Thất và Pháp Hội 2006• Quán Âm Thất: từ chiều 11 (Sái Tịnh Đạo Tràng) đến 18 tháng 3. 

• Lễ vía Bồ Tát Quán Âm Đản Sanh: Chủ Nhật 12 tháng 3. 

• Ba Ngày Thiền Tập: Chiều 19 đến 22 tháng 3. 

• Vạn Phật Sám: từ ngày 1 đến 23 tháng 5. 

• Phật Đản: Chủ Nhật ngày 30 tháng 4. 

• Lễ Giỗ Hòa Thượng: Chủ Nhật ngày 4 tháng 6. 

• Pháp Hội Hoa Nghiêm: từ ngày 5 đến 24 tháng 6. 

• Quán Âm Thất: từ chiều ngày 9 (Sái Tịnh Đạo Tràng) đến ngày 15 tháng 7. 

• Lễ vía Bồ Tát Quán Âm Thành Đạo: Chủ Nhật 9 tháng 7. 

• Ba Ngày Thiền Tập: Chiều 16 đến 19 tháng 7. 

• Địa Tạng Thất: từ chiều ngày 19 (Sái Tịnh Đạo Tràng) đến ngày 26 tháng 8. 

• Lễ vía Bồ Tát Địa Tạng Đản Sanh: Chủ Nhật 20 tháng 8. 

• Quán Âm Thất: từ chiều ngày 4 (Sái Tịnh Đạo Tràng) đến ngày 11 tháng 11. 

• Lễ vía Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 5 tháng 11. 

• Ba Ngày Thiền Tập: Chiều 12 đến 15 tháng 11. 

• A Di Đà Thất (2 tuần): từ Chiều 16 đến 30 tháng 12. 

• Lễ vía Đức Phật A Di Đà Đản Sanh: Chủ Nhật 17 tháng 12. 

• Ba Tuần Thiền Thất Mùa Đông: từ Chiều 1 đến 21 tháng 1, 2007. 

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang