English | Vietnamese

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

#41. Lập Đại Nguyện Triều Bái Núi Thanh Lương

Ngài Hư Vân xuất gia đến nay đã hơn hai mươi năm, song thấy mình Đạo nghiệp vẫn chưa thành, ơn cù lao còn chưa báo đáp, nên phát nguyện triều bái Nam Hải lần nữa.

Khởi hương từ Am Pháp Hoa, Ngài nhắm hướng ngọn Thanh Lương trên dãy Ngũ Đài Sơn ở miền Bắc mà đi, cứ đi ba bước thì lạy một lạy (tam bộ nhất bái). Ban đầu có bốn Thiền nhân là Biến Chân, Giác Thừa, Sơn Hà và Thu Ngưng cùng tháp tùng để phụ hương cho Ngài; song mỗi ngày vừa đi vừa lạy nên đi không được xa, những người theo phụ hương dần dần đều sanh tâm thối chuyển. Thật khó lắm thay!

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

 

Nan hành năng hành thị chân hành,

Nan nhẫn năng nhẫn thị chân nhẫn,

Nan tu năng tu thị chân tu,

Nan thọ năng thọ thị chân thọ.

Nghĩa là:

Khó làm, làm được tức chân hành,

Khó nhịn, nhịn được tức chân nhẫn,

Khó sửa, sửa được tức chân tu,

Khó chịu, chịu được tức chân thọ.

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang