The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

 

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

CTTB YouTube

 

www.vanphatthanh.org

 

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành

Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương

 

 

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

  Khai Thị 1

  Khai Thị 2

  Khai Thị 3

  Khai Thị 4

  Khai Thị 5

  Khai Thị 6

  Pháp Ngữ 1

  Pháp Ngữ 2

  Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

  Chứng Đạo Ca - Vĩnh Gia Đai Sư

  Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

 

Hoa Sen Ngày Xuân

Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng

Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

Kinh Pháp Bảo Ðàn Lược Giảng

Th Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học

   

Kinh Sách Băng Ấn Hành

  

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

 

Religion East & West:
9 Socially Engaged Buddhism 
7 Interreligious Dialogue and Spiritual Hospitality 8 Contemplative Studies, Contemplative Practices
5 The Universal Grammar of Religion 6 Self and Other, Emptiness and Plenitude
3 Resonances, Adaptations & Misunderstandings 4 Contemporary Crisis, Ancient Truths
1 Inaugural Issue 2 Ecology & Ethics in Religious Traditions

 

11

 

Các Số Bồ Đề Hải             Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Khai Thị

Master Hua's Oral History Project

Buddhist Books Translation Society Online

 

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

   

- Kim Cang Bồ Đề Hải - Hoa ngữ và Anh ngữ 金剛菩提海

Đại Học Phật Giáo Pháp Giới

Số 64, Hè  2004

Bồ Đề Hải 64 (PDF)

Giữ thân đừng phẫn nộ,

Phòng thân, khéo bảo vệ,

Từ bỏ thân làm ác,

Với thân, làm hạnh lành.

 

Giữ lời đừng phẫn nộ,

Phòng lời, khéo bảo vệ,

Từ bỏ lời thô ác,

Với lời, nói điều lành.

 

Giữ ý đừng phẫn nộ,

Phòng ý, khéo bảo vệ,

Từ bỏ ý nghĩ ác,

Với ý, nghĩ hạnh lành.

 

Bậc trí bảo vệ thân,

Bảo vệ luôn lời nói,

Bảo vệ cả tâm tư,

Ba nghiệp khéo bảo vệ.

 

Kinh Pháp Cú

(Phẩm Phẫn Nộ)

Ðọc trong số này:

Khai Thị: Hãy Biến Tâm Hiếu Sát Thành Tâm Từ Bi!

Nho Giáo, Ðạo Gíao, Phật Giáo - Tam Giáo không rời lòng người

Nguy Cơ Mạt Pháp

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma: Thọ Ấm

Lời Cảnh Tỉnh: PHẦN 17: CỘI NGUỒN THẤM NHUẦN NHÂN TÍNH

HT Hư Vân họa truyện: #37. Tu Học Tại Chùa Thiên Ninh Ở Thường Châu

Giữ Cửa

Những Câu Chuyện Bên Trong Những Công Ty Sản Xuất Ðồ Chay Giả Thịt Với Ác Ý

Kinh Sách Băng Ấn Hành

English section:

Danger Signs During The Decline of Dharma

Confucianism, Taoism, and Buddhism Are Connected To The Mind

Changing Violence Into Compassion

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Inside Stories of Evil Imitation Meat Manufacturers

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: 37. Taking part in a study at T'ien Ning Monastery in Ch'ang Chou

  Ý Nghĩa Chân Chính của Quy Y


Vạn Phật Thánh Thành cttb_gate_small.jpg (1782 bytes)

Phát Hành :


Bồ Ðề Hải Newsletter
Dharma Realm Buddist Association
800 Sacramento St.

San Francisco. CA. 94108

Tel. (415) 421 - 6117

Fax. (415) 788-6001

E-Mail : bodehai@yahoo.com

 

Webs :  

Bồ Đề Hải

Khai Thị  

www.drba.org  

www.chuavanphat.org

www.dharmasite.net

Last Update : DVT, February 10th, 2003

 

 Cố Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Sáu Ðại Tông Chỉ Của Vạn Phật Thánh Thành:

Không tranh, không tham, không mưu cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không dối trá.

Thực hành phương châm :

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.

 

Xã mình vì Phật sự.

Cứu người là bổn phận.

Sửa đời là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

 Năm 2004

QuanAm.gif (24911 bytes)

 

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 14 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 4 tháng 1, 2004.

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 7 tháng 3

 • Quán Âm Thất: từ chiều 6 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 13 tháng 3

 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 14 tháng 3 đến 17 tháng 3, 2004.

 • Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 27 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 20 tháng 5

 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 23 tháng 5

 • Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 9: Chủ Nhật 27 tháng 6

 • Quán Âm Thất: từ chiều 31 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 7 tháng 8

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 1 tháng 8

 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 8 tháng 8 đến 11 tháng 8

 • Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 29 tháng 8

 • Ðịa Tạng Thất: từ Chiều 11 tháng 9 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 18 tháng 9

 • Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 12 tháng 9

 • Quán Âm Thất: từ Chiều 30 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 6 tháng 11

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 31 tháng 10

 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 7 tháng 11 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 10 tháng 11

 • Ba Ngày Thiền Tập (nhân lễ Tạ Ơn - Thanksgiving): Chiều 25 tháng 11 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 28 tháng 11

 • A Di Ðà Thất: từ Chiều 25 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 1 tháng 1, 2005.

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 26 tháng 12, 2004.

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 2 tháng 1 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 23 tháng 1, 2005.