Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

#40. Hành Thiền Tại Chùa Cao Mân Ở Dương Châu

Chùa Cao Mân, nằm bên dòng Tam Xá, là một đạo tràng chuyên tu Thiền-Na. Đa số những người ưu tú của tông môn đều được đào luyện từ “lò đúc” này. Quy củ của chùa hết sức nghiêm mật, khiến “rồng phải uốn mình, hổ phải phủ phục.” Đây quả thật là một ngôi Lan Nhã thanh tịnh, tuy hải chúng trú ngụ trong chùa có tới mấy trăm vị, song không hề nghe tiếng ồn ào, huyên náo.

Năm Tân Tỵ (1882), Ngài Hư Vân đến Chùa Cao Mân tham học và đảnh lễ Hòa Thượng Lãng Huy. Ngài tinh tấn tu tập tĩnh lự, công phu được tương ưng, tăng tiến.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Đẩu tẩu tinh thần hiệu Đầu Đà,
Bất xá trú dạ Diễn Ma Ha,
Bát Nhã Đường trung quán tự tại,
Tuyển Phật Trường lý khán a thùy.

Nghĩa là:

Phấn chấn tinh thần, hiệu Đầu Đà,
Ngày đêm chẳng nghỉ, Diễn Ma Ha,
Bát Nhã Đường quán xem tự tại,
Tuyển Phật Trường kén kẻ dụng công.


Chú thích: “Lan-nhã” là gọi tắt của chữ “A-lan-nhã,” chỉ chỗ ở của chư tăng; và có nghĩa là chốn vắng vẻ, thanh tịnh, tĩnh mịch, không có tiếng cãi cọ.

Trở về trang nhà | Về đầu trang