Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

 #35. Tham Lễ Danh Lam Thắng Cảnh Ở Hàng Châu

Phong cảnh của Tây Hồ ở Hàng Châu vốn nổi tiếng khắp thế giới. Chính tại nơi đây, Quá Khứ Thất Phật (bảy đức Phật trong đời quá khứ) đã từng thuyết giáo diễn giảng, lịch đại Tổ Sư đã từng hoằng hóa tông môn, cho nên chốn này còn có tên là "Phật địa" (đất Phật). Ðệ tử của Phật tất thường đến đây tham quan, triều lễ các danh lam thắng cảnh.

Hòa Thượng Bảo Chưởng đời Tấn, vị Tổ khai sơn của núi Tam Thiên Trúc, cùng Ðại Sư Ô Khoa đời Ðường, Ðại Sư Vĩnh Minh đời Tống, và Ðại Sư Liên Trì đời Minh, đều có cổ tích ở nơi này.

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Hàng Châu Phật hóa đại hạnh khai,

Tây Hồ mỹ cảnh đoạt thiên tài,

Cổ kim Tri Thức tham bất tận,

Di phong dịch tục xưng "thiện tai!"

Nghĩa là:

Ðất Hàng Châu, Phật Ðà hóa độ,

Cảnh Tây Hồ chẳng kém thiên cung,

Tri Thức xưa nay nô nức đến,

Phong tục đổi dời, thật "lành thay!"

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang