The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

 

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

CTTB YouTube

 

www.vanphatthanh.org

 

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành

Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương

 

 

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

  Khai Thị 1

  Khai Thị 2

  Khai Thị 3

  Khai Thị 4

  Khai Thị 5

  Khai Thị 6

  Pháp Ngữ 1

  Pháp Ngữ 2

  Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

  Chứng Đạo Ca - Vĩnh Gia Đai Sư

  Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

 

Hoa Sen Ngày Xuân

Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng

Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

Kinh Pháp Bảo Ðàn Lược Giảng

Th Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học

   

Kinh Sách Băng Ấn Hành

  

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

 

Religion East & West:
9 Socially Engaged Buddhism 
7 Interreligious Dialogue and Spiritual Hospitality 8 Contemplative Studies, Contemplative Practices
5 The Universal Grammar of Religion 6 Self and Other, Emptiness and Plenitude
3 Resonances, Adaptations & Misunderstandings 4 Contemporary Crisis, Ancient Truths
1 Inaugural Issue 2 Ecology & Ethics in Religious Traditions

 

11

 

Các Số Bồ Đề Hải             Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Khai Thị

Master Hua's Oral History Project

Buddhist Books Translation Society Online

 

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

   

- Kim Cang Bồ Đề Hải - Hoa ngữ và Anh ngữ 金剛菩提海

Đại Học Phật Giáo Pháp Giới

Số 61, Hè 2003

Bồ Đề Hải 61 (PDF)

Dầu tại bãi chiến trường,

Thắng ngàn ngàn quân địch,

Tự thắng mình tốt hơn,

Thật chiến thắng tối thượng.

 

Tự thắng, tốt đẹp hơn,

Hơn chiến thắng người khác,

Người khéo điều phục mình,

Thường sống tự chế ngự.

 

Dầu Thiên thần, Thát-bà,

Dầu Ma, với Phạm thiên,

Không ai chiến thắng nổi,

Người tự thắng như vậy.

Kinh Pháp Cú

(Phẩm Ngàn)

Ðọc trong số này:

Khai Thị: Chìa Khóa Khai Ngộ

Phước Huệ Song Tu

Nghiêm Trì Giới Luật, Học Nhẫn Nhục

Lời Cảnh Tỉnh: Công Sở Là Đạo Tràng

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma: Thọ Ấm

Gậy Kim Cang Hét

Thông Báo Thất và Pháp Hội 2003

HT Hư Vân họa truyện #34. Giữ Giới Luật, Không Coi Thường Phòng Tối

English section:

The Key to Enlightenment

Where Do Blessings and Wisdom Come from?  

Strictly Uphold Precepts and Learn to Be Patient  

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Still Thoughts: Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography 

34. UPHOLDING THE MORAL PRECEPTS, HE WAS NOT MISLED IN A DARK ROOM

  Ý Nghĩa Chân Chính của Quy Y


Vạn Phật Thánh Thành cttb_gate_small.jpg (1782 bytes)

Phát Hành :


Bồ Ðề Hải Newsletter
Dharma Realm Buddist Association
800 Sacramento St.

San Francisco. CA. 94108

Tel. (415) 421 - 6117

Fax. (415) 788-6001

E-Mail : bodehai@yahoo.com

 

Webs :  

Bồ Đề Hải

Khai Thị  

www.drba.org  

www.chuavanphat.org

www.dharmasite.net

Last Update : DVT, February 10th, 2003

 

 

 

 Cố Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Sáu Ðại Tông Chỉ Của Vạn Phật Thánh Thành:

Không tranh, không tham, không mưu cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không dối trá.

Thực hành phương châm :

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.

 

Xả mình vì Phật sự.

Cứu người là bổn phận.

Sửa đời là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.

Thất và Pháp Hội Tại 

Vạn Phật Thánh Thành

 Năm 2003

QuanAm.gif (24911 bytes)

 

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 29 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 19 tháng 1, 2003.

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Ðản Sanh: Chủ Nhật 16 tháng 3, 2003.

 • Quán Âm Thất: từ chiều 15 tháng 3 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 22 tháng 3, 2003.

 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 23 tháng 3 đến 26 tháng 3, 2003.

 • Vạn Phật Bảo Sám: Chiều 8 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 1 tháng 5, 2003.

 • Lễ Phật Ðản: Chủ Nhật 4 tháng 5, 2003.

 • Pháp Hội Tụng Kinh Hoa Nghiêm: Chiều 15 tháng 5 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 5 tháng 6, 2003.

 • Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 8: Chủ Nhật 8 tháng 6, 2003.

 • Quán Âm Thất: từ chiều 12 tháng 7 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 19 tháng 7, 2003.

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Thành Ðạo: Chủ Nhật 13 tháng 7, 2003.

 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 20 tháng 7 đến 23 tháng 7, 2003.

 • Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 10 tháng 8, 2003.

 • Ðịa Tạng Thất: từ Chiều 23 tháng 8 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 30 tháng 8, 2003.

 • Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Ðản Sanh: Chủ Nhật 24 tháng 8, 2003.

 • Quán Âm Thất: từ Chiều 11 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 18 tháng 10, 2003.

 • Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 12 tháng 10, 2003.

 • Ba Ngày Thiền Tập: từ chiều 19 tháng 10 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 22 tháng 10, 2003.

 • Ba Ngày Thiền Tập (nhân lễ Tạ Ơn - Thanksgiving): Chiều 27 tháng 11 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 30 tháng 11, 2003.

 • A Di Ðà Thất: từ Chiều 6 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 13 tháng 12, 2003.

 • Lễ Phật A Di Ðà Ðản Sanh: Chủ Nhật 7 tháng 12, 2003.

 • Ba Tuần Thiền: từ Chiều 14 tháng 12 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 4 tháng 1, 2004.