Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

#38. Hòa Thượng Đại Thủy Ở Tiêu Sơn, Trấn Giang

Núi Tiêu Sơn nằm giữa dòng nước xiết của con sông Trấn Giang, hình thù tựa như con sư tử lớn đang thu mình lại. Trên núi có Huệ Cư Thiền Tự, và vị trụ trì lúc bấy giờ là Hòa Thượng Ðại Thủy, một bậc cao tăng đắc Ðạo.

Năm bốn mươi tuổi (1879), Ngài Hư Vân tìm đến Huệ Cư Thiền Tự để được thân cận học hỏi với Hòa Thượng. Bấy giờ, quan Cung Bảo nhà Thanh là Bành Ngọc Lân đang chỉ huy thủy quân đóng giữ miền đó. Ông có lòng kính tín rất thâm sâu, nhiều lần mời Ngài Hư Vân đến để cùng đàm luận về Phật Pháp.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Trấn Giang Tiêu Sơn Ðại Thủy Sư,

Huệ Cư Thiền Tự hải chúng tri,

Tướng quân hộ Pháp, kính Tam Bảo,

Duyên Công Pháp hóa phá chướng chấp.

Nghĩa là:

Sư Ðại Thủy, núi Tiêu, sông Trấn,

Chùa Huệ Cư nức tiếng gần xa.

Kính Tam Bảo, tướng quân hộ Pháp,

Nhờ Hư Công phá bỏ chấp mê.

Trở về trang nhà | Về đầu trang