Giữ Cửa

 

Thửa xưa có một người có việc cần đến phương xa, khi sắp đi, kêu người nô bộc dặn:

- Con ở nhà phải coi chừng cửa nẻo cho cẩn thận và xem lại dây đang buộc con lừa có chắc chắn không, đừng để nó sút dây chạy mất.

Sau khi người chủ đi rồi, ngày nọ xóm gần có đờn ca xướng hát rất vui tai. Người nô bộc biết có đám hát vui như thế, trong lòng rộn rực không yên, muốn đi xem hát. Bây giờ y bèn gỡ cửa buộc trên lưng lừa, dắt lừa đi xem hát. Sau khi người nô bộc đi rồi, kẻ trộm vào nhà vơ vét hết đồ đạc, tiền của, không còn một món. Khi người chủ trở về thấy trong nhà đồ đạc, tiền của bay đi đàng nào sạch trơn, rất làm quái lạ, liền tra gạn người nô bộc rằng:

- Tại sao có việc lạ đời như thế?

Người nô bộc trả lời:

- Ông chủ bảo tôi giữ cửa, xem chừng dây buộc lừa, giờ đây ba món ấy đều còn đủ, không sót một vật nào. Ngoài ra tất cả tôi đều không biết.

Người chủ nghe thế tức giận vô cùng, nổi cơn thịnh nộ trách người nô bộc rằng:

- Ngươi là đồ ngu ngốc, bảo ngươi giữ cửa, chính là vì giữ những tài vật trong nhà, bây giờ tài vật đã mất hết, còn lại những cánh cửa dùng vào việc gì?

 

(Kinh Bách Dụ

Như Huyền dịch)

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang