Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

#37. Tu Học Tại Chùa Thiên Ninh Ở Thường Châu

Thiên Ninh Thiền Tự ở huyện Thường Châu, tỉnh Giang Tô, là một đại tùng lâm mười phương nổi tiếng của Phật Giáo Trung Hoa. Sản nghiệp của chùa rất nhiều, tài nguyên cũng rất phong phú. Tại Chùa Thiên Ninh, cả Thiền lẫn Giáo đều được hành trì; và đây là nơi đứng đầu về mặt xướng niệm. Bấy giờ, vị trụ trì là Hòa Thượng Thanh Quang; đương thời có rất nhiều học giả chẳng quản muôn dặm xa xôi, nô nức tìm đến để được thân cận học hỏi với Ngài.

Năm này (1878), Ngài Hư Vân được ba mươi chín tuổi. Ngài đến Chùa Thiên Ninh để tu tập quy chế của Thiền Tông và ở lại đây cho đến hết mùa đông.

 

 Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Thiên Ninh cổ tự hữu Ðạo phong,

Ðịa linh nhân kiệt tàng tượng long,

Thập phương học giả đồng tụ hội,

Tham Thiền, học Giáo, diễn Phạm âm.

Nghĩa là:

Thiên Ninh chùa cổ có Ðạo phong,

Ðất thiêng người giỏi, rồng voi ẩn,

Học giả mười phương cùng tụ họp,

Ngồi Thiền, học Giáo, diễn Phạm âm.

Trở về trang nhà | Về đầu trang