Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

 #36. Triều Lễ Núi Tây Thiên Mục 

 

Núi Tây Thiên Mục là một danh sơn ở tỉnh Triết Giang. Phật Pháp ở đây rất hưng thịnh, và đây cũng là nơi có nhiều bậc thầy kiệt xuất như vị khai sơn là Thiền Sư Nguyên Diệu đời Nguyên ở Cao Phong cùng người kế thừa ngài là Quốc Sư Trung Phong. Cũng chính tại nơi này Quốc Sư Ngọc Lâm đời nhà Thanh đã từng hoằng dương quảng bá, mở mang và chấn hưng gia phong của tông môn. Tại đây còn có thắng cảnh "đảo quải liên hoa", nơi mà Thiền Sư Diệu ở Cao Phong đã đương đầu với "ma ngủ" té rơi xuống và được cứu.


Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:


Tích nhật Cao Phong chí xung thiên,

Thệ tử bất bị thụy ma triền,

Đẩu tẩu tinh thần tập Đại Định,

Vi-Đà Hộ Pháp siêu vạn thiên.

Nghĩa là:

Cao Phong thuở trước chí ngất trời,

Thà chết quyết chẳng hàng "ma ngủ",

Phấn chấn tinh thần tu Đại Định,

Vượt muôn ngàn kiếp nhờ Vi Đà!

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang