Vietnamese|English

Năm Mươi Ấm Ma

H.T. Tuyên Hóa giảng
Phật Giáo Giảng Ðường San Francisco 1968

Phần sau rốt của kinh Lăng Nghiêm Ðức Phật nói rõ về những ma sự mà người tu gặp phải nhất là trong thời kỳ tà sư đầy dẫy nầy, cho nên kinh Lăng Nghiêm được ví như "kính chiếu yêu".  Các yêu ma quỷ quái đều sợ nhất Kinh nầy, nên chúng tìm mọi cách hủy diệt kinh Lăng Nghiêm, tuyên bố kinh Lăng Nghiêm là giả, phỉ báng Chú Lăng Nghiêm, khiến cho người ta không tin, không nghiên cứu để rồi dễ lạc vào tà, làm quyến thuộc của chúng.

Yêu quái, ly mỵ, ma vương sợ nhất là Chú Lăng Nghiêm.  Phật nói kinh Lăng Nghiêm là để hiển bày Chú Lăng Nghiêm.  Chú Lăng Nghiêm liên quan mật thiết đến sự hưng suy của Phật giáo.  Trên thế gian nếu có người trì tụng Chú Lăng Nghiêm thì Chánh pháp tồn tại, nếu không có người trì tụng chú Chú Lăng Nghiêm thì không còn Chánh Pháp; lúc ấy, ngũ đại ma quân ở năm phương mặc tình tác quái và đó là bắt sự biến mất của Phật Pháp.  Hiện tại chùa, tu viện không trì Chú Lăng Nghiêm hay chỉ tụng phần cuối của Chú thôi, ấy chính là biểu hiện của Mạt Pháp.

Mong các Phật tử phát tâm nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm để có được trí huệ chơn chánh, phát tâm trường trai, tránh ngũ vị tân mà trì tụng Chú Lăng Nghiêm hầu Phật Pháp được cửu trụ, chúng sanh được lợi lạc.

bdh.

 

Thọ Ấm Ma

(Tiếp theo)

 

Kinh Văn:

Lại nữa, hành giả khi ở trong định, thấy sắc ấm tiêu trừ và thấy rõ ràng thọ ấm, Huệ trở nên mạnh hơn Ðịnh, lầm lẫn mà trở thành mạnh mẽ sắc bén; ôm ấp tánh siêu việt đó nên tưởng mình là Phật Lô Xá Na tự hài lòng với chút ít sở đắc của mình.

 

Giảng:

Lại nữa, hành giả khi ở trong định, thấy sắc ấm tiêu trừ, thấy rõ ràng thọ ấm, huệ trở nên mạnh hơn định, huệ lực vượt quá định lực. Lầm lẫn mà trở nên dũng lợi, do đó ông ta tự mình sinh khởi ra cái tâm hết sức dũng mãnh, sắc bén. Ôm ấp tánh siêu việt của mình, tự tâm đã nghi mình là Phật Lô Xá Na. Ở cảnh giới này hành giả xem bản tánh của mình siêu việt và phi thường, nên luôn luôn nghĩ về nó. Ôm ấp, nhớ tưởng về cái bản tánh thù thắng ấy mà nghi rằng chính mình là Ðức Phật Lô Xá Na.

 

"Lô Xá Na". Tiếng Phạn có nghĩa là "Ánh sáng chiếu khắp mọi nơi". Bởi vì ông ta cho rằngmình đã là Phật Lô Xá Na, cho nên tự hài lòng với chút ít sở đắc của mình. Hành giả có được chút ít tiến bộ trở nên tự mãn; thật ra, định lực ấy cách hẳn định lực của Phật rất xa mà ông ta lại tuyên bố là mình đã thành Phật Lô Xá Na.

 

 

Kinh Văn:

Trạng thái này gọi là "dụng tâm mà quên mất sự suy xét thường xuyên, nên sa đắm nơi tri kiến". Nếu biết thì không lỗi, trạng thái đó chẳng phải là chứng Thánh. Nhưng nếu nghĩ là chứng ngộ thì ma hạ liệt dễ hài lòng, nhập ngay vào tâm, mỗi khi gặp người liền tự xưng "ta đã được Vô thượng Ðệ nhất nghĩa đế". Mất đi chánh định, từ đó phải đọa lạc.

 

Giảng:

Trạng thái này gọi là "dụng tâm mà quên mất sự suy xét thường xuyên". Ông không thường công phu ngay việc thường thường thẩm sát lại chính mình. trở nên ngưng trệ nơi tri kiến do không thể phân biệt giữa điều mình biết và điều mình suy nghĩ, nên bị ngưng trệ và kẹt vào những ý tưởng và quan niệm của chính ông.

Nếu biết thì không lỗi, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Trạng thái đó chẳng phải là chứng Thánh. Nhưng nếu nghĩ là chứng ngộ nếu nghĩ rằng ông đã chứng được cảnh giới siêu việt nào đó, thì là loài ma hạ liệt, loại ma thấy kém suy đó ghê tởm nhất.

Sẽ thấy hài lòng, tự mãn trong bất kỳ tình huống nào. Nhập ngay vào tâm, ma ấy sẽ bám vào tâm ông, chiếm tâm ông làm sở hữu của nó. Nó đuổi tinh thần của ông ra khỏi thân ông. Mọi thứ còn lại chỉ là cái xác thân mê lầm, nhưng ông vẫn không nhận thức được điều đó. Mỗi khi gặp người liền tự xưng: "Các người biết chăng: Ta đã chứng được vô thượng đệ nhất nghĩa đế."

Hiện nay có một người thường đứng trên đường Grand ở phố Tàu, ngay tại khu trung tâm thương mại của SanFrancisco. Người ấy mặc bộ y phục rất lòe loẹt, đầy màu sắc thường nói với khách bộ hành: Tôi tu trong rừng núi đã năm năm, nay đã chứng ngộ.Giờ đây tôi đã có những thần thông như thế như thế ….. Trước đây anh ta lạy tôi làm sư phụ, và trở nên đệ tử của tôi. Nhưng anh ta không tuân theo những gì tôi dạy. Trước khi tôi đến Hoa Kỳ, quí vị có thể đoán được ông ta đã làm những gì? Anh ta đeo một quả bầu có một vạch sơn trên vai, anh ta tuyên bố là đệ tử của tôi,và đã học được rất nhiều công phu nơi tôi. Lại nữa anh ta tuyên bố là có thể giải đáp bấy kỳ vấn đề gì do bấy kỳ ai mang đến. Anh ta đã dùng tên tôi để lừa đảo mọi người  trước khi tôi đến Hoa Kỳ. Bây giờ cho đến khi tôi đã ở Hoa Kỳ, anh ta vẫn còn lừa đảo mọi người, nhưng anh ta không lợi dụng tên tôi để bịp nữa. Ðây chính là loại ma mà kinh này đang đề cập đến. Hắn ta tuyên bố đã đạt được Ðệ nhất nghĩa đế.

Khi mất hết chánh định, chắc chắn sẽ bị chìm đắm. Anh ta đã mất sạch chánh định, không còn tuân theo những gì tôi đã dạy nữa. Từ khi tôi đến Mỹ, anh ta không bao giờ đến nghe giảng kinh hay nghe thuyết pháp mà chỉ tuyên bố là đã đạt Ðạo, đã được giác ngộ, đã có thần thông. Rốt cục anh ta có được thần thông gì? Quý vị không bao giờ ngờ tới được! Ðó là: tiền, tiền, tiền. Cho nên anh ta chắc chắn sẽ đọa lạc.

 

(còn tiếp)

Trở về trang nhà | Về đầu trang