Vietnamese|English

 

Chìa Khóa Khai Ngộ

 

Thế nào chúng ta mới có thể khai ngộ? Khai ngộ giống như mở một cái khóa. Khóa là cấm quý vị không ra vào, quý vị nhất định phải có chìa khóa, mới mở được cửa. Nếu không, quý vị vĩnh viễn ở mãi trong nhà. Thế thì chìa khóa để ở đâu nào? Ở trong thân thể quý vị đó, dễ tìm lắm thôi. Làm thế nào tìm được đây? Quý vị hiện đang ngồi thiền, niệm Phật niệm Chú, đó là đang tìm chìa khóa. Bao giờ thời tìm được? Chuyện đó phải xem trình độ tu hành của quý vị mới định được. Nếu tinh tấn, tìm ra cũng mau. Nếu giải đãi, vĩnh viễn tìm không được, không những cả đời nầy, mà cả đời sau tìm cũng không ra. Ðạo lý nầy rất dễ hiểu.

Nội tâm quý vị đã bị khóa, tâm bị khóa là vô minh, cái đó có thể làm cho tâm quý vị trong sạch sáng suốt, cũng có thể biến tâm quý vị thành ô nhiễm hắc ám. Cảnh giới đến, người không có trí huệ phán xét phân biệt thiện và ác, bèn làm những việc điên điên đảo đảo. Tu hành có năng lực bèn phá vỡ vô minh. Tìm được chìa khóa, tâm bị khóa tự nhiên mở ra. Sau khi trí huệ quang minh hiện ra, vô luận gặp việc gì đều không có phiền não.

Vô minh là cái gì? Nói cách đơn giản là hắc ám đen tối, cái gì cũng không rõ ràng. Bởi không hiểu rõ chân lý, đem tâm khóa lại, cho nên không thể khai ngộ. Vào đời Ðường, Hoàng đế Ðại Tông, có vị thái giám tên Ngư Triều Ân, ông hỏi Quốc sư: "Vô minh là cái gì?" Quốc sư nói: "Ông chỉ là một tên nô tài, có tư cách gì hỏi Phật pháp?" Nghe thế, vị thái giám nổi giận đùng đùng. Quốc sư cười: "Ðó là vô minh." Cho nên nói: "Lửa vô minh có thể thiêu hủy cả rừng công đức".

Hiện tại những người đủ điều kiện khai ngộ, đều do từ nhiều kiếp trước tu mọi nhân lành, đời nầy mới thành tựu. Nếu như các kiếp trước không tu nhiều nhân lành, đời nầy không thể khai ngộ. Quý vị muốn khai ngộ phải không? Nhất định phải dự bị tu hành trước, mới có hy vọng khai ngộ.

Phật Thích Ca Mâu Ni, làm sao đời nay thành Phật? Bởi Ngài "Ba kỳ tu phước huệ, trăm kiếp gieo tướng hảo". Trong ba đại A Tăng Kỳ kiếp tu phước tu huệ, lại trong trăm đại kiếp tu công đức ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, do đó khi Ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề, đêm kia khi nhìn sao sáng mà khai ngộ. Nếu như những kiếp trước Ngài không tu, đời nay không thể thành Phật.

Giảng ngày 12 tháng 7 năm 1980

 

Phước Huệ Song Tu

Thời quá khứ, đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng tu phước huệ cả ba A tăng kỳ kiếp, trăm kiếp gieo tướng lành, cho nên mới thành tựu được ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, thân trang nghiêm không ai sánh bằng. Chúng ta là người tu đạo, phải tu phước huệ. Như thế nào là tu phước tu huệ? Làm nhiều việc công đức, phàm việc gì có lợi chúng sanh là làm, làm hết sức mình, đó là tu phước. Ðọc tụng kinh điển, nghiên cứu Phật lý, có thể nói là "thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải", đó là tu huệ. Nói cách dễ hiểu, lập nhiều công đức, thời được phước báo. Nghe kinh, thuyết pháp, sẽ có trí tuệ. Ðó là đạo lý tự nhiên.

Phước huệ do vun đắp mà có, nếu không vun đắp, thì không bao giờ có phước huệ. Người tu đạo không vì phước nhỏ mà không làm, càng không thể thấy việc ác nhỏ mà cứ làm. Nếu ngày ngày quý phước, tu phước, chủng phước, tương lai nhất định có được đại phước báo. Nếu không thời phước từ đâu đến? Huệ do đâu mà sanh? Chỉ nghĩ đến phước, nghĩ đến huệ, thì như người si nói trong mộng, vọng tưởng trong cái vọng tưởng, vĩnh viễn không thành sự thật. Cho nên nói "suyền mộc cầu ngư", leo cây tìm cá, đó là tư tưởng của người ngu si, thật không có lẽ nào như vậy.

 

Giảng ngày 4 tháng 6 năm 1981

 

Nghiêm Trì Giới Luật, Học Nhẫn Nhục

 

Giới luật là sanh mạng của người tu hành. Như quả phạm giới, chờ đến lúc chết thật bi ai. Khi đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, từng nói cho Tôn Giả A Nan rằng: "Lấy giới làm thầy". Do đó chứng thật tánh trọng yếu của giới luật.

Nghiêm là nghiêm minh, cũng có ý là trang nghiêm minh sát. Người tu hành không thể tùy tiện nói lung tung. Nếu khi cần, nói cũng có cân nhắc, hợp với pháp, không thể tin miệng nói bừa. Nói cách khác, đi đứng nằm ngồi đều nhất định có tằng tự, không thể nói tôi muốn thế nầy thì tôi làm thế nầy, đó không phải là giữ giới luật.

Trì tức nắm giữ, cũng có ý dùng tay nắm giữ. Phải để tâm cẩn thận nắm lấy, thời thời khắc khắc chú ý, không giải đải, phải chuyên tâm thành ý giữ gìn giới luật.

Giới là phòng chuyện không phải, cũng có ý cấm làm các việc ác. Các việc ác không làm, tất cả việc lành đều làm. Giới là khuyên răn trước khi phạm tội, luật là trừng phạt sau khi phạm tội. Cũng như con rắn bò thời cong, chun vào ống thời thẳng, đó là công dụng của giới luật.

Luật là pháp luật, bất luận làm việc gì phải hợp với quy luật. Cho nên nói: "Không quy củ không thể vuông tròn được". Không được hành động tùy tiện, làm trở ngại tự do người khác, xâm phạm lợi ích kẻ khác.

Một câu có thể bao trùm tất cả, đó là: nghiêm giữ giới luật là không nổi giận. Công phu tu nhẫn nhục là gặp nghịch cảnh thuận cảnh, tất cả thử thách, đều không động, tâm bình ý hòa, ung dung xử sự. Ðạt đến trình độ như thế, thời không thể không giữ quy cũ. Phàm người không giữ quy cũ, thời công phu nhẫn nhục chưa đủ, không kiềm chế được ngọn lửa vô minh, nên bị chúng thiêu rụi cả công đức tu được bấy lâu.

 

Ngày 6 tháng 6 năm 1981

Trở về trang nhà | Về đầu trang