy. Nhưng các sư giả, giảng pháp thật náo nhiệt, nhiều người đến nghe pháp, giảng đường không còn chỗ chứa, chen chúc như hộp cá mòi, chật thở không nổi. Lại có người xuất gia, đề xướng khẩu hiệu không ăn chay, họ nói với mọi người: "Phàm người ăn chay đều có tâm tham; người không ăn chay mới không có tâm tham." Loại lý luận nầy, thật làm cho thiên hạ xôn xao bàn cải, làm mù mắt, khiến người ta hồ đồ. Hồ đồ qua, hồ đồ lại, hồ đồ cho đến xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể ra.


Cho nên học Phật Pháp, phải có trạch pháp nhãn, con mắt nhận ra pháp, mới phân biệt được thị phi, thiện ác. Không vậy thời giống người mù sờ voi, mò không ra đạo lý chân chánh. Người ta nói nói sao thời lập lại như vậy, theo đuôi phụ họa. Người ta nói voi to như bức tường, cũng nói theo là như bức tường, người ta nói voi giống như cây cột, cũng phụ họa nói giống cây cột. Cứu cánh voi lớn thế nào, thời không biết. Chúng ta học Phật Pháp, phải hiểu được đạo lý, không thể mù quáng đi theo, mà phải đặc biệt chú ý điểm nầy!

Giảng ngày 17 thánh 4 năm 1984


Trở về trang nhà | Về đầu trang