Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

#42. Vượt Biển Đến Hồ Châu

            Sau khi vượt biển và vào đến bờ, Ngài tiếp tục đi ba bước lạy một lạy. Ngài hành trì như vậy ngày này sang ngày khác, bất kể mưa gió. Những đêm trăng sáng, lúc mọi âm thanh đều lắng bặt, Ngài lặng lẽ hướng về trước lễ lạy. Tuy mỗi ngày Ngài đi chẳng được nhiều lắm, song dần dần mỗi ngày mỗi tăng tiến.

Đến Hồ Châu, phía bắc tỉnh Triết Giang, Ngài tạm ngưng việc bái hương vài hôm để nghỉ ngơi.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Huyền Trang thủ Kinh phó Tây Càn,

Vân Công báo ân lễ bắc điên,

Thù đồ đồng quy đại hạnh lực,

Cung hành thực tiễn hóa hữu duyên.

Nghĩa là:

            Thỉnh Kinh, Huyền Trang đến Tây Càn,

            Đền ơn, Vân Công lạy núi bắc,

            Khác đường, cùng đích—hạnh nguyện lớn,

Chân thật tu hành độ hữu duyên.

 

Chú thích: Tây Càn tức là nước Tây Trúc, Ấn Độ.

Trở về trang nhà | Về đầu trang